rozmiar czcionki: A | A | A

e-Zdrowie

InTraMed-C2C

InTraMed-C2C

Wstęp

Kliniki posiadają bardzo duży potencjał innowacyjny na poziomie produktu, procesu i usług w obszarze ogólnie pojętego przemysłu medycznego. Niestety nie przekłada się to w wystarczającym stopniu na praktyczne wdrożenia wyników innowacyjnych pomysłów w postaci produktów biznesowych, ochrony prawa własności intelektualnej, bądź lepszych procesów zarządzania własnością intelektualną w sektorze ochrony zdrowia. Przeszkodą są przede wszystkim odmienne interesy szpitali (dobro pacjentów, skuteczne zarządzanie sferą usług medycznych etc.) oraz dużych firm (maksymalizacja zysku, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wypracowanie marki itp.). Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz personel medyczny opracowujący innowacyjne pomysły nie mają zasobów ani możliwości komercyjnego transferu nowych technologii.

Koncepcja Projektu

InTraMed-C2C inicjuje, rozwija i dostarcza narzędzi dla wzmocnienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw (na poziomie europejskim) do potencjału innowacyjnego w szpitalach oraz otwiera nowe rynki dla nowatorskich produktów oraz usług. Firmy w sektorze MŚP są zainteresowane uzyskaniem takiego dostępu i uczestniczeniem w procesie transferu innowacji, posiadają bowiem cechy sprzyjające odniesieniu sukcesu. Głównym atutem jest to, że charakteryzują się elastycznością potrzebną do opracowania lab-typów, prototypów oraz małych rozwiązań biznesowych wynikających z codziennej pracy klinicznej. W ramach projektu organizowane będą warsztaty pilotażowe odpowiadające regionalnym zapotrzebowaniom w sektorze medycznym, które będą skupiały środowiska zainteresowane współpracą.
Pierwszym etapem projektu InTraMed-C2C jest monitoring, analiza oraz porównanie sytuacji
dotyczącej transferu innowacji w sektorze medycznym w poszczególnych krajach i u poszczególnych partnerów projektu. Etap ten obejmuje weryfikację relacji dwustronnych pomiędzy szpitalami a MŚP, jak również ogólnych warunków związanych z politycznymi ograniczeniami w sektorze ochrony zdrowia w poszczególnych krajach, systemem zwrotu kosztów finansowania transferu innowacji oraz późniejszego finansowania usług medycznych lub sprzedaży produktów i świadczenia usług medycznych.
Drugim etapem projektu jest opracowanie koncepcji, w jaki sposób sprawdzone już narzędzia
można wykorzystać na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Grupy docelowe

1. Kliniki / szpitale: w tym szpitale uniwersyteckie i kliniki wszystkich typów, publiczne, prywatne. Grupami docelowymi w tych klinikach są głównie lekarze, ale także naukowcy (R&D), technicy i pielęgniarki. W każdej z tych grup partner projektu zdefiniuje osoby związane z innowacjami według takich kryteriów jak lista publikacji, udział w projektach badawczych, wypracowane innowacje (IP) itp.

2. MŚP: decydenci / zarząd, naukowcy (R&D), marketing / rozwój produktu. Wśród MŚP będą dominować firmy, które posiadają własne zasoby lub współpracują z innymi w inicjowaniu i realizacji projektów w zakresie transferu technologii.

3. Instytucje R&D: decydenci, zarząd, naukowcy, inżynierowie, technicy.

4. Inne grupy: firmy ubezpieczeniowe, decydenci w sektorze ochrony zdrowia oraz politycy.

Szczegóły projektu na stronie:

http://intramed-c2c.eu/pl

 

10/30/09

Projekt EU-MED-EAST

Projekt jest częścią trójnarodowego projektu EU-MED-EAST, w ramach którego została stworzona międzynarodowa regionalna sieć zajmująca się zagadnieniami opieki zdrowotnej i socjalnej. Projekt był realizowany pod patronatem i ze wsparciem Unii Europejskiej.

 

Projekt został zrealizowany z powodzeniem

Do góry

Program Right

Informacja na temat Programu Right.

 

Program RIGHT był programem realizowanym w ramach Szóstego Programu Ramowego UE – Priorytetu 2: Technologie Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt trwał 30 miesięcy. Oficjalnie rozpoczął się 01.01.2006.

Program RIGHT był przewidziany jako inteligentne narzędzie z elektronicznym systemem wspomagającym opiekę zdrowotną, oferujący w czasie rzeczywistym wsparcie dla personelu medycznego nowych Państw Członkowskich w diagnozie i podejmowaniu decyzji w leczeniu. RIGHT rozwijał opartą na semantyce infrastrukturę informacji zdrowotnych będącą w stanie integrować informacje i serwisy internetowe. Taka infrastruktura, w odniesieniu do każdego pacjenta, dostarczała lekarzom niezbędnych informacji z historii choroby, odpowiednie wskazówki lecznicze, właściwe i aktualne wyniki badań, informacje o dostępnych usługach medycznych, technikach i lekach, ich działaniu i efektach ubocznych, być może także doświadczenia z innych podobnych przypadków i porady specjalistów.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego był jednym z 11 wykonawców programu, skupionych w międzynarodowym Konsorcjum złożonym z:

• 2 partnerów naukowych: Konsorcjum MIP (Mediolan) – główny wykonawca (koordynator), który będzie się zajmował modelem biznesowym oraz Uniwersytet w Patras (Grecja) – zadanie: ontologia NLP

• 2 użytkowników medycznych: Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych w Cluj w Rumunii oraz Departament Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu w Debreczynie na Wegrzech

• 2 „multiplikatorów”: Województwo Dolnośląskie oraz Instytut Zdrowia Publicznego Republiki Słowenii

• 5 dostawców IT (technologii informatycznych):

„Reform” (Słowenia) – dostawca systemu zarządzania danymi zdrowotnymi, indeksowanie i wyszukiwanie informacji, KM (zarządzanie wiedzą);

„T-Service” (Włochy) – będzie się zajmować potrzebami użytkowników i KM

„Oration” (Grecja) – projekty i integracja

„MEDISELL” (Cypr) – DSS: system porównywania leków i protokołów profilów pacjentów

„SWORD” (Luksemburg) – całościowy integrator systemu, będzie też rozwijał serwis sieciowy, wielokanałowy system dostarczania danych oraz DSS

 

Urząd Marszałkowski początkowo wdrażał program w 4 wybranych przychodniach z terenu Dolnego Śląska, reprezentujących różne obszary (miejskie, podmiejskie i wiejskie). Zadaniem UM było zastosowanie programu w celu zredukowania pomyłek w diagnozie i leczeniu ludzi starszych, powyżej 65 roku życia. Szczególnie oceną programu RIGHT objęte zostały następujące choroby:

• Przewlekłą obturacyjna choroba płuc

• Depresja u ludzi starszych

 

Program RIGHT został zrealizowany z powodzeniem.

Do góry

Projekt: 4 Leaf Clover

4-LISTNA KONICZYNA - 4 LEAF CLOVER

 

Model jakości sektora usług dla seniorów

 

Realizowany był w ramach Programu ustawicznego nauczania Leonardo da Vinci

Partnerzy:Dania AMU P1

Portugalia SOPROFOR P2

Polska, UMWD P3

Niemcy LEG P4

Włochy COOS Marche P5

Szkocja University of Strathclyde P6

 

Prezentacja instytucji partnerów

 

Profile instytucji uczestniczących w projekcie miał istotne znaczenie w tym projekcie. Specjalnie Projekt MESSage (Modele Doskonałości w Usługach dla Starszych) (duński i niemiecki partner) oraz projekty 6-go Programu Ramowego: -CAALYX (eksperyment Otaczania Kompletną Życiową Pomocą) i RIGHT (Włochy i polski partner) były bardzo przydatne, jeśli chodzi o ich skutki w pracy analitycznej w sektorze usług dla osób starszych i przez wdrażanie technologicznych rozwiazań. Ponadto szkocki, niemiecki i polski partner są uczestnikami europejska sieć Silver Economy Network europejskich Regionów (SEN@ER) może potencjalnie zostać użyty do rozpowszechniania celów Projektu.

Prezentacja celów, zadań i efektów

Definicja sektora: obszar roboczy sektora usług dla seniorów. Sektor został zdefinowany znacznie szerszym wachlarzem niż typowe troski. Mogły one zostać podzielone zasadniczo do 4 kategorie:

- usługi dotyczące gospodarstwa domowego (np. sprzątanie)

- usługa osobistej opowiedzialności (troska)

- niedochodowe usługi społeczne (np. ochotnicy)

- usługi opowiedzialności za przedsiębiorstwo (np. dozorca)

 

Projekt został zrealizowany z powodzeniem.

Do góry