rozmiar czcionki: A | A | A

Departament Zdrowia

Wydział Zdrowia

Dział Profilaktyki Uzależnień

Adres korespondencyjny:

50-413 Wrocław, ul. Walońska 3 - 5

Kontakt:

Kierownik Działu
Agnieszka Bendyk

tel. 71 770 42 97

Katarzyna Dzwonkowska
Anna Sak
Ewa Skaradzińska
Patrycja Laskowska

tel. 71 770 42 94
tel. 71 770 42 98
tel. 71 770 43 32
tel. 71 770 43 32


Informacja dla przedsiębiorców starających się o wydanie zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem  tel. 071 770 42 98

Zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów - informacje.

Zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych - informacje.


ANDRZEJ TUREK

- EKSPERT WOJEWÓDZKI DO SPRAW INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

- PEŁNOMOCNIK ds. WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA www.wotuw.czarnybor.pl

Uchwała Zarządu Woj. Dolnośląskiego powołująca Eksperta Wojewódzkiego.

Zakres kompetencji Działu Profilaktyki Uzależnień

1.     Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.     Opracowywanie i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

3.     Współudział w organizowaniu całodobowych zakładów lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia.

4.     Udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte wojewódzkim programem uzależnień oraz współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

5.     Określanie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień.

6.     Prowadzenie, w zakresie swoich kompetencji, działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:

     a.     promocji zdrowego stylu życia,

     b.     tworzeniu placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem,

     c.     wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.

7.     Prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8.     Organizowanie konkursów na lokalne programy działań profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych dla instytucji, organizacji publicznych i  pozarządowych.

9.     Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień.

10.   Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%.

11.  Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności zezwoleń na: prowadzenie leczenia substytucyjnego, prowadzenia skupu maku oraz skupu konopi włóknistej.

12.  Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim.

Uchwałą Nr XXXII/1037/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017r. przyjęto do realizacji "Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2017-2020".

Załącznik: Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2017-2020