rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów 28 luty 2019 r.

Wzorem lat ubiegłych, uprzejmie informujemy, że Departament Zdrowia UMWD przy współpracy z 4 Regionalną Bazą Logistyczną oraz Stowarzyszeniem Dolnośląscy Seniorzy ogłasza VII Dolnośląski Przegląd Artystycznie Zakręconych Seniorów pn. „Bo radość jest w nas”, który odbędzie się 28 lutego 2019 roku. Jego celem jest:

- zaprezentowanie mieszkańcom Województwa Dolnośląskiego dorobku artystycznego seniorów z naszego regionu,

- wymiana doświadczeń artystycznych między uczestnikami Przeglądu,

- kultywowanie polskich tradycji wśród mieszkańców.

 

Na przegląd zapraszamy amatorskie: chóry, zespoły śpiewacze, tria, duety, solistów, kabarety, teatry, zespoły taneczne etc.

 

Warunki uczestnictwa:

1. W Przeglądzie mogą uczestniczyć artyści amatorzy, którzy w ostatnim Przeglądzie nie zdobyli I - szego miejsca tj. soliści, duety, tria, zespoły śpiewacze, chóry, zespoły taneczne oraz kabarety działające na terenie Województwa Dolnośląskiego.

2. Należy przesłać: - 4 tytuły utworów, z których 2 zostaną zakwalifikowane do udziału, w tym jeden obowiązkowo a capella (a capella dotyczy chórów i zespołów śpiewaczych) - program kabaretowy ( do 20 min.) - krótką wzmiankę na temat wykonawcy/ców, chóru, zespołu, kabaretu tj. kiedy powstał, ile liczy osób, jakie ma osiągnięcia i kto ten chór/zespół/kabaret prowadzi, - informację na temat sprzętu, jaki niezbędny jest do występu. - Nieprzesłanie pełnej informacji spowoduje nie wpisanie zgłaszającego na listę uczestników.

3. Łączny czas prezentacji wykonywanych utworów nie może przekroczyć 10 minut.

4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie zgłoszenia wraz z powyższymi danymi na adres e mail: elzbieta.kowalczyk1@o2.pl .

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 23 lutego 2019 r.

5.Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru oraz prezencję wykonawców/chóru/zespołu/kabaretu etc. podczas występu.

6. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

7. Artyści, w każdej kategorii, które uzyskają pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Jury może przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie.

8. Laureaci konkursu wezmą udział w koncercie finałowym organizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokumentowania i późniejszego wykorzystywania tych materiałów do promowania Przeglądu (bez wypłacenia honorarium).

10. Werdykt Jury jest ostateczny.

 

Ponadto: 1.Chóry zobowiązane są zgłosić w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu najpóźniej do godziny 08:30 przed rozpoczęciem imprezy. 2. Informacje można uzyskać pod nr tel.71 770 42 96 oraz 71 770 43 06 3. Osoba odpowiedzialna: Ewa Maćków i Maria Kryszczyńska Termin Przeglądu 28 lutego 2019 r.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu . O wszystkim będą na bieżąco informowanie osoby zainteresowane.

STOWARZYSZENIE DOLNOŚLĄSCY SENIORZY

18.10.2017 09:21 09:21

Seniorzy z regionu Dolnego Śląska wiedzą, że zadowolenie z życia to przede wszystkim pozytywny stan ich zdrowia nie tylko  fizycznego ale także   psychicznego i społecznego. Seniorzy mają świadomość, że osiągnięcie pozytywnego stanu zdrowia w dużym stopniu zależy od stylu ich życia, a przede wszystkim od ich aktywności. Właśnie dlatego przez około pięć lat
z wielkim sercem realizowali wszystkie postawione sobie zadania w projektach  „Platforma Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich  Seniorów” oraz „Dolnośląskie Forum Integracji Seniorów”. Realizacja projektów była możliwa dzięki zaangażowaniu Departamentu Polityki Zdrowotnej, obecnie Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który był jednym z inicjatorów powstania przedmiotowych projektów. Dolnośląscy seniorzy skupieni głownie wokół realizacji projektu „Platforma Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów” stali się pewniejsi, skuteczniejsi i widoczni w swoich miejscach zamieszkania, a ich czynne zaangażowanie w różnego rodzaju organizacje działające na rzecz ludzi starszych pozwala kontynuować wymianę dwukierunkową: senior - otoczenie, otoczenie - senior. Aktywni dolnośląscy seniorzy nie ograniczają własnej przestrzeni życia i nie izolują się od otoczenia, wyznaczają sobie nowe cele oraz nowe zainteresowania. Kolejne pojawiające się pomysły na aktywność twórczą oraz fizyczną postanowili realizować zakładając Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy.Decyzja o przekształceniu ”Platformy Wiedzy oraz Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów” w Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy została podjęta między innymi w celu możliwości pozyskiwania środków finansowych na wspólne cele, które sobie wyznaczyli.Stowarzyszenie Dolnośląscy Seniorzy posiada osobowość prawną, zostało zarejestrowane 4 października 2016 r. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.
Głównymi celami Stowarzyszenia jest:
•    inicjowanie aktywizacji społecznej seniorów, w tym seniorów niepełnosprawnych,
•    ochrona i w szerokim zakresie promocja zdrowia seniorów,
•    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu lub marginalizacji osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych – budowanie właściwego wizerunku starości,
•    oferta edukacyjna,
•    tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej lokalnej społeczności itp.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.