rozmiar czcionki: A | A | A

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W PARTNERSTWIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

Samorządowiec zDolnego Śląska

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Edukacji Przedszkolnej z latach 2008-2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Był to projekt promujący markę „Urząd zDolnego Śląska”.
Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych urzędników z gmin wiejskich i miejsko–wiejskich, starostw powiatowych oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego. W projekcie zostało przeszkolonych 1100 urzędników w ramach 20 modułów szkoleniowych, a także stworzono 20 szkoleniowych podręczników tematycznych. Dla uczestników projektu „Samorządowiec zDolnego Śląska" zostały przygotowane szkolenia, które bezpośrednio wpływają na efektywność i jakość pracy, podniesienie kompetencji, pozytywną ocenę wydawaną przez petentów, podniesienie wartości urzędników. Szkolenia były oparte na trzech filarach:
I Filar - Wiedza Fachowa,
II Filar - Efektywna Praca,
III Filar - Kompetencje społeczne.


Dolnośląska Sieć Centrów Wolontariatu

Projekt realizowany był terminie od 15 maja do 31 grudnia 2009 r., w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nowa Rodzina”, które otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych PO FIO.
W ramach projektu na terenie gmin: Oława, Brzeg Dolny, Oborniki Śląskie, Nowa Ruda oraz powiatu dzierżoniowskiego została utworzona Dolnośląska Sieć Centrów Wolontariatu złożona z 5 oddziałów wspierających lokalne organizacje pozarządowe. Projekt zrealizowany został na bazie doświadczeń wcześniej zrealizowanego przez Stowarzyszenie „Nowa Rodzina” projektu „Wrocławskie Centrum Wolontariatu” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Działania projektowe koncentrowały się głównie w miastach będących siedzibami odpowiednich jednostek samorządowych, jednak swym zasięgiem obejmowały cały obszar administracyjny. Utworzone centra prowadziły działania na rzecz organizacji lokalnych, we wzajemnej współpracy (razem z Wrocławskim Centrum Wolontariatu) i wymianie doświadczeń. W ten sposób powstała Dolnośląska Sieć Centrów Wolontariatu, która w przyszłości swoje doświadczenia będzie przekazywała kolejnym gminom i powiatom dolnośląskim włączając je w swoje szeregi.
W ramach projektu przeprowadzono m.in. działania:
– stworzenie portalu internetowego będącego kompendium informacji na temat wolontariatu na obszarze poszczególnych gmin i powiatów,
– utworzenie banku ofert dla wolontariuszy,
– przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy,
– zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Partnerstwa w projekcie podjęli się: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy Nowa Ruda, Urząd Miejski w Obornikach Śląskich oraz Urząd Miejski w Brzegu Dolnym. Współpraca z partnerami umożliwiła sprawne utworzenie i działanie poszczególnych centrów oraz  zabezpieczenie dalszego finansowania ich działalności.


Budowa i rozwój mechanizmów partycypacji i rzecznictwa interesów młodzieży na Dolnym Ślasku "Gmina Przyjazna Młodzieży"

Projekt realizowany w partnerstwie z SEMPER AVANTI od września 2009 r. do sierpnia 2010 r. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
Celem głównym projektu było zainicjowanie działań i stworzenie mechanizmów wspierających młodzież z 10 dolnośląskich gmin w aktywnym włączaniu się w działania na rzecz interesu publicznego na poziomie lokalnym.
Cele szczegółowe:
1. Dostarczenie młodzieży z 10 wybranych gmin Dolnego Śląska wsparcia merytorycznego i doradczego w procesie tworzenia 10 Młodzieżowych Rad Gmin oraz wypracowaniu ich planów współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi.
2. Stworzenie przestrzeni dającej możliwość dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami pomiędzy gminami, w których istniały już młodzieżowe organy doradcze, tymi, w których takie dopiero powstały oraz tymi, które mimo, że nie uczestniczyły w projekcie planowały podjąć działania zmierzające do ich utworzenia.
3. Edukacja pracowników samorządów terytorialnych oraz autorytetów w lokalnych społecznościach w zakresie idei konsultacji społecznych oraz znaczenia procesu włączania młodzieży w życie publiczne.
W ramach projektu przeprowadzonych zostało 10 konferencji metodą OPEN SPACE oraz konkursy: na najlepszą młodzieżową radę na Dolnym Śląsku i  Gminę Przyjazną Młodym.  


Święto Aktywności" – Forum młodzieży i 3 sektora Ziemi Kłodzkiej

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Edukacja i rozwój". Projekt otrzymał dofinansowanie Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” – Akcja 5.1. "Spotkania młodzieży i osób  odpowiedzialnych za politykę młodzieżową".
Projekt ten był  kontynuacją realizowanego przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD projektu „Forum Radni–Młodzież. Czy Dolny Śląsk stać na więcej?”, który otrzymał dofinansowanie z programu „Młodzież w działaniu”.
Jego głównym celem było rekomendowanie założeń polityki młodzieżowej do strategii rozwoju powiatu kłodzkiego, w tym m.in.:
- przeprowadzenie 2-dniowej konferencji z udziałem młodzieży z powiatu kłodzkiego, zaproszonej grupy młodzieży z kraju, ekspertów i samorządowców,
– zorganizowanie targów "Święto aktywności",
– wydanie publikacji zawierającej wnioski wypracowane przez młodzież podczas konferencji,
– przygotowanie i wydanie na płycie CD prezentacji multimedialnej,
– utworzenie planu dalszych działań skierowanych do młodzieży. 

 

Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych

Dostrzegając potrzebę zwiększenia świadomości i wiedzy dolnoślązaków oraz promowania idei dialogu obywatelskiego Województwo Dolnośląskie w lutym 2013 r. zadeklarowało partnerstwo w projekcie „Dolnośląska platforma dialogu i konsultacji społecznych” realizowanym przez Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych. Projekt jest realizowany od dnia 1.08.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.

Celem projektu jest wzmocnienie i poprawa jakości konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych wśród przedstawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku poprzez przeprowadzenie 4 konsultacji społecznych przy użyciu aktywnych narzędzi i technik, wsparcie szkoleniowe z zakresu wykorzystywania technik i narzędzi konsultacji społecznych (150 uczestników, w tym urzędnicy i członkowie organizacji pozarządowych), organizację 5 spotkań  konsultacyjnych z udziałem ekspertów oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej  na rzecz Konsultacji Społecznych.
UMWD jako Partner projektu ma za zadanie koordynowanie planowania i wdrażania konsultacji społecznych.

Rezultatem projektu będzie wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie: http://www.dfop.org.pl/pl/367/Dolnoslaska_platforma_dialogu_i_konsultacji_spolecznych/

 

Obywatele w działaniu w podregionie wrocławskim Województwa Dolnośląskiego oraz Obywatele w działaniu w podregionie wałbrzyskim Województwa Dolnośląskiego

Odpowiadając na potrzeby zdiagnozowane podczas badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, a zamieszczonych w publikacji „Raport Końcowy z Badania Efektywności Mechanizmów Konsultacji Społecznych” Województwo Dolnośląskie w lutym 2013 r. zadeklarowało partnerstwo w projektach „Obywatele w działaniu w podregionie wrocławskim Województwa Dolnośląskiego” oraz „Obywatele w działaniu w podregionie wałbrzyskim Województwa Dolnośląskiego” realizowanych przez Fundację Cultura Mentis.
Projekty realizowane są w okresie od 1.09.2013 r. do 30.06.2014 r.

Celem projektów jest wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach subregionu wrocławskiego i wałbrzyskiego, w szczególności tych konsultacji dotyczących regulacji prawnych i uzgodnienia polityk publicznych poprzez zorganizowanie w każdym projekcie 4 zjazdów szkoleniowych (każde po 16 godzin) dla 36 uczestników projektu (organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego) oraz udzielanie doradztwa i pomoc przy przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Projekty zakończą się seminarium podsumowującym. UMWD jako partner w projektach ma za zadanie udzielanie doradztwa w zakresie pomocy przy przygotowaniu i wdrożeniu procedury konsultacji (np. pomoc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów) oraz monitoring i ewaluację projektu.

Rezultatem projektów będzie wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie:  www.obywatelewdzialaniu.pl