rozmiar czcionki: A | A | A

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego województwa dolnośląskiego
została powołana w dniu 7 grudnia 2015 r.
Zarządzeniem Nr 114/2015
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
W jej skład wchodzą przedstawiciele:

1. Wojewody Dolnośląskiego - jako strony rządowej,
2. Marszałka Województwa - jako strony samorządowej,
3. Reprezentatywnych organizacji związkowych (NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych) - jako strony pracowników,
4. Reprezentatywnych organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, BCC, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego) - jako strony pracodawców.

Prace WRDS i jej zespołów roboczych koordynuje Prezydium Rady, w skład którego wchodzą przewodniczący oraz wiceprzewodniczący WRDS. Każda ze stron dialogu społecznego ma jednego przedstawiciela w Prezydium WRDS, który jest jednocześnie wiceprzewodniczącym.
W skład Prezydium WRDS województwa dolnośląskiego wchodzą:
1.    Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski (z mocy ustawy)
2.    Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego (z mowy ustawy)
3.    Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność (desygnowany przez NSZZ Solidarność)
4.    Andrzej Otręba, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego (desygnowany przez OPZZ)
5.    Krzysztof Kisielewski, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych desygnowany przez Forum Związków Zawodowych)
6.    Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC (desygnowany przez BCC)
7.    Andrzej Kalisz, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Dolnego Śląska (desygnowany przez Pracodawców RP)
8.    Zbigniew Ładziński, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (desygnowany przez Związek Rzemiosła Polskiego)
9.    Marcin Kowalski, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców (desygnowany przez Konfederację Lewiatan).
10.    Wojciech Kaźmierczak, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
    
Wojewódzkie rady dialogu społecznego spełniają funkcję doradczą
i opiniodawczą. Do ich właściwości należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.
     Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego może rozpatrywać sprawy o zasięgu wojewódzkim zleconym przez Radę Dialogu Społecznego. WRDS wykonuje także zadania wynikające z odrębnych ustaw.
     Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedstawia stronie pracowników
i pracodawców WRDS do zaopiniowania projekty strategii rozwoju województwa
i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdania z ich realizacji.
    
Rada ma również możliwość rozpatrywania spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami (jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego).WRDS przyjmuje:

1.    Opinie – wymagają zgody strony pracowników i pracodawców
2.    Stanowiska – odrębne, jeśli strony nie uzgodnią wspólnej opinii
3.    Porozumienia – przedmiotem porozumień mogą być wzajemne zobowiązania stron w sprawach objętych zakresem ich działania.
4.    Uchwały – w sprawach organizacyjnych – podejmowanych zwykłą większością głosów.
5.    WRDS może przyjąć w drodze uchwały Regulamin WRDS.
Podstawę prawną działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego województwa dolnośląskiego stanowią:
1.    Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240)
2.    Zarządzenia Nr 114/2015  Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w sprawie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (zmienione Zarządzeniem i Nr 23/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego
w sprawie zmiany zarządzenia nr 114/2015)

Obsługą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zajmuje się Aldona Andrulewicz, Koordynator ds. dialogu społecznego w Departamencie Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Wcześniej sposób prowadzenia dialogu społecznego określała Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku.