rozmiar czcionki: A | A | A

WSTĘPNY NABÓR PROJEKTÓW Z ZAKRESU KULTURY

02.08.2016 15:20 15:20

W celu wzmocnienia roli Kontraktu Terytorialnego w sektorze kultury, konieczne stało się otworzenie Kontraktów na nowe projekty w przedmiotowym obszarze i nadanie im priorytetowego znaczenia przy aplikowaniu o środki z VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 (POIŚ) w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w kolejnych naborach wniosków, począwszy od 2017 roku.

UWAGA!

Zmiana terminu składania formularzy wniosków  do wstępnego naboru projektów z zakresu kultury. Nowy termin końcowy: 5.08.2016 r. godz. 15.00.

Zmiana warunków formalnych dla składanych projektów.


Odstępuje się  od warunku uzyskania rekomendacji prezydentów miast dla projektów innych potencjalnych beneficjentów z terenu miast prezydenckich. Tym samym te projekty będą mogły być rozpatrzone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i zakwalifikowane do grupy 10 projektów, które Zarząd przedstawi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.


W celu wzmocnienia roli Kontraktu Terytorialnego w sektorze kultury, konieczne stało się otworzenie Kontraktów na nowe projekty w przedmiotowym obszarze i nadanie im priorytetowego znaczenia przy aplikowaniu o środki z VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 (POIŚ) w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w kolejnych naborach wniosków, począwszy od 2017 roku.


Wobec powyższego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza wstępny nabór projektów z zakresu kultury na listę przedsięwzięć priorytetowych w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.


Wstępny nabór ma na celu identyfikację najistotniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury, które spełniają warunki i kryteria określone w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarząd Województwa może zgłosić maksymalnie 15 nowych projektów, w sytuacji, gdy co najmniej 5 projektów będzie pochodziło z rekomendacji prezydentów miast. Tym samym brak akceptacji ze strony prezydentów miast, będzie skutkował możliwością zgłoszenia przez Zarząd Województwa jedynie 10 projektów.


Inwestycje muszą mieć charakter infrastrukturalny (wyposażenie może stanowić jedynie uzupełnienie projektu) i powinny zostać zgłoszone na formularzu (załącznik nr 1).


Zgłoszone projekty, przed przekazaniem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będą podlegać wstępnej weryfikacji przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w oparciu o kryteria wstępnej oceny formalnej (załącznik nr 3).


Zgłoszone do wstępnego naboru projekty, spełniające wszystkie kryteria wstępnej oceny formalnej zostaną przedłożone Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, celem zidentyfikowania (maksymalnie 15) najistotniejszych przedsięwzięć z zakresu kultury na terenie Dolnego Śląska.

W dalszej kolejności, propozycje projektów będą podlegać weryfikacji przez Stronę Rządową pod kątem zgodności z zasadami wyboru projektów do dofinansowania, określonymi w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w oparciu o określone kryteria oceny (załącznik nr 2).


W wyniku oceny, projekty wybrane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną rekomendowane do zamieszczenia na liście przedsięwzięć priorytetowych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Dolnosląskiego, w załączniku 5b.


UWAGA:
Wpisanie projektu na listę przedsięwzięć priorytetowych do Kontraktu Terytorialnego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Ostateczna decyzja o wyborze danego projektu do dofinansowania będzie uzależniona od wyników konkursów w ramach VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Informacje o naborze:
1.    Termin wstępnego naboru (składania formularzy):
od godz. 8.00 dnia 18.07.2016 r. do godz. 15.00 dnia 5.08.2016 r.
2.    Miejsce składania formularzy:
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 411
3.    Sposób składania formularzy:

•    Osobiście w zamkniętej kopercie, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00                                     w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, przy ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 411
•    Za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w godz. 8.00 – 15.00 na adres: w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,                w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego, przy ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 411
Formularze dostarczone po terminie bądź pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

4.    Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
Do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy wskazani poniżej:
1) Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury                     i ochrony dziedzictwa narodowego);
2) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe;
3) Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
4) Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych;
5) Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
6) Organizacje pozarządowe;
7) Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych);
8) Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

W przypadku następujących Wnioskodawców: jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, możliwa jest wyłącznie realizacja projektów w jednym z następujących zakresów tematycznych:
a. projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP.
b. projekty mieszczące się w zakresie niżej wymienionych obszarów tematycznych:
- projektów dotyczących ruchomych i nieruchomych zabytków drewnianych;
- projektów dotyczących rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich;
- projektów dotyczących rozwoju sztuki współczesnej i/lub nowoczesnej w miastach wojewódzkich;
- projektów dotyczących ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
c. projektów wynikających z Kontraktów Terytorialnych.

5.    Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

1)      Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2)      Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
3)      Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
4)      Modernizacja wystaw stałych;
5)      Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6)      Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);
7)      Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu);
8)      Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Wyklucza się wsparcie inwestycji dotyczących:
1. Budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej;
2. Obiektów przeznaczonych na cele: mieszkaniowe, sportowe, administracji publicznej, związane z ochroną zdrowia, infrastrukturą opiekuńczo-wychowawczą oraz targową;
3. Zakupu wydawnictw do bibliotek oraz zakupu muzealiów;
4. Kompleksowej rewitalizacji przestrzeni miejskich;
5. Działalności stricte dydaktycznej.

6.    Zasady finansowania, w tym poziom dofinansowania projektu:
zgodnie z Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.