rozmiar czcionki: A | A | A

Powołanie nowego składu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

25.04.2017 11:58 11:58

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest ważnym organem opiniodawczo-doradczym marszałka, która skupia przedstawicieli – praktyków − związanych z szeroko rozumianym rynkiem pracy, reprezentujących zarówno organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, rolników i izb rolniczych, organizacje pozarządowe, a także przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz świata nauki. Wczoraj Marszałek Cezary Przybylski powołał nowych członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

W skład nowej Rady Rynku Pracy na lata 2017-2021 powołane zostały osoby, które mają wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów występujących na rynku pracy i zostały zgłoszone przez uprawnione organizacje i instytucje. Część z osób przez wiele lat uczestniczyła w pracach dotychczasowych Rad Zatrudnienia.


Tak szeroka reprezentacja pozwala na wypracowanie stanowisk i decyzji, które będą uwzględniały „punkt widzenia” najważniejszych środowisk mających wpływ na rozwój i zmiany zachodzące na dolnośląskim rynku pracy.

Skład rady, kompetencje oraz doświadczenie poszczególnych jej członków gwarantują, że decyzje, stanowiska i opinie tego gremium będą najlepsze dla rozwoju naszego regionu. Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy, tak jak i cała gospodarka podlega dynamicznym zmianom. Liczę na dobrą i owocną współpracę – mówi marszałek Cezary Przybylski, który zainaugurował działalność WRRP w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy.


Do najważniejszych zadań tego gremium należy m.in. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla powiatów, ocena racjonalności gospodarowania tymi środkami, wydawanie opinii dot. kierunków kształcenia zawodowego w regionie, czy też kryteriów wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, a także inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie.


Organizacje związkowe przez najbliższe 4 lata w Radzie reprezentować będą:


Kazimierz Kimso – wieloletni Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność i m.in. wiceprzewodniczący Rady w poprzedniej kadencji oraz członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP a także Członek Prezydium WRDS.


Andrzej Otręba (przewodniczący WRRP)– również wieloletni Przewodniczący Rady OPZZ, w latach 1997-2006 poseł na Sejm RP, członek wielu gremiów wojewódzkich – m.in. wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego a zasiadający w Radzie Zatrudnienia przez ostatnie 2 kadencje.


Henryk Jarczok – członek Zarządu Forum Związków Zawodowych, m.in. członek WRDS, przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa i Koksownictwa Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, od 2 kadencji zasiadający w Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia.


Przedstawiciele organizacji pracodawców:


Marek Pasztetnik – prezes Związku Pracodawców Dolnego Śląska oraz Zachodniej Izby Gospodarczej a także nauczyciel akademicki – jako przedstawiciel Pracodawców RP.


Artur Sawrycz (wiceprzewodniczący WRRP) – m.in. Wiceprezes Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, aktywnie uczestniczący w pracach Dolnośląskiej Rady Gospodarczej (obecnie Prezes), zespołów WRDS – od 20 lat związany z różnego rodzaju projektami dot. rynku pracy – jako przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.


Marian Fornalski
– Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej – dotychczasowy członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia – od lat związany z polskim rzemiosłem.


Marek Woron – Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Wiceprezes Zarządu BCC, m.in. inicjator Dolnośląskie Rady Przedsiębiorczości i Nauki, Członek Prezydium WRDS, członek Komitetu Monitorującego RPO WD i wielu innych gremiów.


Organizacje rolników i izb rolniczych reprezentują:


Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych – wieloletni działacz społeczny i samorządowiec, m.in. wcześniej Burmistrz Lubomierza. Obecnie zarządza kilkoma firmami z obszaru rolnictwa.


Eugeniusz Chrzan – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – od wielu lat aktywny członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.


Marian Dembiński – przedstawiciel NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – wieloletni nauczyciel, rolnik, działacz samorządowy i związkowy i m.in. poseł na Sejm RP II kadencji.


Organizacje pozarządowe reprezentują:


Andrzej Wiewióra – członek Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związany z wieloma projektami na rzecz rozwoju ekonomii społecznej – członek WRZ w poprzedniej kadencji.


Marcin Folmer – przedstawiciel Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – od lat zaangażowany w rozwiązywanie problemów tego środowiska – m.in. jako trener pracy w projektach zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych.


Przedstawiciele samorządu terytorialnego:


Jarosław Dudkowiak – Starosta Głogowski – od lat aktywny samorządowiec zarówno szczebla miejskiego jak i powiatowego. Nadzoruje m.in. pracę Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie – zatem w praktyce zna bieżące problemy służb zatrudnienia.


Roman Potocki (wiceprzewodniczący WRRP)  – Starosta Wrocławski – m.in. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego, od lat związany z edukacją i szkoleniem zawodowym.


Przedstawiciel nauki:


dr Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka – jako przedstawiciel Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego z imponującym dorobkiem naukowym z zakresu problematyki rynku pracy - od lat współpracujący z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy – uczestniczka wielu projektów badawczych z tego zakresu.