rozmiar czcionki: A | A | A

Uroczysta XXIX Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

16.10.2017 09:25 09:25

W sobotę, 14 października 2017 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy miała miejsce XXIX Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego związana z VIII Świętem Województwa Dolnośląskiego. Największą nagrodą sejmiku województwa jest przyznanie Tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska – CIVI HONORARIO. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2017 r. tytuł Honorowej Obywatelki Dolnego Śląska CIVI HONORARIO przyznano Świętej Jadwidze Śląskiej.

Podczas Sesji z rąk Pawła Wróblewskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego nadano tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO - Świętej Jadwidze Śląskiej. Podczas uroczystości wręczono również Dolnośląskie Nagrody Kulturalne SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2017 oraz Odznaki Honorowe Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego, a także Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla Regionu.


Tytuł Obywatela Honorowego Dolnego Śląska – CIVI HONORARIO to najwyższy tytuł i największe uhonorowanie przyznawane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Został ustanowiony 30 stycznia 2004 roku uchwałą Sejmiku Województwa. Tytuł ten przyznaje się osobom, które swoją postawą i pracą przyczyniają się do kształtowania tożsamości regionalnej Dolnoślązaków, do rozwoju gospodarczego regionu, które z sukcesem działają na polu społecznym i kulturalnym, które wniosły wkład do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności Dolnego Śląska, do promocji regionu w Polsce i za granicą. Uroczyste nadanie tytułu to wręczenie  aktu nadania oraz statuetki autorstwa prof. Zbigniewa  Horbowego.


Po uroczystej Sesji Sejmiku na błoniach Bazyliki św. Jadwigi w Trzebnicy, radni województwa uczestniczyli we mszy świętej, podczas której miało miejsce uroczyste złożenie statuetki CIVI HONORARIO jako wotum dla patronki Regionu - św. Jadwigi Śląskiej.Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA ** Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dla instytucji:

1.  Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dla osób fizycznych:

1. Pani Teresa Bazała
 2. Katarzyna Koczyńska - Kielan


ZŁOTE ODNAKI HONOROWE ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

1.    Kazimierz Orzechowski
2.    Marek Woron
3.    Piotr Pobrotyn
4.    Michał Pojasek 
5.    Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu
6.    Zespół Folklorystyczny „WRZOS”.

SREBRNE ODNAKI HONOROWE ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

1.     Marta Czyczerska
2.    Joanna Kołowska
3.    Andrzej Meller


Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla regionu:

1. Krystyna Gay-Kutschenreiter
2. Jagoda Szelc
3. Maksym Drabik
4. Bożena MulikNa 16 października, czyli w Dzień Św. Jadwigi Śląskiej, kiedy w kościele katolickim obchodzone jest liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi, Sejmik Województwa uchwalił Święto Województwa Dolnośląskiego. Ustanowienie tej uroczystości w 2009 r. było istotnym krokiem w umacnianiu tożsamości regionalnej mieszkańców Dolnego Śląska, a jego obchody są okazją do integracji Dolnoślązaków i  do prezentacji walorów i atutów naszego Regionu.


Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

W październiku 2006 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda ta stanowi wyraz szczególnego uznania i szacunku dla osób i instytucji, których działania, postawy i inicjatywy w nadzwyczajny sposób wzbogacają naszą regionalną spuściznę kulturalną, kulturalne bogactwo i dziedzictwo, w oparciu o które budowana jest tożsamość dolnośląska.
Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dla instytucji :

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zrealizowało szereg przedsięwzięć mających na celu promowanie i poszerzenie wiedzy o jednym z największych regionalnych dóbr kultury, jakim jest dla Dolnego Śląska bolesławiecka ceramika. Były wśród nich zarówno działania badawcze, ekspozycyjne, edukacyjne, wydawnicze i promocyjne, o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, skierowane do różnych grup odbiorców – naukowców, mieszkańców miasta i regionu, turystów, pasjonatów ceramiki dawnej i współczesnej. Przy prowadzeniu badań, w wielu aspektach pionierskich, Muzeum współpracowało z instytucjami naukowymi z Polski, Niemiec, Czech, Włoch, Norwegii, Belgii, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Australii. Każdy z programów podsumowany był dużymi międzynarodowymi wystawami w ramach których eksponowane były unikatowe dzieła kolekcji krajowych i zagranicznych. Pracownicy Muzeum intensywnie pracują naukowo, biorąc udział w konferencjach i sympozjach, wygłaszają prelekcje, odczyty i wykłady, publikują wyniki swoich badań nad dawną i współczesną ceramiką w kraju i zagranicą. Za aktywność w zakresie badań i upowszechnienia wiedzy o lokalnej ceramice bolesławieckiej Muzeum było wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi nagrodami.


Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dla osób fizycznych:


Pani Teresa Bazała zaangażowana w działalność społeczną na rzecz dzieci, młodzieży i mieszkańców Dolnego Śląska. Jest współtwórcą inicjatyw społeczno-kulturalnych: utworzenie jedynego na świecie Muzeum prof. Josepha Wittiga w Nowej Rudzie-Słupcu, Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie, jedynej w Polsce Izby Pamięci poświęconej bohaterowi spod Monte Cassino - płk. Józefowi Sokołowi. Od 27 lat społecznie prowadzi Fundację Odnowy Ziemi Noworudzkiej oraz opiekuje się Domem-Muzeum Wittiga w Nowej Rudzie. Jest współorganizatorem największej polsko-czeskiej akcji społeczno-kulturalnej pn. Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Regularnie wspomaga organizacje kombatantów: Związek Sybiraków, Związek Inwalidów Wojennych czy Światowy Związek Żołnierzy AK. Charytatywnie pracowała dla takich organizacji jak: Pomoc Maltańska, Caritas. Od wielu lat angażuje się w akcje na rzecz pomocy dla Polaków na wschodzie. Jest redaktorem i sekretarzem Rady Naukowej czasopisma społeczno-kulturalnego pt. Ziemia Kłodzka. W 2011 roku otrzymała za swoją działalność społeczną Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.


Pani Katarzyna Koczyńska-Kielan jest jednym z najaktywniejszych pedagogów i artystów Wydziału Ceramiki Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Obszarem jej szczególnego zainteresowania jest ceramika artystyczna, która jest tą dyscypliną sztuki, która wiąże się nierozerwanie z Dolnym Śląskiem i jego stolicą -Wrocławiem. Pracując od roku 1987 w macierzystej uczelni, w Katedrze Ceramiki, skupiła się na kontynuacji, tworzeniu a także modyfikacji i rozwoju zaszczepionej jej przez swych mistrzów postawy wobec tworzywa oraz wobec kształcenia i promocji tejże, oraz na tworzeniu i kreowaniu nowej pracowni, opartej na prastarej technice kształtowania ceramiki na kole garncarskim. Andrzej Banachowicz pisząc wstęp do katalogu towarzyszącego wystawie ceramicznych obiektów Katarzyny Koczyńskiej-Kielan pt. „Fizjonomia przestrzeni” stwierdził, że fenomen jej osobowości objawia się w jednoczesnym intensywnym działaniu, oddawaniu się licznym obowiązkom jakie nakłada na nią życie i praca naukowa, poświęcaniu swego czasu spotkaniom z ludźmi, podróżowaniu oraz w jednoczesnym, jakby równoległym oddawaniu się najważniejszej w istocie dla niej czynności, jaką jest twórczość.Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego:   


Panu Kazimierzowi Orzechowskiemu


Absolwent, czynny naukowiec, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Współpracując z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu oraz Katedrą Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu skonstruował prototyp urządzenia służącego do śródoperacyjnej diagnostyki zmian nowotworowych gruczołu piersi. Jest autorem publikacji naukowych i dwóch zgłoszeń patentowych. Profesor prowadzi badania między innymi nad dielektrycznymi naturalnymi materiałami absorbującymi promieniowanie elektromagnetyczne, czy badaniami zjawisk krytycznych w mieszaninach cieczy.
Prowadzi owocną współpracę ze szkołami średnimi. Jest organizatorem i opiekunem Wszechnicy Chemicznej. Pod jego kierownictwem Dolnośląski Festiwal Nauki stał się wydarzeniem o znaczeniu ponadregionalnym, na tysiącu imprezach jest ok. 100 000 uczestników. Impreza, mimo że masowa, zachowuje wysoki poziom naukowy.


Panu Markowi Woronowi


Pan Marek Woron od 2006 jest Kanclerzem Dolnośląskiej Loży Business Center Club. Powołał Salon Gospodarczy BCC. Z jego inicjatywy powołana została Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki, najbardziej aktywna platforma współpracy kluczowych uczelni Dolnego Śląska i regionalnego biznesu.
Za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego otrzymał prestiżową nagrodę Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry. Dolnośląska Izba Rzemieślnicza doceniła jego zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości i integracji organizacji przedsiębiorców Dolnego Śląska ze środowiskiem nauki oraz partnerską współpracę Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Za Zasługi dla Ochrony Pracy otrzymał Odznakę Honorową, przyznawaną przez Głównego Inspektora Pracy. Człowiek renesansu, mecenas sztuki. Skutecznie wypromował kilku dolnośląskich artystów na scenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.


Panu Piotrowi Pobrotynowi

Pan Piotr Pobrotyn jest Dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza we Wrocławiu. Laureat tytułu „Menadżer Rynku Zdrowia 2010” w kategorii placówek publicznych. Wieloletni ekspert i szkoleniowiec w obszarze praktycznego zarządzania w ochronie zdrowia. Kierowany przez niego szpital z wielkim sukcesem wziął udział w programie poprawy opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego - „Mały DolnoŚlązak”.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Klinicznych, Zarządu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Przewodniczył zespołowi roboczemu powołanemu przez Ministerstwo Zdrowia w sprawie reorganizacji „Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka”.


Panu Michałowi Pojaskowi 

Pan Michał Pojasek od 1969 roku tworzył podwaliny pod rozwój i rozbudowę Złotoryjskich Zakładów Obuwia, jednego z największych producentów obuwia w kraju. Po zmianach ustrojowych od podstaw organizował zakłady obuwnicze, które produkowały obuwie dla znanych marek krajowych, a w ostatnich latach, także zagranicznych. Jego umiejętności w zakresie planowania produkcji zaowocowały wzrostem zatrudnienia i zwiększeniem sprzedaży. Pasjonat swojej pracy, encyklopedia wiedzy o wzornictwie, funkcjonalności obuwia.
Pan Michał Pojasek to również społecznik i wolontariusz. Całe życie związany ze swoją Małą Ojczyzną – ziemią złotoryjską. Zawsze koleżeński i służący pomocą w oparciu o bogatą wiedzę i doświadczenie. Zapalony turysta i krajoznawca, inicjator wielu przedsięwzięć, których celem była m.in. integracja lokalnej społeczności. Zaangażowany w prace kilku stowarzyszeń. Poprzez swoją aktywność, wspieranie i koordynowanie inicjatyw, promocję, podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniał się znacząco do rozwoju i integracji społeczności lokalnej. Wspierał ZKS Górnik, stowarzyszenie kultury fizycznej, największy, wielosekcyjny klub sportowy ziemi złotoryjskiej, współtworzył i pomagał stawiać pierwsze kroki w szkoleniu dzieci i młodzieży w piłce ręcznej. Jego długoletnia praca zawodowa i społeczna zdobyła wielkie uznanie i szacunek społeczności lokalnej.


Cechowi Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu od 1946 roku nadzoruje praktyczną naukę zawodu młodocianych w zakładach rzemieślniczych. Promują zakłady przestrzegające przepisów prawnej ochrony pracy i zasad BHP przy zatrudnianiu uczniów. Realizują programy praktycznej nauki zawodu i osiągają najwyższą jakość w kształceniu zawodowym. Każdego roku odbywają się egzaminy czeladnicze w różnych zawodach, w których uczestniczą także uczniowie z innych Cechów: Złotoryja, Lubań, Jawor, Głogów, Legnica, Jelenia Góra. Od 10 lat organizują konkurs na Najlepszego Nauczyciela Zawodu. Dla uczniów rzemiosła cyklicznie organizowane są konkursy o zasięgu wojewódzkim (Festiwal Fryzur, Festiwal Smaku, Festiwal Murowany Sukces, Festiwal Na Cztery Koła, TEATRHAIR).


Ponadto Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu udziela się społecznie. Finansowo wspiera Dom Dziecka fundując wybranym dzieciom książeczki mieszkaniowe, Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, Związek Inwalidów Wojennych, Polski Czerwony Krzyż, szkoły podstawowe i zawodowe, ZHP, Caritas, Kluby Sportowe, pielgrzymki niepełnosprawnych, oraz różne akcje charytatywne. Rzemieślnicy z bolesławieckiego Cechu pomogli finansowo i pracą społeczną w usuwaniu skutków katastrofy w Iwinach w 1967 roku i ofiarom powodzi w 1997 roku. W latach 80 rzemieślnicy ufundowali ołtarz w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. Od 70 lat piszą kronikę miast i powiatów.


Zespołowi  Folklorystycznemu  „WRZOS”


Zespół Folklorystyczny „WRZOS” powstał w sierpniu 1982 r. W czasie swej 35 letniej działalności Zespół „Wrzos” aktywnie uczestniczył w życiu społeczno – kulturalnym i religijnym Gminy Kotla, Ziemi Głogowskiej i Dolnego Śląska. Reprezentował Dolny Śląsk na Dożynkach Prezydenckich w Spale, występ na Koncercie Galowym w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas XII Krajowego Zjazdu Kółek i Organizacji Rolniczych.. Jako ambasadorowie polskiej kultury ludowej, prezentował swój dorobek podczas wyjazdów zagranicznych – kilkakrotnie do Niemiec, Szwecji, Czech, Słowacji, na Litwę i Ukrainę. Repertuar Zespołu służy kultywowaniu, oraz upowszechnianiu tradycji i dorobku kultury regionów przybyłej na Ziemie Odzyskane ludności.
„Wrzos” jest jednym z najbardziej utytułowanych zespół w Województwie Dolnośląskim. Uhonorowany m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakami i nagrodami m.in.: „Zasłużony dla kultury polskiej”, odznaczenie Ministra otrzymały również 3 członkinie zespołu. Zdobywca wielu nagród na krajowych festiwalach piosenki ludowej. Zaangażowanie członków zespołu sprawiło, że „Wrzos” jest ostoją pięknych tradycji i kultury ludowej wsi polskiej oraz w znakomity sposób promuje Gminę Kotla, Powiat Głogowski i Województwo Dolnośląskie w kraju i za granicą.


Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego:   


Pani Marcie Czyczerskiej

Pani Marta Czyczerska od wielu lat jest nauczycielem dyplomowanym, wychowawcą, ekspertem w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, jest instruktorem rekreacji ruchowej o specjalności piłka siatkowa. W 2007 roku była jedną z inicjatorek powołania Klubu Sportowego Spartakus w Jaworze. Przez wszystkie lata pracy i działalności społecznej przyczyniła się do zdobywania sukcesów swoich wychowanków zarówno na Dolnym Śląsku jak i w kraju. Jej podopieczni znaleźli stałe miejsce wśród kadry - reprezentacji Polski. Była trenerem kadry Dolnego Śląska w piłce siatkowej dziewcząt podczas XIII Olimpiady Młodzieży w Sportach Zespołowych w Kluczborku. Przez wiele lat była członkiem zarządu Klubu Sportowego  „Olimpia” i „Olimpia-Dwójka”. Była inicjatorką i współzałożycielką i od 2007 r. jest członkiem zarządu Jaworskiego Klubu Sportowego „Spartakus”. Brała udział w Ogólnopolskim programie popularyzacji siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Do programu zostało wytypowanych 50. najlepszych w Polsce klubów żeńskich i 54. najlepsze kluby męskie oraz trenerzy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w pracy z dziećmi i młodzieżą. Z Dolnego Śląska zakwalifikowały się tylko dwa kluby męskie i dwie trenerki, w tym Pani Marta Czyczerska. Uhonorowana nagrodami Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Ministra Edukacji Narodowej, medalem Komisji Edukacji Narodowej i Brązowym Krzyżem Zasługi.


Pani Joannie Kołowskiej

Pani Joanna Kołowska jest nauczycielem sztuki w Gimnazjum nr 1 w Lubinie i edukatorem sztuki w Chobieńskim Ośrodku Kultury. Prowadzi działalność artystyczno - muzyczną w ramach licznych koncertów, prezentacji i akcji charytatywnych, m.in. Koncerty Noworoczne w Lubinie czy ogólnopolska akcja charytatywna „Kolęda dzieciom”. Brała udział w Ogólnopolskim Konkursie „Innowacyjny Nauczyciel 2005”. Otrzymała 12 nagród Prezydenta Miasta i 11 nagród Dyrektora Szkoły. Stworzyła autorski program do nauczania sztuki w klasach I - III w gimnazjum. Realizowała trzyletni autorski programu oddziaływań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych „Wychowanie przez sztukę”. Realizowała liczne przedsięwzięcia artystyczne, warsztaty twórcze dla młodzieży oraz projekty międzyprzedmiotowe jak na przykład: „Tryptyk z naturą”, „Jesienne impresje”, „Woda”, „Święta w szkole”, „Wagary z matematyką”. Jest autorką licznych publikacji dla nauczycieli, m.in. „Analiza dzieła sztuki, jako element egzaminu gimnazjalnego”, a także opracowań graficznych i projektów okładek dla czasopisma „Oblicza Edukacji”. Zdobywczyni głównych nagród w kilku edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Etnograficznego ”Pisanka-kraszanka” i wysokich notowań w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Tradycją dyktowane”. Brała udział w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych „Skarbiec dla Dzieci Przyszłości” w Poznaniu oraz w Lubińskim Biennale Sztuki. Jej autorskie wystawy malarstwa, grafiki komputerowej i ceramiki to: „Abstrakcje”, „Nastroje”, „Metamorfozy”, „Świąteczne impresje”, „Między ziemią a niebem”, „W kamieniu wiatr”, „Zanim zapadnie zmierzch”, „Dotknąć dźwiękiem symfonii barw”. W Gimnazjum nr 1 w Lubinie otworzyła Pracownię Ceramiczna ABAKART, a w Chobieńskim Ośrodku Kultury Pracownię Artystyczną MOZAIKA. Swoje prace z ceramiki, grafiki, rękodzieła artystycznego oraz malarstwa prezentowała na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2013 roku  została odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Panu Andrzejowi Mellerowi
 
Pan Andrzej Meller jest przedsiębiorcą i właścicielem spółki budownictwa drogowego. Przez wiele lat podejmował działania finansowe i rzeczowe na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska, jakim jest zabytkowy kompleks pałacowo–parkowy Pałac Ciechanowice, a w nim bezcennych polichromii ścian i sufitów, których wartość artystyczna porównywalna jest z freskami wawelskimi. Wykonywał wiele prac drenażowo-odwadniających i budowlanych przy znaczących dla społeczności lokalnej budynkach jakimi są kościoły, prace typu budowa chodnika dla pieszych, zatok autobusowych czy alei spacerowych. Udziela się społecznie i charytatywnie. Wspomaga szkoły w organizacji wakacji i wycieczek dla dzieci z rodzin ubogich. Wspiera Stowarzyszenie Klub Żeglarski Horyzont z Jeleniej Góry, wspiera organizację świąt i uroczystości, np. Dzień Matki w Cieplicach – Jeleniej Górze. Aktywnie uczestniczy w organizacji otwartych, niekomercyjnych plenerowych koncertów filharmonicznych na terenie pałacowo – parkowym Pałac Ciechanowice.
 


Nagrody Marszałka Województwa  za szczególne osiągnięcia dla Regionu dla:

1.    Pani Krystyny Gay-Kutschenreiter

Pani Krystyna Gay- Kutschenreiter  jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu oraz na Wydziału Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na którym w 1961 r. uzyskała dyplom w pracowni prof. Rudolfa Krzywca. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się ceramiką unikatową i rzeźbą ceramiczną. Jej twórczość prezentowana była na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wielokrotnie uczestniczyła też w plenerach artystycznych, a jej prace znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w Polsce i poza granicami kraju. Od wielu lat mieszka i pracuje w Bolesławcu. Ponad 30 lat zajmowała się kształceniem kadr dla przemysłu ceramicznego. W latach 1990-2005 pełniła funkcję komisarza artystycznego Ogólnopolskich Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich i Międzynarodowych Plenerów Ceramiczno-Rzeźbiarskich w Bolesławcu. Zorganizowała ponad 50. wystaw poplenerowych. Przez wiele lat należała do Rady Muzeum przy bolesławieckim Muzeum Ceramiki, a obecnie pełni także funkcję jurora w procedurze kwalifikacyjnej Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego.
Otrzymała Nagrodę Naczelnika Miasta Bolesławiec (1983), Odznakę Ministra Kultury i Sztuki „Zasłużony Działacz Kultury” (1994), Nagrodę Wojewody Jeleniogórskiego (1998), Złotą Odznakę Związku Polskich Artystów Plastyków (1999), Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec (2004, 2010).
Prace artystki znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Bolesławieckiego Ośrodka Kultury-Międzynarodowego Centrum Ceramiki, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA w Jeleniej Górze, Kunstforum Piaristen w Wiedniu (Austria) oraz w kolekcjach prywatnych.


2.    Pani Jagody Szelc

Pani Jagoda Szelc jest absolwentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studentka Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej łódzkiej „Filmówki”. Autorka wielu filmów krótkometrażowych i etiud szkolnych. W 2012 laureatka Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia dla studentów uczelni artystycznych. W 2014 laureatka Nagrody im. Wojciecha Jerzego Hasa na III Kołobrzeskim Festiwalu Filmowym "Sensacyjne Lato Filmów". W 2015 laureatka Nagrody dla najlepszego filmu fabularnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Bałcziku za etiudę „Taki pejzaż”. Na ostatnim Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni laureatka Nagrody za najlepszy scenariusz i debiut reżyserski za film „Wieża. Jasny dzień”


3.    Pana Maksymai Drabika

Pan Maksym Drabik urodził się 22 lutego 1998 roku w Częstochowie, polski żużlowiec, który przygodę ze sportem zaczynał w Klubie Włókniarz Częstochowa. Od 2015 roku zawodnik Betard Sparta Wrocław. W polskiej ekstralidze debiutował 12 kwietnia 2015 roku zdobywając trzy punkty. W tym samym roku z drużyną z Wrocławia wywalczył wicemistrzostwo Polski oraz drużynowe Mistrzostwo Świata Juniorów. Zdobywca Brązowego Kasku 2015 i Srebrnego Kasku 2017. 29 września 2017 roku na torze w Pardubicach sięgnął po upragniony tytuł Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów. Maksym jest synem dwukrotnego indywidualnego mistrza Polski na żużlu Sławomira Drabika.


4. Pani Bożenie Mulik

Pani Bożena Mulik od najmłodszych lat fascynowała się życiem na wsi, dlatego wbrew woli rodziców ukończyła szkołę rolniczą i zamieszkała we wsi Chmieleń, prowadząc wraz z mężem i dziećmi gospodarstwo rolne. Od 1990 roku  pełniła funkcję sołtysa. Jako jedna z nielicznych kobiet - sołtysów zyskała zaufanie i uznanie zarówno mieszkańców jak i władz samorządowych. Była radną gminną, delegatem: do sejmiku wojewódzkiego i  izb rolniczych, Prezesem Fundacji Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza. Pełniąc obowiązki dyrektora DIR rozpoczęła współpracę z społecznością wiejską (Koła Gospodyń Wiejskich, Zespoły ludowe) pomimo trudności losu z odwagą i determinacją przyczyniając się do zwiększania aktywności kobiet w sferze publicznej. Łamiąc stereotyp kobiety słabej, z odwagą zachęcała środowisko kobiet do „wyjścia z domu” działania na rzecz swojej małej ojczyzny. Program LEADER + pokazał nowe możliwości rozwoju społeczności wiejskich. Jako prezes Fundacji a następnie LGD działa na rzecz pobudzenia wsi i aktywności obywatelskiej, zachęca do zakładania organizacji pozarządowych, pomaga w ich utworzeniu i rozwoju. Od 2008 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie, poszukując aktywnych i zaangażowanych kobiet aby je wyróżnić, promować i zachęcać do dalszego działania w sferze publicznej. Mamy coraz więcej kobiet Sołtysów, Radnych i przede wszystkim Prezesów Stowarzyszeń, które licznie powstają na obszarze LGD. Kobiety działają w różnych środowiskach: klubach, kołach gospodyń wiejskich, fundacjach, organizacjach czy grupach nieformalnych. Często organizują pomoc sąsiedzką, działają w zespołach ludowych, promują lokalne zwyczaje i tradycje, tworzą grupy „Odnowy wsi”. Jako liderka uczestniczy w spotkaniach grup, zebraniach założycielskich stowarzyszeń, krzewiąc ideę zwiększania aktywności mieszkańców LGD w sferze publicznej na Dolnym Śląsku. Ludzie są dla niej najważniejsi dlatego jako Prezes Lokalnej Grupy Działania stara się promować inicjatywy pochodzące bezpośrednio od społeczności, których  zaangażowanie i pracę osobiście bardzo wysoko ceni. Za swoją działalność została uhonorowana wieloma tytułami, jednak dla Bożeny Mulik liczą się przede wszystkim czyny, dlatego dla niej najważniejszy jest szacunek, uznanie i zadowolenie mieszkańców, którzy dumnie realizują działania, przyczyniając się do rozwoju swojej „Małej Ojczyzny”.