rozmiar czcionki: A | A | A

Unijna perspektywa dla Dolnego Śląska

09.04.2014 14:15 14:15

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, po zakończeniu konsultacji w regionie oraz negocjacji z Rządem, przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. O dokumencie, który teraz zostanie przekazany Komisji Europejskiej opowiadali dziś marszałek Cezary Przybylski oraz członek zarządu dr Jerzy Tutaj.

Dziś podczas konferencji prasowej w siedzibie urzędu marszałkowskiego, marszałek Cezary Przybylski oraz członek zarządu dr Jerzy Tutaj mówili o procedurze przyjęcia Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Dolnośląskiego.

Projekt RPO zostanie teraz przekazany do Komisji Europejskiej. Negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją rozpoczną ostatni etap prac nad RPO. – 8 kwietnia podczas ostatniego posiedzenia zarządu województwa przyjęliśmy projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. Teraz czekają nas negocjacje z Komisją Europejską. Po zatwierdzeniu Programu przez Komisję na Dolny Śląsk trafi 2,25 mld EUR, czyli ponad 9 mld PLN – powiedział marszałek Cezary Przybylski.

- Komisja Europejska przedstawia swoje uwagi w terminie 3 miesięcy od daty przedłożenia programu. Komisja przyjmuje program nie później niż 6 miesięcy po jego przedłożeniu przez państwo członkowskie – podsumował dr Jerzy Tutaj.

Efektem realizacji Programu będzie między innymi wzrost konkurencyjności i innowacyjności dolnośląskich przedsiębiorstw, rozwój infrastruktury transportowej, społecznej i gospodarczej a także tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia Społecznego w naszym regionie.
Zgodnie z propozycją Zarządu Województwa Dolnośląskiego opartą na wytycznych Komisji Europejskiej, pieniądze unijne miałyby zostać podzielone w następujący sposób:

•    OŚ PRIORYTETOWA 1 - PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE - około 421 mln euro; działania skierowane na:
1.    finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej
2.    wspieranie rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach
3.    tworzenie i rozwijanie inkubatorów przedsiębiorczości
4.    wzmacnianie międzynarodowej współpracy gospodarczej dolnośląskich firm i zwiększenie ich aktywności na rynkach zagranicznych
5.    finansowanie inwestycji poprawiających konkurencyjność firm, zapewniających ich rozwój oraz tworzących trwałe miejsca pracy.


•    OŚ PRIORYTETOWA 2 - TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE – około  66 mln euro; działania skierowane na:
1.    Realizowanie projektów zakładających rozwój elektronicznych usług publicznych np. z zakresu e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, e-turystyki

•    OŚ PRIORYTETOWA 3 - GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – 356 mln euro; działania skierowane na:
1.    Inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii
2.    przedsięwzięcia podnoszące efektywność energetyczną budynków w przedsiębiorstwach, budynkach publicznych i  sektorze mieszkaniowym
3.    budowa infrastruktury do wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych
4.    zrównoważony transport – np. budowa ścieżek rowerowych w miastach

•    OŚ PRIORYTETOWA 4 - ŚRODOWISKO I ZASOBY – 180 mln euro; działania skierowane na:
1.    budowę infrastruktury do selektywnego zbierania, składowania i unieszkodliwiania odpadów oraz wdrażania technologii odzysku i recyklingu odpadów   
2.    budowę zbiorczych systemów kanalizacji i punktowych przydomowych oczyszczalni ścieków
3.    wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody
4.    budowę ścieżek rowerowych na terenach atrakcyjnych turystycznie
5.    budowę systemów i urządzeń małej retencji. Możliwy będzie także zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.

•    OŚ PRIORYTETOWA 5 – TRANSPORT – 377 mln euro; działania skierowane na:
1.    modernizację  dworców i torów kolejowych
2.    zakup taboru kolejowego  
3.    drogi w województwie

•    OŚ PRIORYTETOWA 6 - INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ – 158 mln euro; działania skierowane na:
1.    tworzenie domów pomocy społecznej czy hospicjów, ale również miejsc opieki nad dziećmi
2.    budowa i remonty szpitali i sanatoriów. Ma to ułatwić dostęp do lekarzy onkologów, ortopedów, rehabilitantów, psychiatrów i geriatrów
3.    przystosowanie istniejących budynków na potrzeby działalności społecznej i zdrowotnej oraz odnowa zabytkowych budynków mieszkalnych
 
•    OŚ PRIORYTETOWA 7 - INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA – 65 mln euro; działania skierowane na:
1.    tworzenie i wyposażanie przedszkoli
2.    wyposażenie nowoczesnych laboratoriów techniczno-przyrodniczych w szkołach. Dodatkowo wspierane będą inwestycje poprawiające dostęp szkół dla uczniów niepełnosprawnych.
3.    tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkół zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia.

•    OŚ PRIORYTETOWA 8 - RYNEK PRACY– 263 mln euro; działania skierowane na:
1.    szkolenia dla bezrobotnych umożliwiające podnoszenie lub zmianę kwalifikacji albo umożliwienie im zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy
2.    doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne skierowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.
3.    wspieranie inwestycji umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego – wspieranie usług opieki nad dziećmi i  osobami zależnymi,
4.    podniesienie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami firm, wsparcie pracowników zwalnianych.
5.    przekwalifikowanie osób starszych pracujących w trudnych warunkach

•    OŚ PRIORYTETOWA 9 - WŁĄCZENIE SPOŁECZNE – 154 mln euro; działania skierowane na:
1.    aktywizację osób niepełnosprawnych
2.    zwiększenie dostępu i poprawienie jakości usług społecznych (pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej)
3.    wspieranie gospodarki społecznej.

•    OŚ PRIORYTETOWA 10 - EDUKACJA – 131 mln euro; działania skierowane na:
1.    Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej – nie tylko tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, ale też wspieranie zajęć rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość, oraz pobudzających ciekawość świata.
2.    Zapewnienie równego dostępu do edukacji podstawowej i gimnazjalnej – wspieranie nauki języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych i cyfrowych. Tworzenie centrów dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień czy pokonywanie trudności szkolnych
3.    dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i zwiększenie oferty dodatkowych zajęć z języków obcych, nauk techniczno-przyrodniczych czy nowych technologii
4.    podniesienie jakości kształcenia
5.    wspieranie uczenia się przez całe życie  - skierowanie do dorosłych chcących podnieść swoje umiejętności w zakresie języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.