rozmiar czcionki: A | A | A

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

11.10.2018 13:37 13:37

Dziś odbyła się konferencja podsumowująca prace nas Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Zaprezentowany dokument jest zwieńczeniem wielomiesięcznych prac. Konsultacje społeczne zapisów Strategii były prowadzone na terenie całego Dolnego Śląska. W szerokiej debacie publicznej podczas licznych spotkań wzięli udział dolnośląscy parlamentarzyści, radni województwa, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz administracji rządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, świata kultury, stowarzyszeń i ruchów społecznych, a także indywidualni mieszkańcy województwa.

Strategia 2030 to już czwarta edycja Strategii Rozwoju naszego regionu. Dokument nawiązując do poprzednich strategii i doświadczeń z ich realizacji, zapewnia ciągłość procesu planowania strategicznego, a jednocześnie uwzględnia dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne oraz nowe wyzwania, przed którymi stoi nasz region.

„Nowa Strategia Rozwoju Dolnego Śląska odpowiada na podstawowe wyzwania polityki spójności Unii Europejskiej, tj. z jednej strony wskazuje na konieczność wzmacniania już istniejących przewag konkurencyjnych opartych o nowoczesny przemysł i potencjał badawczo-rozwojowy ośrodków naukowych w obszarze Aglomeracji Wrocławskiej, z drugiej zaś koncentruje się na wyrównywaniu szans rozwojowych pozostałych terytoriów w oparciu o obszary funkcjonalne największych miast – Jeleniej Góry, Legnicy i Wałbrzycha” – mówił podczas konferencji marszałek Cezary Przybylski.

Marszałek Przybylski podziękował wszystkim biorącym udział  pracach nad dokumentem czyli grupie roboczej  ds. opracowania SRWD 2030,  pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy o także zespołowi ekspertów pod przewodnictwem dr. Marka Obrębalskiego, którzy czynnie uczestniczyli w pracach na wszystkich etapach tworzenia projektu Strategii, a zwłaszcza nad przygotowaniem scenariuszy rozwoju województwa dolnośląskiego, jego wizji oraz celów strategicznych i operacyjnych.

Osobami zaangażowanymi w proces opracowania Strategii byli także członkowie Komitetu Sterującego złożonego z przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych i samorządu województwa dolnośląskiego. Realny wpływ na ostateczny kształt dokumentu mieli również ci mieszkańcy regionu, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych.

„Najważniejsze założenia prac przy Strategii Rozwoju Województwa 2030 to spełnianie oczekiwań społecznych wobec samorządowych władz regionalnych, które będą ją wdrażać, aby zapewnić harmonijny rozwój regionu wysoką jakość życia dolnośląskiej społeczności”
– podsumował swoje wystąpienie marszałek Cezary Przybylski.