rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek przewodniczy obradom Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

13.02.2017 14:43 14:43

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który objął w tym roku funkcję przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego, poprowadził 10 lutego pierwsze posiedzenie Prezydium Rady w 2017 roku. Głównymi tematami były problemy związane z poziomem finansowania świadczeń w placówkach medycznych Dolnego Śląska oraz funkcjonowanie uzdrowisk w kontekście zmian w ustawie o działalności leczniczej.

Marszałek Cezary Przybylski przedstawił członkom Prezydium obszary tematyczne, które samorząd województwa chciałby realizować wspólnie z Radą w bieżącym roku. Wśród najważniejszych zagadnień znalazły się: polityka migracji w kontekście problemów pracodawców ze znalezieniem pracowników oraz coraz większym napływem obywateli Ukrainy, imigracja i emigracja zarobkowa; zmiany prawa niezbędne w procesie likwidacji problemu smogowego – rola rządu we wsparciu działań jednostek samorządu terytorialnego; poprawa dostępności transportowej obszarów peryferyjnych Dolnego Śląska (łączniki aglomeracyjne Jeleniej Góry i Wałbrzycha); rozwój sektora uzdrowiskowego na Dolnym Śląsku jako specjalizacji regionalnej (zwłaszcza wsparcie rewitalizacji zabytkowej infrastruktury należącej do przedsiębiorstw uzdrowiskowych); skutki wejścia w życie ustawy oświatowej.Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele władz i organizacji związkowych  Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu oraz Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. we Wrocławiu. Członkowie Prezydium zostali poinformowani o działaniach Samorządu Województwa w sprawie uzdrowisk dolnośląskich i planach finansowych na najbliższy okres. Ustalono, że temat dotyczący finansowania lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku zostanie przekazany pod obrady Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej, na którym zostanie opracowane stanowisko w tej sprawie. Postanowiono także, że na następne posiedzenie Prezydium zostanie zaproszony dyrektor Oddziału Dolnośląskiego NFZ, z którym będą omawiane sprawy możliwości pozyskiwania środków na lecznictwo uzdrowiskowe.


Bieżącą sytuację związaną z podpisaniem umowy Zarządu Województwa ze spółką Przewozy Regionalne przedstawił Jerzy Michalak, członek Zarządu Województwa. Wyjaśnił, iż Zarząd w grudniu ubiegłego roku po długich negocjacjach przyjął zaproponowane przez PR stawki za przewozy i podjął decyzję o podpisaniu umowy ze spółką. W styczniu bieżącego roku prezes PR podwyższył zaproponowane wcześniej przez PR stawki, na co Zarząd, który ma już uchwalony budżet na rok 2017, nie mógł się zgodzić. Członkowie Prezydium zaproponowali, aby na następne spotkanie zaprosić prezesa Przewozów Regionalnych, aby wyjaśnił tę sytuację.


Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego została powołana w dniu 7 grudnia 2015 r. Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele: Wojewody Dolnośląskiego - jako strony rządowej, Marszałka Województwa - jako strony samorządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych (NSZZ Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych) - jako strony pracowników, reprezentatywnych organizacji pracodawców (Pracodawcy RP, BCC, Konfederacja Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego) - jako strony pracodawców.Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego spełniają funkcję doradczą i opiniodawczą. Do ich właściwości należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego może rozpatrywać sprawy o zasięgu wojewódzkim zleconym przez Radę Dialogu Społecznego. WRDS wykonuje także zadania wynikające z odrębnych ustaw. Rada ma również możliwość rozpatrywania spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami (jeżeli uzna te sprawy za istotne dla zachowania pokoju społecznego).