rozmiar czcionki: A | A | A

Komitet Monitorujący Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

13.12.2016 14:46 14:46

W dniach 8-9 grudnia w Harrachowie w Republice Czeskiej odbyło się 7. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w którym uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk. Podczas posiedzenia zadecydowano o rekomendowaniu do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowych 2 oraz 4, ponadto ogłoszono kolejne nabory do projektów w tych samych osiach. Lista rekomendowanych projektów oraz ogłoszenia o naborach zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie www.cz-pl.eu.

Budżet Programu Interreg V-A RCz-PL wynosi 226 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wspierane są wspólne polsko-czeskie projekty, charakteryzujące się pozytywnym wpływem transgranicznym. Maksymalne dofinansowanie z EFRR to 85% środków kwalifikowalnych.Celem Osi Priorytetowej 2 jest zwiększenie odwiedzialności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Projekty powinny wspierać wzrost gospodarczy, który w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie. Wsparcie można otrzymać na następujące działania:


1. zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych;
2. wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
3. działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego;
4. wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych;
5. ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych.


Os Priorytetowa 4 ukierunkowana jest na zintensyfikowanie współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym i umożliwia realizację następujących przedsięwzięć:


1. inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym;
2. rozwój współpracy instytucji administracji publicznej;
3. tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi.