rozmiar czcionki: A | A | A

Uchwała nr 774/VI/19 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie województwa dolnośląskiego za rok 2018

31.05.2019 10:27

W dniu 29 maja br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 774/VI/19 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie województwa dolnośląskiego za rok 2018 oraz przekazania go Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała nr 774/VI/19 - TUTAJ
RAPORT - TUTAJ


19 czerwca br. podczas sesji Sejmiku odbędzie się debata nad stanem Województwa Dolnośląskiego, do której po raz pierwszy zapraszamy Dolnoślązaków - zgodnie z zasadami określonymi w art. 34a ustawy o samorządzie województwa. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos, trzeba złożyć do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, w Województwie Dolnośląskim - co najmniej 1000 osób. Wniosek do Przewodniczącego Sejmiku należy złożyć w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wraz z podpisami, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję Sejmiku, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

„Art. 34a. mówi:
1. Zarząd województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.


2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

3. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Sejmik województwa rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób;b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 10 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania. Sejmik województwa może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym.”