rozmiar czcionki: A | A | A

Stawy milickie spółką prawa handlowego

31.12.2010 13:51

Od jutra, czyli od 1 stycznia 2011 roku, stawami milickimi, największym w Polsce gospodarstwem hodowli karpi, będzie zarządzać spółka prawa handlowego. Dziś o tych zmianach rozmawiali marszałek Rafał Jurkowlaniec, wojewoda Aleksander Marek Skorupa, dyrektor wrocławskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych Andrzej Jamrozik oraz likwidator Państwowego Zakładu Budżetowego ‘Stawy Milickie’ Tadeusz Borkowski.

Geneza:
W dniu 5 czerwca 2008 roku Wojewoda Dolnośląski, Agencja Nieruchomości Rolnych, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego z terenu Doliny Baryczy, a takie władze Uniwersytetów: Wrocławskiego i Przyrodniczego podpisali List Intencyjny w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego ,,Stawy Milickie" bazującej na zasobach dotychczas funkcjonującego Państwowego Zakładu Budżetowego ,,Stawy Milickie”.

Celem przyświecającym podjęciu inicjatywy byto doprowadzenie do powołania spółki prawa handlowego, której misją będzie ochrona ekosystemu rezerwatu ,,Stawy Milickie" oraz terenów zarządzanych przez dotychczasowy Państwowy Zakład Budżetowy ,,Stawy Milickie" - zgodnie z występującą na danym obszarze formą ochrony przyrody, promocja środowiska naturalnego i krajobrazu, rozwój turystyki na obszarze Doliny Baryczy oraz inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz popularyzacji wyrobu tradycyjnego pn.: "karp milicki", w oparciu o unikatowe warunki środowiskowe obszaru Doliny Baryczy.

Dotychczasowe działania:
11 sierpnia 2009 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z Wojewodą Dolnośląskim i Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych podpisali Porozumienie określające harmonogram działań niezbędnych dla przekształcenia Państwowego Zakładu Budżetowego ,,Stawy Milickie" w spółkę prawa handlowego będącą własnością Województwa Dolnośląskiego.

Porozumienie było podstawą do wniesienia sprawy przekształcenia pod obrady Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, który w dniu 23 września 2009 roku podjął jednogłośnie uchwałę nr XLIV/731/09 w sprawie utworzenia spółki akcyjnej „Stawy Milickie” dając tym samym zgodę na rozpoczęcie przekształcenia.

22 grudnia 2009 roku zaproponowana koncepcja przekształcenia została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Skarbu Państwa, natomiast w dniu 29 grudnia tego samego roku Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję o likwidacji Zakładu.

12 listopada 2010 roku Województwo Dolnośląskie utworzyło Spółkę Akcyjną ,,Stawy Milickie".

30 grudnia 2010 Agencja Nieruchomości Rolnych wniosła majątek (nieruchomości i majątek ruchomy warty 136 mln zł) pozostały po likwidowanym Zakładzie Budżetowym, a objęte w spółce akcje przekaże Ministrowi Skarbu Państwa, do którego Województwo Dolnośląskie wystąpi o ich nieodpłatne przekazanie. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczy na procedurę przekształcenia oraz działalność spółki kwotę 6 mln 650 tys. zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.