rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs: organizacja Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

16.02.2011 11:25

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2011 r. wynosi 370 000 zł.

Celem realizacji konkursu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju trzeciego sektora poprzez prowadzenie koncepcji i organizację Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, składającej się z lokalnych Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych (DPK-D), utworzonych w co najmniej 10 miejscach na Dolnym Śląsku w zakresie:
a) merytorycznego wsparcia dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, etc.,
b) wypracowania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz narzędzi pozarządowego doradztwa,
c) wsparcia i promocji międzysektorowych partnerstw organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
d) aktywizacji i integracji organizacji pozarządowych oraz ich otoczenia w celu zwiększenia efektywności wykorzystania funduszy unijnych na lata 2007–2013.
Wszystkie działania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego powinny wynikać z Raportu ewaluacyjnego z realizacji zadania publicznego pt. „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego” w 2010 roku oraz diagnozy środowiska lokalnego.

Główne zadania każdego Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego powinny obejmować:
a) świadczenie fachowego poradnictwa i doradztwa w zakresie pozyskiwania środków finansowych, księgowości oraz zarządzania organizacją pozarządową,
b) organizację szkoleń i warsztatów poświęconych, m.in. wzmacnianiu idei społeczeństwa obywatelskiego, demokratyzacji życia społecznego, integracji społecznej oraz profesjonalizacji organizacji pozarządowych itp.,
c) wspieranie zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, promocję wolontariatu oraz innych inicjatyw prospołecznych,
d) integrację dolnośląskiego środowiska pozarządowego, pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych, wspieranie forów dialogu obywatelskiego,
e) doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji przez organizacje pozarządowe projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
f) działania umacniające partnerstwo organizacji pozarządowych z administracją publiczną, rozwój współpracy międzysektorowej.

Raport ewaluacyjny z realizacji zadania publicznego pt. "Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2010 roku"
Uchwała nr 277/IV/11 z dnia 14.02.2011 r.

Treść ogłoszenia konkursowego – załącznik do uchwały nr 277/IV/11
Wzór oferty na realizację zadania publicznego