rozmiar czcionki: A | A | A

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej od 10 maja 2016 roku obowiązuje uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferent zarejestrowany w KRS-ie nie ma obowiązku przedkładać kopii wyciągu z KRS-u. Obowiązek załączenia kopii aktualnego wyciągu z rejestru lub innej ewidencji zostaje zachowany w przypadku stowarzyszeń, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń wpisanych do ewidencji prowadzonych przez starostów powiatów.

 

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania,  może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące wa

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

w Biuletynie Informacji Publicznej;

w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.


Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Na stronie www.umwd.dolnyslask.pl/turystyka/ w zakładce LIMITY zamieszcza się aktualną wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania w zakresie turystyki

Oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.

Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne.


Do pobrania:

 

 

WZÓR WYPEŁNIENIA OFERTY W TRYBIE ART. 19A

 

 

WZÓR OFERTY W TRYBIE ART. 19A

 

 

WZÓR SPRAWOZDANIA W TRYBIE ART. 19A

 

 

W przypadku uznania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego celowości realizacji zadania publicznego oferent może zostać wezwany do złożenia aktualizacji kosztorysu w celu sporządzenia umowy, zgodnie z obowiązującym wzorem.


załącznik - aktualizacja kosztorysu