rozmiar czcionki: A | A | A

OBIEKTY HOTELARSKIE

 

Baza skategoryzowanych obiektów hotelarskich - turystyka.gov.pl

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych Marszałek Województwa Dolnośląskiego nadaje rodzaj i kategorię następującym obiektom hotelarskim:

 

·         hotel

·         motel

·         pensjonat

·         kemping / camping

·         dom wycieczkowy

·         schronisko młodzieżowe

·         schronisko

 

W celu rozpoczęcia procedury kategoryzacyjnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie należy:

Złożyć wniosek wraz z załącznikami oraz dowodem wniesienia opłaty (patrz tabela opłat) za przeprowadzenie oceny obiektu hotelarskiego na konto:


Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław

Santander Ban Polska S.A.

32 1090 2398 0000 0001 4176 6349z dopiskiem: „opłata kategoryzacyjna za obiekt…"

oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł od dokonania czynności urzędowej na konto:


Prezydent Miasta Wrocławia

ul. Sukiennice 9

50-107 Wrocław

PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Załączniki do wniosku kategoryzacyjnego:


1.     opis obiektu

2.     arkusz deklarujący spełnienie przez obiekt wymogów obligatoryjnych dla wnioskowanego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego

3.     arkusz deklarujący spełnienie przez obiekt wymogów dotyczących przystosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych

4.     ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, a w przypadku obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty - opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzającą bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

5.     opinia właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

6.     opinia właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a w obiektach hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany – opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego MSWiA

7.     wpis do rejestru zabytków lub inny dokument potwierdzający zabytkowy charakter obiektu /*

8.     opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzająca, że spełnienie danych wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe/*


* - dotyczy obiektów zabytkowych


 

Po złożeniu kompletnego wniosku, komisja składająca się z upoważnionych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego przedstawicieli, przeprowadza ocenę obiektu hotelarskiego co do spełniania wymagań w zakresie wyposażenia i świadczenia usług odpowiadających rodzajowi i kategorii obiektu hotelarskiego. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny nie wskazano żadnych braków, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydaje decyzję o zaszeregowaniu do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

 

Marszałek wydaje także przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zwane promesą - dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiektach nowo budowanych lub przebudowywanych z zastrzeżeniem, iż nie można świadczyć usług hotelarskich w obiekcie. Przedsiębiorca może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego.

Promesę wydaje się na wniosek przedsiębiorcy w formie decyzji administracyjnej na czas określony nie dłuższy niż dwa lata.

 

Załączniki do wniosku o wydanie promesy:

1.    Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu

2.    Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł od dokonania czynności urzędowej konto:

 

Prezydent Miasta Wrocławia

ul. Sukiennice 9; 50-107 Wrocław

PKO BP 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Okresowe kontrole obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług są przeprowadzane nie rzadziej niż co 3 lata.

 

Pliki do pobrania:


1.    Opłaty kategoryzacyjne

2.    Hotel, Motel, Pensjonat - Wniosek

3.    Hotel, Motel, Pensjonat - Załącznik nr 1

4.    Hotel, Motel - Załącznik nr 2 

5.    Pensjonat - Załącznik nr 2   

6.    Hotel, Motel, Pensjonat - Załącznik nr 3

7.  Schronisko, Schronisko Młodzieżowe, Dom Wycieczkowy - Wniosek

8.  Schronisko, Schronisko Młodzieżowe, Dom Wycieczkowy - Załącznik nr 1

9.    Schronisko - Załącznik nr 2

10. Schronisko Młodzieżowe - Załącznik nr 2

11. Dom Wycieczkowy - Załącznik nr 2

12. Schronisko, Schronisko Młodzieżowe, Dom Wycieczkowy - Załącznik nr 3

13. Kemping - Wniosek

14. Kemping - Załącznik nr 1

15. Kemping - Załącznik nr 2

16. Kemping - Załącznik nr 3

17. Kemping - Załącznik nr 4

18. Promesa - Wniosek

19. Wniosek o potwierdzenie zaszeregowania

___________________________________________________________________

 

Podstawa prawna

 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1553, z późn. zm.);

- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166);

- rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54);

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

Uwagi

 

Celem sprawnego załatwienia sprawy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu dokumentacja powinna być kompletna.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 71 776 90 53, umwd@dolnyslask.pl, ePUAP;

- dane kontaktowe do inspektora danych to e-mail: agnieszka.sokolowska@dolnyslask.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe:

 

- będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej "RODO") w celu prowadzenia Ewidencji Obiektów Hotelarskich, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.);

- nie będą udostępniane innym odbiorcom;

- będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji;

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 

- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego - na zasadach określonych w RODO.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania.