Posiedzenie Rady NFZ

31.01.2013 14:29 14:29

W siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady powołanej na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Otworzył je wicemarszałek Jerzy Łużniak.

Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 20 grudnia 2012 roku powołano nowy skład Rady Dolnośląskiego Oddziału Funduszu Zdrowia. Kadencja poprzedniej Rady dobiegła końca, dlatego Radni Wojewódzcy zmuszeni byli do wybrania nowego składu. Dzisiaj miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady, której obrady otworzył, zgodnie z regulaminem, marszałek województwa. Celem pierwszego posiedzenie był m.in. wybór przewodniczącego i zgodnie z decyzją członków rola ta przypadła Jerzemu Chmielarskiemu. Jego zastępcą został Jerzy Bąk, natomiast sekretarzem Rady została Maria Węgrzyn.


Rada jest organem opiniodawczo-nadzorczym DOW NFZ, a do zadań jej członków należy m.in.: opiniowanie projektu planu finansowego DOW NFZ, uchwalanie planu pracy DOW NFZ, opiniowanie sprawozdania finansowego czy monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.


Zgodnie z Regulaminem w skład Rady wchodzą: dwóch członków wskazanych przez Sejmik Województwa, dwóch członków wskazanych przez Wojewodę, jeden członek wskazany przez Konwent Powiatów naszego województwa, dwóch członków wskazanych przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, jeden członek wskazany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz jeden członek wskazany przez przedstawicieli dolnośląskich służb bezpieczeństwa.