Komitet Monitorujący RPO i EFS

16.05.2013 15:07 15:07

Dzisiejsze wspólne posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO oraz Podkomitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 poprowadził dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego. W spotkaniu, które odbyło się w sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego uczestniczyli przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

Wspólne posiedzenie było okazją, aby przedstawiciele obu Komitetów – tego monitorującego RPO jak i tego monitorującego PO KL – poznali siebie nawzajem oraz obszary wsparcia programu współfinansowanego z funduszu, którym się do tej pory mniej zajmowali. RPO to ponad 5,2 mld złotych. Dotychczas  podpisano  już ponad 1800 umów na kwotę ponad 4,5 miliardów złotych dofinansowania unijnego. Stanowi to ponad 88% środków dostępnych w ramach RPO. W ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim do 30 kwietnia 2013 r. zawarto ponad 2 240 umów o dofinansowanie projektów na kwotę blisko 1,9 mld zł.


- Spotykamy się w wyjątkowym gronie – członków obu Komitetów, które monitorują, a tym samym pomagają nam we właściwy sposób realizować wdrażanie obu programów operacyjnych  na Dolnym Śląsku – RPO oraz komponentu regionalnego PO KL. Podczas dzisiejszego spotkania chcemy przybliżyć Państwu aktualny stan realizacji w taki sposób abyście Państwo wzajemnie orientowali się w obu programach. Jest to o tyle istotne, że przed nami perspektywa finansowa 2014-2020, w której to wdrażany będzie w naszym województwie dwufunduszony Regionalny Program Operacyjny, współfinansowany z EFRR i EFS . W podobnym gronie będziemy zapewne pracować w Komitecie Monitorującym dwufunduszowy Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – zakończył dr Jerzy Tutaj.


Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności. Jest skierowany m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji. Z jego efektów korzystają wszyscy mieszkańcy regionu.


Z kolei Program Operacyjny Kapitał Ludzki został stworzony, aby zmniejszać poziom bezrobocia, podnosić poziom spójności społecznej i wykształcenia oraz zwiększać konkurencyjność przedsiębiorstw. By zrealizować wymienione cele Dolny Śląsk otrzymał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2007-2013 ponad 2 miliardy złotych. Oba programy przyczyniły się znacząco do rozwoju naszego regionu na dwóch ważnych i dopełniających się płaszczyznach – pierwszy poprzez współfinansowanie infrastruktury, drugi zaś poprzez wspieranie aspektu społecznego w tym wykształcenia Dolnoślązaków.