Polska Zachodnia – obszar wspólnych możliwości

18.09.2013 12:50 12:50

W dniach 17-18 września 2013 r. na Zamku Książ w Wałbrzychu odbyły się warsztaty i seminarium dotyczące Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W spotkaniu wzięli udział marszałkowie pięciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Dyrektorzy Departamentów Rozwoju Regionalnego Urzędów Marszałkowskich wyżej wymienionych województw. Dolny Śląsk reprezentował członek zarządu dr Jerzy Tutaj, który w imieniu zarządu województwa przewodniczył spotkaniom. Warsztaty obejmowały dyskusję nad potencjałami Polski Zachodniej zakończoną seminarium z udziałem marszałków, które dotyczyło kluczowych ponadregionalnych projektów planowanych do realizacji do 2020 roku.

Pierwszy panel warsztatowy (17 września), poprowadzony przez Renatę Calak - Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczył zidentyfikowanych, wspólnych dla makroregionu potencjałów:  bardzo korzystnego położenie Polski Zachodniej w obszarze transgranicznym, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości oraz szerokich możliwości współpracy. Omówione kierunki wsparcia Polski Zachodniej, w celu podniesienia jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej, będą obejmować działania stymulujące procesy rozwojowe, wzmacniające wyznaczone potencjały i zwiększające poziom atrakcyjności makroregionu.


W drugim panelu warsztatowym (18 września) dr Jerzy Tutaj - członek zarządu województwa dolnośląskiego oraz dr Maciej Borsa - dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego poprowadzili dyskusję, której celem było wypracowanie listy wspólnych projektów ponadregionalnych planowanych do realizacji do 2020 roku. Seminarium zakończyło podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie przygotowania kluczowych projektów Polski Zachodniej. Zarządy województw wyraziły zadowolenie z podjęcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej 2020, jako ponadregionalnej strategii rządowej i jednocześnie zadeklarowały wolę dalszej efektywnej współpracy pomiędzy samorządami województw i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, dla określenia wspólnych przedsięwzięć ponadregionalnych. W oparciu o kierunki wyznaczone w projekcie Strategii zarządy województw wskazały następujące, kluczowe przedsięwzięcia dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru Polski Zachodniej:


1.    Odrzańska Droga Wodna,
2.    Modernizacja linii kolejowych E-59 i CE-59,
3.    Dokończenie budowy drogi S3 w ciągu CETC-ROUTE65,
4.    Dokończenie budowy drogi ekspresowej S5,
5.    Budowa drogi ekspresowej S11,
6.    Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych,
7.    Sieci energetyczne Polski Zachodniej,
8.    Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy.


Powyższa lista projektów ma charakter otwarty i może być uzupełniana w wyniku uzgodnień między województwami. Obecny na spotkaniu prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej pokreślił również istotne znaczenie jakie dla rozwoju aglomeracji wałbrzyskiej stanowi dokończenie budowy drogi ekspresowej S5.


Ze względu na fakt, że układ programów operacyjnych na lata 2014–2020 nie przewiduje odrębnego programu dla Polski Zachodniej, zarządy województw podkreśliły wagę wsparcia uzgodnionych przedsięwzięć ponadregionalnych z krajowych programów operacyjnych wykorzystujących środki finansowe Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa, a także konieczność priorytetowego ich potraktowania przez stronę rządową w procesie negocjacji.