Europejskie wyzwania z regionalnej perspektywy

10.07.2014 14:03 14:03

Mobilność w regionach zmagających się z wyzwaniami geograficznymi i demograficznymi, Alpejskia Strategia Makroregionalna dla Unii Europejskiej oraz okrągły stół na temat policentrycznego rozwoju terytorialnego na poziomie UE, krajowym i regionalnym to tematy jednodniowego posiedzenia komisji Polityki Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentował dr Jerzy Tutaj członek zarządu województwa.

Jednodniowe posiedzenie komisji odbyło się w Fabriano we Włoszech, udział w nim wzięli członkowie Komitetu Regionów Unii Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz regionalnych i lokalnych z Europy. W czasie posiedzenia omówiono i przegłosowano zmiany do dwóch opinii Komitetu Regionów nt. mobilności w regionach zmagających się z wyzwaniami geograficznymi i demograficznymi oraz, Alpejską Strategią Makroregionalną dla Unii Europejskiej. Dokumenty te zostaną ostatecznie przyjęte na kolejnej sesji plenarnej Komitetu Regionów a następnie przekazane do Parlamentu Europejskiego do dalszych prac.


Podczas obrad samorząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował dr Jerzy Tutaj członek zarządu województwa. - Unia Europejska to wiele państw i regionów, o różnych potrzebach i profilach, jednak wyzwania demograficzne i geograficzne są wspólne dla wszystkich. Wspólna Strategia w zakresie zwalczania problemów demograficznych oraz geograficznych przeciwdziała problemom jakie niesie ze sobą spadek demograficzny – powiedział dr Jerzy Tutaj w czasie debaty. - Musimy wspólnie opracowań mechanizmy i instrumenty w skali makro, ale również z zastosowaniem w skali regionów, które w kolejnych latach przyczynią się do wzrostu demograficznego i gospodarczego regionów  – dodał na zakończenie.

***

Komitet Regionów, powołany do życia w 1994 r., jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych w Europie. Zapewnia on tym władzom możliwość wywierania wpływu na określanie kierunków polityki Unii Europejskiej, a także dba o poszanowanie regionalnej i lokalnej tożsamości oraz prerogatyw.  Komitet zapewnia reprezentację interesów lokalnych w pro­cesie stanowienia prawa unijnego poprzez opinio­wanie projektów aktów prawnych, w szczególności w sprawach zatrudnienia, kształcenia, funduszy strukturalnych, środowiska, kultury, ochrony ludności, zmian klimatu czy energii. Jeżeli Komitet uzna to za stosowne, może również wydawać opinie z własnej inicjatywy.