Minister Środowiska na Dolnym Śląsku

14.08.2013 14:02 14:02

RIPOK-i, instalacje zastępcze i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami – to pojęcia, które od 1 lipca nieodłącznie związane są z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Półtora miesiąca po wprowadzeniu tzw. „śmieciowej rewolucji” na Dolny Śląsk przyjechał minister środowiska Marcin Korolec. Wrocław to kolejna stolica regionu, którą odwiedził minister w ramach roboczych spotkań z marszałkami województw, wojewodami, przedstawicielami gmin oraz władzami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i inspekcji ochrony środowiska.

Środowe spotkanie z ministrem Korolcem było okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się refleksjami i obawami związanymi z nowym prawem gospodarowania odpadami. Kilka tygodni wdrażania nowych zasad pozwoliło też na wysunięcie pierwszych wniosków.


13 regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym, 21 regionalnych kompostowni odpadów zielonych oraz 11 regionalnych składowisk odpadów – tak wygląda w skrócie Dolny Śląsk kilka tygodni po wprowadzeniu nowego prawa. Sytuacja ta będzie nadal ulegać zmianie, ponieważ w kolejnych gminach realizowane są inwestycje mające wpłynąć na poprawę systemu.


W trakcie spotkania z ministrem środowiska, marszałek Rafał Jurkowlaniec oraz dyrektorzy Wydziału Środowiska UMWD poinformowali, że wszystkie gminy w regionie podjęły uchwały w sprawie odpadów komunalnych, a średnie stawki opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą: w przypadku odpadów segregowanych - 12,61 zł oraz 19,12 zł dla odpadów niesegregowanych. Najniższa stawka niesegregowanych odpadów w województwie wynosi 7 zł w Obornikach Śląskich, a najwyższa 28,50 zł we Wrocławiu (kwota na osobę za miesiąc).


W związku z powstawaniem nowych instalacji w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 dokonano już sześciu zmian – wpisując do niego kolejne RIPOK-i. Na ostatniej sesji sejmiku województwa radni wpisali na listę regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych kolejne obiekty - instalacje w Ścinawce Dolnej (Gmina Radków). Znajduje się tam zarówno kompostownia jak i instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Wcześniej obiekty były wpisane do WPGO 2012 jako instalacje planowane. W lipcu firma PRO NATURA przedłożyła dokumenty o zakończeniu budowy RIPOK-ów, a pracownicy Wydziału Środowiska przeprowadzili oględziny instalacji. Okazało się, że nie ma przeciwwskazań, aby wpisać je na listę funkcjonujących RIPOK-ów. Radni formalnie zatwierdzili taką decyzję w trakcie głosowania 18 lipca br.


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od kilku miesięcy budzi wiele emocji i obaw. Realizacja jej zapisów jest niezbędna do wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. W szczególności dotyczy to uzyskiwania określonych poziomów recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji. Odpady komunalne muszą być zbierane przede wszystkim w sposób selektywny oraz przetwarzane w odpowiednich instalacjach.