Biznes i nauka w nowej perspektywie UE

03.07.2013 11:45 11:45

O miejscu i roli biznesu oraz nauki w nowej perspektywie finansowej UE rozmawiali w trakcie plenarnego posiedzenia przedstawiciele Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki oraz Loży Dolnośląskiej Business Centre Club. Spotkanie, w który wziął udział dr Jerzy Tutaj odbyło się w Gmachu Głównym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wyzwania jakie niesie dla przedstawicieli biznesu i nauki nowy okres programowania UE na lata 2014-2020 były głównym tematem wtorkowych obrad. Dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego, w swoim wystąpieniu, przedstawił politykę rozwoju regionalnego oraz stan przygotowań województwa do jej wdrażania w najbliższych latach. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. Krzysztof Kurzydłowski zaprezentował spojrzenie na proces wykorzystania środków na badania i rozwój z perspektywy Centrum.


Z informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że w nowej perspektywie finansowej UE co najmniej 9 mld euro zostanie przeznaczone na badania i rozwój. Dalsze 1,2 mld euro znajdzie się w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Środki te mają zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki i stymulować współpracę biznesu i nauki. Piotytetem będzie przeznaczenie  tych pieniędzy na sektory energetyki, ochronę Środowiska, nowe technologie materiałowe i ochronę środowiska.


Wczorajsze posiedzenie było również okazją do wręczenia nagrody „Iglica” za szczególny wkład w budowę potencjału innowacyjnego Dolnego Śląska. "Iglica" jest doroczną nagrodą środowiska przedsiębiorców Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, ufundowana przez Kanclerza Loży. W 2013 roku trafiła do rąk  profesora Tadeusza Trziszki z Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego. Jej materialnym wizerunkiem jest stylizowana iglica wykonana ręcznie przez dolnośląską artystkę – Patrycję Dubiel.

 

Na spotkaniu w auli Uniwersytetu Przyrodniczego obecni byli m. in. rektorzy oraz prorektorzy z uczelni będących Sygnatariuszami DRPiN, w tym gospodarz spotkania rektor prof. Roman Kołacz, Kanclerz Loży Dolnośląskiej - Marek Woron, przedsiębiorcy, doktoranci, studenci oraz licznie zgromadzeni goście.


***

Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki (DRPiN) jest niezależną, nieposiadającą osobowości prawnej platformą integrującą środowiska Uczelni Wyższych oraz organizacji biznesowych, której głównym zadaniem i celem jest pokonywanie barier istniejących pomiędzy obydwoma sektorami, ich wzajemne zbliżanie, wykorzystanie kapitału intelektualnego i uwalnianie potencjału innowacyjnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy.


Swoje zadania Rada realizuje w dwóch podstawowych formach - praca w zespołach roboczych oraz spotkania plenarne.  Poprzez zapewnienie właściwego partnerskiego środowiska procesy te są jednocześnie dobrze funkcjonującymi formami wymiany wiedzy, wyrażania wiedzy ukrytej w formie bezpośredniej i przekształcania elementów wiedzy jawnej.