Zmiana zasad programów ministra kultury

15.09.2009 13:38 13:38

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce zapewnić większą elastyczność przy określaniu terminów naborów wniosków do poszczególnych programów ministra.

Zakłada to projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków i przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury. Zgodnie z nim terminy składania wniosków do programów ministra kultury zostaną określone w regulaminie każdego programu, a nie jak dotychczas w rozporządzeniu. Regulamin będzie również określał szczegółowo zakres objętych dotacją działań.
Według ministerstwa konieczność zastosowania takiego rozwiązania pokazują istniejące w obecnym systemie trudności z finansowaniem działań w ramach programu Promesa MKiDN. Finansuje on wkład własny projektów realizowanych ze środków europejskich dlatego powinien być spójny z zasadami programów europejskich. Ze względu na pilna potrzebę wejścia projektowanej nowelizacji w życie, została ona jednocześnie przekazana do konsultacji społecznych i przedłożona do zaopiniowania Komisji Wspólnej.