rozmiar czcionki: A | A | A

STAŻE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Poniższa trójstronna umowa stażowa wraz z załącznikami jest zalecana do stosowania w projekcie, ale nie jest dokumentem bezwzględnie obowiązującym. Partnerzy mają prawo stosować własne umowy, o ile są zgodne z zasadami i wytycznymi, obowiązującymi w PO KL oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu. Dopuszcza się również stosowanie oddzielnej umowy z firmą, organizującą staż i oddzielnej umowy z uczestnikiem

Umowa stażowa

załącznik nr 1 - program stażu (wzór)

załącznik nr 2 - lista obecności

załącznik nr 3 - tablica informacyjna

ZATRUDNIENIE AOON

Regulamin świadczenia usług asystenckich

Umowa zlecenie dla AOON (wzór)

Ulega zmianie zapis w par. 6 pkt 5  Regulaminu świadczenia i korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu pn. Sprawni w pracy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Było: „Monitoring wsparcia dla poszczególnych Klientów prowadzony jest przez Specjalistę przy pomocy Karty zlecenia (załącznik nr 1 do Regulaminu).”

Jest: „Specjalista zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu wsparcia dla każdego z Klientów w poszczególnych miesiącach.”

Załącznik nr 1 do Regulaminu (Karta zlecenia) przestaje obowiązywać.

W przypadku, jeżeli Partner nadal będzie prowadzić monitoring wsparcia dla Klientów z wykorzystaniem Kart zleceń, nie ma obowiązku wprowadzania zmian do regulaminu.

Zmiana spowodowana jest sugestiami części Partnerów, wskazującymi na nieprzydatność i nieadekwatność tego narzędzia w praktyce organizowania pracy asystentów.

/02.01.2014 r./