rozmiar czcionki: A | A | A

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zadania Wydziału:

1) koordynowanie bieżącej współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi;

2) opracowanie i realizacja wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) określenie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;

4) udzielenie pomocy merytorycznej komórkom organizacyjnym realizującym zadania objęte wojewódzkim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych;

6) prowadzenie doradztwa oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji niezbędnych dla działalności organizacji pozarządowych;

7) prowadzenie na podstawie złożonych ankiet bazy danych dolnośląskich organizacji pozarządowych;

8) przygotowanie projektów uchwał sejmiku i zarządu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku;

9) współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

10) prowadzenie podstrony www na stronie internetowej Urzędu;

11) opracowanie niezbędnych dokumentów w zakresie planowania i realizacji budżetu dotyczących zadań Wydziału;

12) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań Wydziału;

13) rozliczanie umów wynikających z zadań realizowanych przez Wydział;

14) współpraca z właściwą do spraw organizacji pozarządowych Komisją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;

15) przygotowanie i podpisywanie umów z Oferentami w zakresie działań Wydziału;

16) nadzór nad realizacją podpisanych umów;

17) wydanie dyspozycji wypłaty dofinansowania w zakresie realizowanych umów;

18) prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru w ramach realizowanych zadań;

19) opracowywanie projektów wniosków, procedur i trybu rozpatrywania ofert i wniosków w zakresie zadań Wydziału;

20) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;

21) prowadzenie badań w zakresie dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego;

22) obsługa zespołów zadaniowych powołanych przez Marszałka;

23) inicjowanie umów oraz projektów partnerskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi;

24) pozyskiwanie środków krajowych i europejskich na realizacje zadań Wydziału.