rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3255/V/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. przyjął nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych.


UWAGA! Zgodnie z ww. uchwałą  oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, licząc od następnego dnia po złożeniu oferty, przy czym ostatni dzień nie może być początkiem terminu realizacji zadania, uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.


Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a

Instrukcja wypełniania oferty na zadanie złożone w trybie art. 19a

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

 Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a

----------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.

Stan na 5 maja 2020 r. - kwota 0 zł.
Stan na 15 kwietnia 2020 r. - kwota 10 000 zł.
Stan na 12 marca 2020 r. - kwota 4 000 zł.
Stan na 18 lutego 2020 r. - kwota 0 zł.
Stan na 4 lutego 2020 r. - kwota 14 000 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.

Stan na 16 grudnia 2019 r. - kwota 0 zł.
Stan na 11 grudnia 2019 r. - kwota 243 zł.
Stan na 10 grudnia 2019 r. - kwota 15 850 zł.
Stan na 29 listopada 2019 r. - kwota 36 350 zł.
Stan na 19 listopada 2019 r. - kwota 7 850 zł.
Stan na 12 listopada 2019 r. - kwota 23 550 zł.
Stan na 31 października 2019 r. - kwota 27 750 zł.
Stan na 30 października 2019 r. - kwota 26 000 zł.
Stan na 21 października 2019 r. - kwota 20 000 zł.
Stan na 25 marca 2019 r. - kwota 0 zł.
Stan na 5 marca 2019 r. - kwota 10 000 zł.