rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami składania ofert w trybie art. 19a

Uchwała nr 2182/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych

Uchwała Nr 3057/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2182/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych

Uchwała Nr 3075/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2182/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznychRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a

Instrukcja wypełniania oferty na zadanie złożone w trybie art. 19a

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

 Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a

----------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 r.

Stan na 15 grudnia 2020 r.  - kwota 0,00 zł
Stan na 23 listopada 2020 r.  - kwota 8 629 zł
Stan na 17 listopada 2020 r.  - kwota 7 700 zł
Stan na 5 listopada 2020 r.  - kwota 15 200 zł
Stan na 22 października 2020 r.  - kwota 12 200 zł
Stan na 13 października 2020 r.  - kwota 22 200 zł
Stan na 8 października 2020 r.  - kwota 46 200 zł
Stan na 21 września 2020 r.  - kwota 71 200 zł
Stan na 8 września 2020 r. - kwota 20 000 zł
Stan na 5 maja 2020 r. - kwota 0 zł
Stan na 15 kwietnia 2020 r. - kwota 10 000 zł
Stan na 12 marca 2020 r. - kwota 4 000 zł
Stan na 18 lutego 2020 r. - kwota 0 zł
Stan na 4 lutego 2020 r. - kwota 14 000 zł