rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3255/V/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. przyjął nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych.


UWAGA! Zgodnie z ww. uchwałą  oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, licząc od następnego dnia po złożeniu oferty, przy czym ostatni dzień nie może być początkiem terminu realizacji zadania, uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.


Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert
Po ogłoszeniu informacji o dostępności środków w Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizacje pozarządowe mogą składać oferty realizacji zadania publicznego w ramach art. 19a w następujących sferach:
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a

Instrukcja wypełniania oferty na zadanie złożone w trybie art. 19a – nowy wzór

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a

----------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.

Stan na 16 grudnia 2019 r. - kwota 0 zł.
Stan na 11 grudnia 2019 r. - kwota 243 zł.
Stan na 10 grudnia 2019 r. - kwota 15 850 zł.
Stan na 29 listopada 2019 r. - kwota 36 350 zł.
Stan na 19 listopada 2019 r. - kwota 7 850 zł.
Stan na 12 listopada 2019 r. - kwota 23 550 zł.
Stan na 31 października 2019 r. - kwota 27 750 zł.
Stan na 30 października 2019 r. - kwota 26 000 zł.
Stan na 21 października 2019 r. - kwota 20 000 zł.
Stan na 25 marca 2019 r. - kwota 0 zł.
Stan na 5 marca 2019 r. - kwota 10 000 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.

Stan na 25 września 2018 r. - kwota 10 000 zł
Stan na 18 grudnia 2018 r. - 0,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r. 

Stan na 12 grudnia 2017 r. - kwota 0 zł
Stan na 21 listopada 2017 r. - kwota 5 000 zł
Stan na 3 stycznia 2017 r. - kwota 0 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 r. 

Stan na 8 grudnia 2016 r. - kwota 0 zł
Stan na 30 listopada 2016 r. - kwota 10 420 zł
Stan na 2 listopada 2016 r. - kwota 16 100 zł

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 r.

Stan na 1 grudnia 2015 r. - kwota 0,00 zł
Stan na 10 listopada 2015 r. – kwota 4 710 zł
Stan na 20 października 2015 r. – kwota 0 zł 
Stan na 22 września 2015 r. – kwota 10 000 zł
Stan na 2 września 2015 r.  – kwota 0,00 zł
Stan na 19 sierpnia 2015 r.  – kwota 9 700 zł
Stan na 12 sierpnia 2015 r – kwota 10 480 zł
Stan na 22 lipca 2015 r. – kwota 20 460 zł
Stan na 8 stycznia 2015 r. – kwota 0 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 r.

Stan na 2 grudnia 2014 r. - kwota 0,00 zł
Stan na 24 listopada 2014 r. - kwota 1 484 zł
Stan na 18 listopada 2014 r. - kwota 12 981 zł
Stan na 10 listopada 2014 r. - kwota 23 446 zł
Stan na 4 listopada 2014 r. - kwota 28 796 zł
Stan na 28 października 2014 r. - kwota 36 236 zł
Stan na 21 października 2014 r. - 55 680 zł
Stan na 7 października 2014 r. - kwota 54 360 zł
Stan na 5 sierpnia 2014 r. - kwota 0 zł
Stan na 22 lipca 2014 r. - kwota 5 495 zł
Stan na 30 czerwca 2014 r. - kwota 10 195 zł
Stan na 28 maja 2014 r. - kwota 20 100 zł
Stan na 1 stycznia 2014 r. - kwota 30 000 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------