rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 3255/V/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. przyjął nowy sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych.

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert
Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze:
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a

Instrukcja wypełniania oferty na zadanie złożone w trybie art. 19a – nowy wzór

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a

----------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.

Stan na 25 marca 2019 r. - kwota 0 zł.
Stan na 5 marca 2019 r. - kwota 10 000 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.

Stan na 25 września 2018 r. - kwota 10 000 zł
Stan na 18 grudnia 2018 r. - 0,00 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r. 

Stan na 12 grudnia 2017 r. - kwota 0 zł
Stan na 21 listopada 2017 r. - kwota 5 000 zł
Stan na 3 stycznia 2017 r. - kwota 0 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 r. 

Stan na 8 grudnia 2016 r. - kwota 0 zł
Stan na 30 listopada 2016 r. - kwota 10 420 zł
Stan na 2 listopada 2016 r. - kwota 16 100 zł

-----------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 r.

Stan na 1 grudnia 2015 r. - kwota 0,00 zł
Stan na 10 listopada 2015 r. – kwota 4 710 zł
Stan na 20 października 2015 r. – kwota 0 zł 
Stan na 22 września 2015 r. – kwota 10 000 zł
Stan na 2 września 2015 r.  – kwota 0,00 zł
Stan na 19 sierpnia 2015 r.  – kwota 9 700 zł
Stan na 12 sierpnia 2015 r – kwota 10 480 zł
Stan na 22 lipca 2015 r. – kwota 20 460 zł
Stan na 8 stycznia 2015 r. – kwota 0 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 r.

Stan na 2 grudnia 2014 r. - kwota 0,00 zł
Stan na 24 listopada 2014 r. - kwota 1 484 zł
Stan na 18 listopada 2014 r. - kwota 12 981 zł
Stan na 10 listopada 2014 r. - kwota 23 446 zł
Stan na 4 listopada 2014 r. - kwota 28 796 zł
Stan na 28 października 2014 r. - kwota 36 236 zł
Stan na 21 października 2014 r. - 55 680 zł
Stan na 7 października 2014 r. - kwota 54 360 zł
Stan na 5 sierpnia 2014 r. - kwota 0 zł
Stan na 22 lipca 2014 r. - kwota 5 495 zł
Stan na 30 czerwca 2014 r. - kwota 10 195 zł
Stan na 28 maja 2014 r. - kwota 20 100 zł
Stan na 1 stycznia 2014 r. - kwota 30 000 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------