rozmiar czcionki: A | A | A

XVI sesja Sejmiku

26.02.2020 15:28

Pierwszym punktem sesji była uroczystość wręczenia Złotej Odznaki Honorowej Zasłużonemu dla Województwa Dolnośląskiego Janowi Saulowi*.

Radni głosując podjęli m.in. decyzję w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo. Większością głosów uchwalono decyzje o drogach na Dolnym Śląsku.


Ważnym punktem XVI sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego była debata na temat możliwości statystycznego podziału naszego regionu na dwie jednostki NUTS 2. Temat jest znany od dłuższego czasu, lecz ze względów proceduralnych statystyczne wydzielenie regionu sudeckiego możliwe będzie dopiero od 1 stycznia 2024 roku. Wcześniej (początek 2022 roku) Samorząd Województwa przedstawi Ministrowi właściwemu w sprawach rozwoju regionalnego stosowny wniosek. Przyczyni się to z pewnością do wzmocnienia zasilania południowej części regionu środkami unijnej polityki spójności. Niemniej jednak konieczne jest terytorialne ukierunkowanie RPO na lata 2021-2027 uwzględniające skalę wewnątrzregionalnych rozwojowych dysproporcji.*Pan Jan Saul w roku 1976 ukończył  studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej z tytułem mgr inż. chemika.  W latach 1976-1978 pracował jako technolog w Zakładach Tworzyw i Farb w Złotym Stoku. Od roku 1978 do 1981  pracował w Jaroszowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Dzikowcu koło Nowej Rudy. W tym zakładzie w grudniu 1980 roku z jego inicjatywy powstał  Związek Zawodowy „Solidarność”. Od marca 1981 roku pracował w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Rudzie. Na początku stycznia 1982 roku w Nowej Rudzie zawiązał się Komitet Oporu Społecznego, powiązany ściśle z Komitetem Oporu Społecznego Ziemi Kłodzkiej. W swoim mieszkaniu w Nowej Rudzie pan Jan Saul wraz ze Stanisławem Łukasikiem, Markiem Małysiakiem oraz Bogdanem Klimem drukowali podziemne pismo „Żółw”. Brał także udział w rozprowadzaniu podziemnych ulotek, pism, broszur i gazet takich jak „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Z dnia na dzień”, „Solidarność Walcząca” i „Robotnik”. W roku 1989 pan Jan Saul reaktywował działalność Związku Zawodowego NSZZ „S”
w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Rudzie, którego był pierwszym Przewodniczącym. W latach 1989-1990 współtworzył Komitet Obywatelski w Nowej Rudzie, który przygotował  i wygrał pierwsze wybory samorządowe. W latach 1990-1994 był Radnym I kadencji Rady Miasta Nowa Ruda oraz Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. W latach 1998-2010  był dwukrotnie radnym Rady Powiatu Kłodzkiego.  Z jego inicjatywy w Nowej Rudzie w 2002 r. powstał Oddział Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Do dnia dzisiejszego jest członkiem NSZZ ”Solidarność” Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Do dziś aktywnie wspiera różne akcje o charakterze patriotycznym, społecznym i związkowym.