rozmiar czcionki: A | A | A

Wyjazdowe posiedzenie 3 Komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

01.12.2011 17:46

30 listopada w Krośnicach odbyło się wyjazdowe wspólne posiedzenie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym tematem posiedzenia były koncepcje rozwoju Spółki "Stawy Milickie".

fot. Kancelaria Sejmiku (AB)

W obradach wzięli udział członkowie Komisji stałych sejmiku oraz członkowie Zarządu Województwa Włodzimierz Chlebosz i Jerzy Tutaj, a także wielu zaproszonych gości, wśród których znaleźli się wójt gminy Krośnice Mirosław Drobina oraz burmistrz gminy Milicz Paweł Wybierała.

 

Posiedzenie rozpoczęła prezentacja dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pawła Czyszczonia, na temat Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 i jego realizacji przez Lokalne Grupy Rybackie na terenie Dolnego Śląska.

 

Radni i wszyscy zaproszeni goście dokonali wizji lokalnej mienia poszpitalnego, obecnej siedziby Stawów Milickich w Rudzie Sułowskiej oraz Gospodarstwa Rybackiego w Stawnie. Prezes spółki Alina Krajewska opowiadała o planach i pokazywała obiekty. W drodze powrotnej do Krośnic radni zwiedzili rozbudowywany właśnie Podziemny Magazyn Gazu w Wierzchowicach, który jest obecnie największym obiektem tego typu w Polsce.

 

Po powrocie na salę obrad głos zabrały: prezes spółki Stawy Milickie SA Alina Krajewska oraz dyrektor marketingu w tejże spółce Emilia Szczęsna. Radni obejrzeli prezentację na temat planowanych kierunków rozwoju spółki, a następnie rozpoczęli dyskusję o koncepcji rozwoju spółki i potrzebie włączenia lokalnych samorządów jako udziałowców spółki. Zarówno radni, jak i prezes oraz zaproszeni goście doszli do wniosku, że przyszłość spółki zależy w głównej mierze od dobrej współpracy z samorządami i tylko wspólne działania mogą zagwarantować jej byt i sukces.

 

*****

 

Dolny Śląsk ma 100% udziałów w spółce Stawy Milickie - przekształcenie Państwowego Zakładu Budżetowego Stawy Milickie w spółkę prawa handlowego.

 

W sierpniu 2009 roku zawarte zostało trójstronne porozumienie pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, województwem dolnośląskim oraz wojewodą dolnośląskim w sprawie utworzenia spółki akcyjnej Stawy Milickie na bazie likwidowanego Państwowego Zakładu Budżetowego Stawy Milickie.

 

W listopadzie 2010 roku województwo dolnośląskie zawiązało spółkę akcyjną Stawy Milickie z siedzibą w Rudzie Sułowskiej.

 

W kwietniu 2011 roku prezes Agencji Nieruchomości Rolnych przekazał Ministrowi Skarbu Państwa akcje o wartości 135,8 mln zł. W dniu 4 maja 2011 roku został złożony przez zarząd województwa dolnośląskiego wniosek do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie tych akcji.

 

W październiku 2011 roku Minister Skarbu Państwa podpisał decyzję o nieodpłatnym przekazaniu pakietu akcji o łącznej wartości 135,8 mln zł województwu dolnośląskiemu.

 

16 listopada br. podpisano umowę przeniesienia własności akcji w związku z czym województwo stało się jedynym akcjonariuszem spółki.

 

***

 

W latach 2010 - 2011 samorząd województwa dolnośląskiego przekazał na rzecz spółki Stawy Milickie 6,5 mln zł.

 

STAWY MILICKIE

 

Położenie

 

Dolnośląska część Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy znajduje się w odległości ponad 60 km na północ od Wrocławia obejmując gminy: Milicz, Krośnice, Żmigród, Cieszków, Twardogóra, Trzebnica oraz Prusice. Znaczna część doliny porośnięta jest lasami. Pomiędzy nimi zaś znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Lasy występujące w obrębie dolnośląskiej części parku należą głównie do nadleśnictw Milicz i Żmigród. Rzeką o największym znaczeniu dla tego obszaru jest Barycz - prawobrzeżny dopływ Odry.

 

Rys historyczny

 

Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy od 1963 roku istnieje rezerwat ornitologiczny - Stawy Milickie. Gospodarka stawowa rozwijała się na tych terenach już na początku XI wieku. Dzięki zakonowi cystersów, który osiedlił się tu w 1136 r. powstało ponad 2000 ha stawów. Późniejsze wieki - XVI oraz początek XVII były okresem najbardziej dynamicznego rozwoju gospodarki stawowej.

 

Ewenement nie tylko w skali kraju, lecz także Europy!

 

Rezerwat utworzono w celu ochrony wielu szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków, a także fragmentów środowisk wodnych i błotnych stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania oraz odpoczynku. Występuje tutaj ponad 270 gatunków ptaków, wśród których można wyróżnić orła bielika, bociana czarnego oraz wiele rzadkich gatunków gęsi i kaczek. Stawy Milickie stanowią największe skupienie lęgowe gęsi w środkowej Europie. O randze rezerwatu świadczy fakt umieszczenia go na liście najcenniejszych obszarów wodno-błotnych objętych międzynarodową konwencją RAMSAR. Milickie stawy rybne są największym w Polsce i Europie ośrodkiem hodowli karpia.

 

Spółka Stawy Milickie prowadzi swoją działalność na obszarze 7600 ha w tym około 6500 ha to stawy.

 


www.stawymilickie.pl