rozmiar czcionki: A | A | A

VIII SESJA SEJMIKU

23.05.2019 14:51

Majowa sesja Sejmiku rozpoczęła się bardzo uroczyście. Złotą Odznakę Zasłużonej dla Województwa Dolnośląskiego otrzymała była Radna Województwa Ewa Rzewuska*. Nasza Laureatka była tez radną Województwa Wrocławskiego, a wcześniej Rady Miasta Wrocławia. Pomimo swych ponad 80 lat nadal jest aktywną działaczką na rzecz ochrony środowiska. Złotą odznakę otrzymała również Fundacja KGHM Polska Miedź**, która wspiera społeczności lokalne, kultywuje tradycje, pamięta o historii.

Głosami Radnych przyznano kolejne złote i srebrne Odznaki Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego.
Radni Województwa większością głosów zdecydowali, iż w najbliższej przyszłości powstanie Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Dreźnie. Właśnie obchodzimy dwudziestolecie bardzo dobrej współpracy Województwa Dolnośląskiego z Wolnym Krajem Saksonią, naszym najbliższym sąsiadem za zachodnia granicą.

Złota odznaka Zasłużona dla Województwa Dolnośląskiego:


* Dr inż. Ewa Rzewuska urodziła się na Lubelszczyźnie w powiecie zamojskim. Od 1946 roku mieszka we Wrocławiu – tu ukończyła szkołę podstawową, średnią, studia i doktorat na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym oraz studia podyplomowe z zakresu ochrony wód na Politechnice Wrocławskiej. Pracowała w Instytucie Gospodarki Wodnej, w Laboratorium Badania Wód i Ścieków, w Instytucie Ochrony Środowiska i jako wykładowca na Uniwersytecie Przyrodniczym, a dodatkowo jako nauczyciel zawodu w Technikum Gospodarki Wodnej. Była harcerką, do stopnia podharcmistrza, 45 lat działała w Klubie Inteligencji Katolickiej, osiągając funkcję prezesa. Angażowała się w działalność Towarzystwa Urbanistów Polskich, Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Klubu Ekologicznego, Komitetu Obywatelskiego. Kierowała Dolnośląskim Obywatelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, którego była współzałożycielem. W latach 1965-1978 była też Społecznym Kuratorem w Sądzie dla Nieletnich.
Z ramienia Komitetu Obywatelskiego została wybrana do Rady Miasta Wrocławia (1990 - 2002). Funkcję Radnej Miejskiej pełniła przez trzy kadencje – gdzie przewodniczyła Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji ds. Osiedli. Była Radną Sejmiku Wrocławskiego, następnie Dolnośląskiego. W roku 2012 na wniosek wrocławskich seniorów została wybrana do Wrocławskiej Rady Seniorów i pracowała w niej społecznie do 2017 roku. W Sejmiku Województwa przewodniczyła Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, była członkiem Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Komisji Współpracy Zagranicznej. Pełniła funkcję członka Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody, przedstawicielki Samorządu Województwa Dolnośląskiego w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, obecnie reprezentuje Samorząd Województwa w Radzie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, pracuje w radach społecznych kilku szpitali oraz jest pełnomocnikiem Marszałka Województwa Dolnośląskiego do spraw ochrony środowiska.
Pani dr Ewa Rzewuska jest również wzorem działalności charytatywnej i społecznej, od wielu lat jest fundatorką pierwszego prywatnego stypendium plastycznego dla zdolnych studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz prywatnego stypendium uczniowskiego dla uczniów jednego z wrocławskich liceów, za co w 2013 roku otrzymała tytuł Społecznika Roku.** Fundacja KGHM Polska Miedź powstała w  2003 roku z myślą o tym, aby kontynuować wieloletnią działalność prospołeczną Fundatora - KGHM Polska Miedź S.A. i odważnie realizować wszelkie inicjatywy z obszarów, które są dla ludzi ważne.
Działalność Fundacji oparta jest na najwyższych standardach współpracy z otoczeniem. Wspiera społeczności lokalne, kultywuje tradycje, pamięta o historii i buduje przyszłość dla następnych pokoleń. Aktywność Fundacji zyskała wymiar ponadregionalny i jest zauważalna wszędzie tam, gdzie jest obecny KGHM. Beneficjentami są zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne. W ramach swojej piętnastoletniej działalności Fundacja udzieliła wsparcia na realizację ponad 4 tys. projektów na kwotę przeszło 165 mln zł oraz przyznała ponad 8 tys. darowizn dla osób fizycznych na blisko 24 mln zł.
Strategicznym obszarem działań Fundacji KGHM Polska Miedź jest zdrowie i bezpieczeństwo. W tym zakresie środki przeznaczane są głównie na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej do szpitali, ośrodków rehabilitacyjnych oraz innych placówek zdrowia przede wszystkim z terenu Zagłębia Miedziowego oraz Dolnego Śląska. Znaczną część środków Fundacja KGHM Polska Miedź przekazuje na organizację  wypoczynku i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Istotnym obszarem wsparcia jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Fundacja prowadzi także wszechstronne działania wspierające rozwój oświaty, nauki oraz sektora szkolnictwa branżowego i wyższego.
Wyzwaniem dla Fundacji w następnych latach jest sprostanie oczekiwaniom i potrzebom wnioskujących instytucji i osób fizycznych oraz realizowanie założeń programowych i zwiększenie zakresu działań społeczno-charytatywnych mających na celu rozwoju regionu oraz umocnienie wizerunku KGHM Polska Miedź S.A. jako firmy społecznie odpowiedzialnej.