rozmiar czcionki: A | A | A

Uroczyste wręczenia Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

10.11.2014 15:46

„Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni goście jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego budujemy poczucie tożsamości regionalnej Dolnoślązaków od 15 lat istnienia naszego województwa. Państwa dokonania bardzo nam pomagają w procesie, który jak można przypuszczać, może trwać jeszcze przez następne pokolenia. Państwa praca i pasję świadczą również o olbrzymiej miłości do do ziemi, na którą przyjechali nasi dziadkowie. Bardzo dziękuję za to oddanie i pracę na rzecz Województwa Dolnośląskiego. Jest mi niezmiernie miło gościć dziś tak znamienitych gości na uroczystości, która w piękny sposób uświadamia i pokazuje nam jak wyjątkowe i wybitne postaci mieszkają tuż obok nas, tu w naszym regionie, po sąsiedzku. Jesteście Państwo przykładem i dowodem na to, że altruizm, praca na rzecz społeczeństwa, nauki, kultury i sztuki oraz lokalnych społeczności to nie puste hasła, ale konkretni ludzie i ich dokonania. Zostaną dziś wręczone odznaczenia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa, osobom, których postawa i praca stanowi wzór do naśladowania. Zapewniam Państwa, iż wręczanie tych odznak jest dla mnie zaszczytem.” – powiedziała Barbara Zdrojewska Przewodnicząca Sejmiku do zebranych w Sali Kolumnowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.


Szanowni Państwo,
w czerwcu 2012 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o nadawaniu i noszeniu Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego są wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie. Odznaki mają na celu wyróżnienie i docenienie ludzi i organizacji z różnych środowisk lokalnych Naszej Dolnośląskiej Ojczyzny. Takich osób, instytucji, które swoją pracą i postawą są godne szacunku, podziwu i naśladowania.

 

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego:

1. Pani Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej - piosenkarce, wokalistce najdłużej działającego na polskiej scenie zespołu „Tercet Egzotyczny”, jest z nim związana od początku jego istnienia. Przez ponad 40 lat lat promowała polską kulturę muzyczną w kraju i za granicą, w krajach niemal całego świata. Pomimo śmierci męża w 2002 roku, i tym samym gitarzysty zespołu, Izabela Skrybant-Dziewiątkowska nie rozwiązała zespołu i wraz z nowymi muzykami ponownie wyruszyła w trasę koncertową, promując nasz region.

2. Panu Jerzemu Banachowi - Jerzy Banach jest emerytowanym lekarzem wojskowym, specjalistą medycyny morskiej i tropikalnej, wielokrotnym obserwatorem ONZ m. In. w Syrii, Namibii, Libanie, Iraku, był też Wojewódzkim Państwowym Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu. Po przejściu na emeryturę prowadzi działalność społeczną na rzecz środowiska weteranów misji pokojowych i ich aktywności w życiu społecznym na Dolnym Śląsku.

3. Panu profesorowi Wiesławowi Gerasowi - kulturoznawcy, dziennikarzowi, animatorowi kultury, pomysłodawcy i od 1966 r. dyrektorowi Międzynarodowych Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora - WROSTJA i Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora. Idea WROSTJi znalazła naśladowców w wielu krajach świata. Tradycyjnie w  SPOTKANIACH udział biorą teatry z innych państw, m.in. z Czech, Albanii, Białorusi, Rosji, Niemiec, Armenii. Z roku na rok poszerza się grono artystów z zagranicy. Wiesław Geras od 55 lat przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku i promocji regionu. Jego inicjatywy i sukcesy mają wymiar lokalny, ogólnopolski i międzynarodowy.

4. Pani profesor Zdzisławie Bem - doktor habilitowanej nauk  medycznych. Od 30 lat zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję kierownika jedynego na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim Ośrodka Tomografii Komputerowej. Zorganizowała od podstaw Pracownię Tomografii Komputerowej, a następnie Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Jest pionierem w zastosowaniu nowych technik radiologii obrazowej w diagnostyce medycznej. Wiedzę  w tej nowoczesnej dziedzinie zdobywała w Niemczech, Francji i Anglii. Była inicjatorem i współautorem komputerowego systemu opisu i gromadzenia badan Tomografii Komputerowej. Profesor Bem stworzyła szkołę, w której kształciło się wielu radiologów. Aktywnie udziela się w pracach Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.

5. Pani Małgorzacie Paprockiej-Borowicz - Pani dr hab. Małgorzata Paprocka – Borowicz jest specjalistą z rehabilitacji medycznej oraz chirurgii ogólnej. W latach 2009 – 2012 była promotorem 17 prac magisterskich na Wydziale Zdrowia Publicznego i recenzentem 66 prac magisterskich. Jest koordynatorem 5 przedmiotów dla studentów fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Prowadzi wykłady, ćwiczenia, a także egzaminuje studentów z zakresu: kinezjologii, rehabilitacji, ortotyki i protetyki, odnowy biologicznej i sportu niepełnosprawnych. Pełni funkcję opiekuna stażystów. Pod jej kierownictwem specjalizują się lekarze w zakresie rehabilitacji medycznej.

6. Pani Małgorzacie Tobiś -  zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu jako z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Eksploatacji. Przez cały okres pracy zawodowej związana ze służbą zdrowia. Jest członkiem Związku Pracodawców Dolnego Śląska. Z ramienia Pracodawcy uczestniczy w Komisji dialogu społecznego w zespole ochrony zdrowia. Ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu modeli zarządzania w służbie zdrowia i sposobami jej finansowania. Jako wykładowca i nauczyciel akademicki prowadziła szkolenia dla pracowników Szpitala w zakresie rachunkowości zarządczej, z podstaw finansów, z zakresu systemów ubezpieczeń zdrowotnych w państwach Unii Europejskiej. Bierze czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych. Uczestniczy w pracach Polsko-Niemieckiej Akademii Zdrowia.

7. Pani Marii Dytko - od 2002 r. zajmuje stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Dodatkowo pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta. Od początku zatrudnienia z pełnym zaangażowaniem realizuje zadania związane z zarządzaniem personelem pielęgniarskim oraz działaniami public relation dbając o właściwe kształtowanie stosunków Szpitala z jego otoczeniem biznesowym, społecznym i administracji publicznej. Wykazuje się dużymi zdolnościami organizacyjnymi, pomysłowością i przedsiębiorczością. Posiada wybitne umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji, rozwiązywania problemów oraz odpowiedzialności i skuteczności działania.

8. Panu Stanisławowi Ręcławowiczowi – strażakowi z 35 letnim stażem, który w swojej karierze zawodowej pracował kolejno w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu, a następnie jako Komendant Rejonowy PSP Wrocław - Krzyki. W latach 1990-92 czynnie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej. W 1992 roku zostałem pierwszym Komendantem Miejskim nowopowstałej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Będąc zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przeszedł do pracy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, gdzie pracuje do dziś. Brał i bierze  czynny udział w Zespołach Samorządu Województwa, w szczególności przy Programie wspierania systemu bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego.

9. Panu Tadeuszowi Urbanowi – lekarzowi o specjalizacji II st. w chirurgii ortopedyczno-urazowej. od 1989 – przez kolejne kadencje pełni funkcje specjalisty wojewódzkiego ds. Rehabilitacji, obecnie Konsultant Wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Ordynator  Oddziału Rehabilitacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.  Autor i współautor ponad 20 publikacji w dziedzinie ortopedii i rehabilitacji. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - członek kolejnych komitetów organizacyjnych Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka.
10. Pani Lidii Markowskiej - Tytuł pielęgniarki psychiatrycznej uzyskała w 1974 roku. Swoje życie rodzinne, zawodowe i społeczne związała na stałe z Oławą, gdzie pracowała na stanowisku starszej pielęgniarki zabiegowej w szpitalu w Oławie na Oddziale Dziecięcym.
Panią Lidię Markowską cechuje bardzo duża sprawność organizacyjna i profesjonalizm działania. Z bogatym doświadczeniem oraz poczuciem odpowiedzialności za innych niosła bezinteresowną pomoc potrzebującym. Wciąż działa aktywnie na rzecz mieszkańców, którzy cenią ją wysoko za jej wkład pracy, ofiarną działalność społeczną i publiczną na rzecz społeczeństwa.

11. Panu Ryszardowi Raszkiewiczowi - Staroście Powiatu Złotoryjskiego w latach 1999 – 2010, 2013-2014, który w swojej pracy położył nacisk na zbudowanie spójności i jedności powiatu, przynależności zarówno do małych  społeczności lokalnych jak i poczucia tożsamości regionalnej. Dołożył starań na rzecz poprawy sytuacji Osób Niepełnosprawnych. Dziś w Zakładach Aktywizacji Zawodowej – pracuje 90 osób, a w 3 Warsztatach Terapii Zajęciowej kolejne 90 osób.

12. Panu Ireneuszowi Żurawskiemu – Burmistrzowi Złotoryi od trzech kadencji, od roku 2002 do 2014. Specjaliście w pozyskiwaniu funduszy unijnych, za które zrealizowano wiele projektów. Jako doświadczony samorządowiec współpracuje z samorządowcami wszystkich szczebli w regionie i w kraju. Dzięki jego staraniom w mieście zostały wybudowane dwa boiska sportowe tzw. Orliki, boisko wielofunkcyjne oraz Dom Spotkań Integracyjnych Społeczności Miasta Złotoryja i miasta Pusnitz (Niemcy). Jest też inicjatorem programu Aktywni 50+, które miasto realizuje od 3 lat. Propaguje turystyczny rozwój pogranicza i turystyczne zagospodarowanie Złotoryi we współpracy z miastem Mimoń (Czechy).

13. Panu Mirosławowi Haniszewskiemu - wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka od 6 kadencji. Już w 1993 roku gmina Warta Bolesławiecka jako pierwsza w województwie legnickim w 100% została zwodociągowana, a w2003 roku – w 100% skanalizowana. Już w 1996 roku każdy zainteresowany mieszkaniec gminy mógł korzystać z telefonu stacjonarnego. Od 10 lat wszystkie drogi wewnętrzne i gminne są pokryte asfaltem. Od 4 lat gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów u źródła, dzięki czemu już w 2012 roku uzyskała przypisany na rok 2020 wynik redukcji odpadów.
W trosce o dzieci i młodzież szkolną gmina od ponad 20 lat organizuje wypoczynek kolonijny, a od 5 lat – również tzw. „zielone szkoły”.

14. Panu profesorowi Edwardowi Gniewkowi – obecnie emerytowanemu profesorowi zwyczajnemu Uniwersytetu Wrocławskiego, który na prośbę wywodzącej się z kręgów „Solidarności" grupy inicjatywnej dolnośląskich strażaków, uczestniczył w przygotowaniu projektu przyjętej ostatecznie i obowiązującej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

15. Panu Mieczysławowi Ceninowi - pracownikowi  naukowo-dydaktycznemu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, oficerowi pożarnictwa, autorowi wdrożonego projektu służby psychologicznej dla ratownictwa w Państwowej Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku, który na prośbę wywodzącej się z kręgów „Solidarności" grupy inicjatywnej dolnośląskich strażaków, uczestniczył w przygotowaniu projektu przyjętej ostatecznie i obowiązującej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

16. Panu Tomaszowi  Newlaczylowi – Komendantowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, za działalność społeczną na rzecz spotkań w ramach „Akademii Bezpiecznego Seniora”, za współpracę z fundacją „Potrafię pomóc”, która wspomaga dzieci niepełnosprawne z wadami rozwoju, za pomoc dla dzieci w ramach programu „Uczę się bezpieczne żyć”, za szkolenia profilaktyczne członków Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie udziela pomocy w opracowywaniu programów mających na celu pozyskanie środków na sprzęt i doposażenie.

17. Panu Andrzejowi Jaroszkowi - Inicjatorowi zorganizowania Dolnośląskiego Zespołu do opracowania ustaw o Państwowej Straży Pożarnej i ochronie przeciwpożarowej. Był Pełnomocnikiem Komendanta Głównego oraz Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność do reprezentowania w Sejmie , a także Konsultantem dwóch Podkomisji Sejmowych Prac Ustawodawczych i Spraw Wewnętrznych. Uczestnik Zespołu do zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej powołanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

18. Pani Zofia Rak – dyrektor Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach. Utworzyła Szkołę o charakterze Regionalnym, która kształci młodzież z 6 powiatów. Utworzyła Transgraniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych nadając transgraniczny charakter szkole. Zawarła umowę o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu w ramach, której młodzież uczestniczy w seminariach, wykładach i konferencjach na uczelni. Stworzyła instytucję dydaktyczno - wychowawczą, która łączy Biedrzychowice z okolicznymi miejscowościami poprzez przekazywaną wiedzę i kulturę zachowań. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani Zofii Rak dziś szkoła dobrze się wywiązuje wobec wyzwań czasu, nowoczesnych trendów edukacyjnych i kulturalnych.

19. Panu Wiesławowi Dygoniowi – trenerowi narciarstwa klasycznego. Jego podopieczni wygrywali wiele zawodów na szczeblu wojewódzkim, na Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskich Olimpiadach Młodzieży, ale również na  Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Pan Wiesław Dygoń swoją wieloletnią pracą, zaangażowaniem rozsławił Dolny Śląsk, rokrocznie przygotowując młodzież do reprezentowania i zdobywania licznych nagród na arenie międzynarodowej.

20. Panu Hansowi Kuhnertowi – społecznikowi i filateliście, autorowi 9 okolicznościowych datowników pocztowych i kilkanastu kartek korespondencyjnych. Organizatorowi pierwszej w Kamiennej Górze Krajowej Wystawy Filatelistycznej z okazji 100-lecia Ratusza Kamiennogórskiego. W wystawie uczestniczyli goście z Czech, Niemiec i Francji. Był współorganizatorem Mistrzostw Świata w Wędkarstwie Spinningowym w Wojanowie koło Jeleniej Góry, gdzie zorganizował wielki pokaz zbioru filatelistycznego pt. ,,O rybach i wędkarstwie”. Na 34 ekranach wystawienniczych pokazał swój zbiór filatelistyczny tj.  ponad 540 kart formatu A.
 
21. Pana Zbigniewa Powiertowskiego - za bezinteresowną wieloletnią ochotniczą służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Za ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczo - gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Swoją pracą i zaangażowaniem w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz całego powiatu kamiennogórskiego.

22. Pana Tadeusza Bujniaka – za bezinteresowną wieloletnią ochotniczą służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Za ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczo - gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Swoją pracą i zaangażowaniem w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz całego powiatu kamiennogórskiego.

23. Pana Jerzego Skibę -  za bezinteresowną wieloletnią ochotniczą służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Za ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczo - gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Swoją pracą i zaangażowaniem w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz całego powiatu kamiennogórskiego.

24. Pana Piotra Wiktorowskiego - za bezinteresowną wieloletnią ochotniczą służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Za ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczo - gaśniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Swoją pracą i zaangażowaniem w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz całego powiatu kamiennogórskiego.

25. Panu Edwardowi Podczaszyńskiemu – leśnikowi, ale również strażakowi od 15 lat. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. Od wielu lat społecznie prowadzi w szkołach działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży na temat prewencji przeciwpożarowej. Jest częstym gościem na pogadankach w szkołach i przedszkolach. Jest organizatorem gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Pan Edward Podczaszyński z wielkim zaangażowaniem i pasją wykonuje swoją pracę społeczną, której poświęca bardzo dużo swojego wolnego czasu, zyskując w zamian szacunek i uznanie w środowisku.

26. Panu Romualdowi Drobnickiemu - emerytowanemu funkcjonariuszowi pożarnictwa, który nadal aktywnie zajmuje się działalnością społeczną na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych na Dolnym Śląsku szkoląc strażaków ochotników. Dał się poznać jako bardzo dobry popularyzator idei pożarnictwa ochotniczego wśród dzieci szkolnej i młodzieży jako organizator cyklicznych imprez m.in. turnieju wiedzy pożarniczej, konkursu plastycznego, obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na podkreślenie zasługuje jego bardzo duże zaangażowanie w organizowanie turniejów „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gmin i powiatu wrocławskiego.

27. Panu Jerzemu Ślusarczykowi - pracownikowi Lasów Państwowych od 1969 roku, działaczowi wielu organizacji społecznych, m.in. jest prezesem Ligi Ochrony Przyrody Okręgu Wrocławskiego. Dzięki jego zaangażowaniu LOP organizuje warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, konkursy przyrodnicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. W 2013 roku zawarto Porozumienie pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Ligą Ochrony Przyrody i Polskim Towarzystwem Leśnym i zaczęto upowszechniać wśród skazanych wiedzę ekologiczną, przyrodniczą i leśną. Od 2007 roku LOP objęła szczególną opieką dzieci przebywające w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

28. Panu Henrykowi Bösslerowi – leśnikowi od 26 lat. Od 1997 roku w Nadleśnictwie Oleśnica. Prowadzi gospodarkę leśną w sposób racjonalny i przyjazny dla obszarów wiejskich. Współorganizuje wiele imprez społecznych i kulturalnych, corocznych spotkań turystycznych rozpoczynających sezon turystyczny na terenie powiatów oleśnickiego i oławskiego. Propaguje, szczególnie wśród młodzieży, turystykę pieszą i rowerową oraz poznawanie piękna polskiej przyrody. Czynnie wspiera coroczny "Flis Odrzański" międzynarodową imprezę promującą rzekę Odrę jako szlak turystyczny i rekreacyjny.

29. Panu Andrzejowi Konarskiemu - inżynierowi budownictwa lądowego, za projektowanie problematyki komunikacyjnej w Studium i Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, w studiach i planach miast i gmin Województwa Dolnośląskiego, w studium zagospodarowania autostrady A-4, drogi śródsudeckiej i innych projektach dotyczących problematyki komunikacyjnej Dolnego Śląska. Nadal pracuje w Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej oraz opiniuje studia i plany   w kilku gminach naszego województwa w ramach prac komisji urbanistyczno - architektonicznych.   

30. Panu Bogdanowi Rosickiemu - inicjatorowi otwarcia pierwszej w kraju podziemnej trasy turystycznej na podziemnych obiektach Riese z okresu II wojny światowej w Górach Sowich – kompleksu Rzeczka k/Walimia.  Dzięki pomysłowi z 1994 roku wykorzystania obiektów do turystycznego zwiedzania, rejon Walimia, Głuszycy i Jedliny Zdroju odwiedziło przez 20 lat około 1 500 000 turystów z Polski i z zagranicy. We wrześniu 2004 r. dla Fundacji Otwarte Muzeum Techniki, działającej przy Politechnice Wrocławskiej, zaadaptował i uruchomił zabytkową kopalnię srebra o nazwie „Silberloch” koło Walimia. W 2005 roku opracował koncepcję i nadzoruje  prace udostępnienia dla turystów XVIII wiecznego  pałacu Kristera w Jedlinie Zdroju.

31. Panu profesorowi Marianowi Kachniarzowi – doktorowi habilitowanemu nauk ekonomicznych, byłemu staroście powiatu kamiennogórskiego w latach 1999 – 2006. Do jego osiągnięć należy zaliczyć stworzenie od podstaw administracji powiatowej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu powiatem w tym wdrożenie systemu zarządzania jakością. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytetach Ekonomicznym i Przyrodniczym we Wrocławiu. Bierze udział w licznych projektach badawczych o charakterze międzynarodowym, jak np. „Rozwój i ewaluacja lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju - audyty dla lokalnych jednostek samorządowych Polski, Litwy i Ukrainy. Jest autorem wielu publikacji, analiz i ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

32. Pani Renacie Godlewskiej - nieprzerwanie od 1998 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jelczu – Laskowicach. W ramach wykonywanych obowiązków współpracuje z rolnikami w zakresie doradztwa ochrony pól od szkód wyrządzonej przez zwierzynę leśną, a także w zakresie nowoczesnych upraw ekologicznych. Uczestniczy w organizowaniu corocznych spotkań turystycznych propagujących, szczególnie wśród młodzieży, turystykę pieszą i rowerową. Jej długoletnia społeczna praca na rzecz organizacji społecznych jak i społeczności lokalnej w pełni zasługują na to zaszczytne wyróżnienie.

33. Panu Wiesławowi Wosikowi – który na Politechnice Wrocławskiej był rzecznikiem patentowym, pracował  też jako specjalista w Instytucie Techniki Cieplnej. Jest autorem ponad 50-ciu wynalazków i wzorów użytkowych. Jest założycielem Towarzystwa Sympatyków Filatelistyki, które działa od 15-tu lat. Od 1979 r. należy do Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Ofiarował wiele walorów numizmatycznych i medalierskich do Muzeów i Szkół w Polsce oraz do Ośrodka Pontyfikatu JP II w Rzymie. Jest jednym z najbardziej wyspecjalizowanych kolekcjonerów  medali i monet poświęconych  Janowi Pawłowi II i jednocześnie wystawcą.

34. Panu Henrykowi Bicz- Święcickiemu -  Z zawodu energetyk, z zamiłowania: rysownik, malarz, rzeźbiarz, projektant, majsterkowicz filatelista, a także kolekcjoner. Działacz Polskiego Związku Filatelistów, współzałożyciel Towarzystwa Sympatyków Filatelistyki. Wiele czasu poświęca swoim zainteresowaniom artystycznym, najchętniej tworzy cykle tematyczne; tak powstał  "Poczet Królów Polskich", sceny z "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, "Powódź Stulecia - Wrocław 1997 r.", "Powstanie Styczniowe" wg Artura Grottgera, "Karol Szymanowski", "Stanisław Wyspiański", "Kongres Intelektualistów we Wrocławiu 1948 r.”

35. Panu Józefowi Bekerowi –  polskiemu kolarzowi szosowemu, uczestnikowi Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 1964 r. Wielokrotnemu uczestnikowi i zwycięzcy wyścigu Tour de Pologne z 1965 roku.  Uczestnikowi mistrzostw świata w kolarstwie szosowym latach 1961-1964, 1966. Wielokrotnemu uczestnikowi Wyścigu Pokoju. Najlepszemu polski kolarz szosowy w 1961 roku. Zasłużony Mistrz Sportu, włączony do Alei Sław Kolarstwa w Sobótce.

36. Panu Sławomirowi Ptakowi - Od lat związanemu ze sportem na Dolnym Śląsku, zawodnikowi i działaczowi na rzecz piłki ręcznej. W klubach naszego regionu zdobywał medale: 1995 – srebrny, 1996 – brązowy, 2000 – srebrny. Posiadacz srebrnej, złotej i diamentowej odznaki Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

37. Panu Romanowi Zaprutko - Jako piłkarz ręczny reprezentował kluby piłki ręcznej: WKS Śląsk Wrocław, KS Miedź Legnica oraz MKS Zagłębie Lubin. W czasie swojej kariery sportowej zdobył Puchar Polski, brązowy medal Mistrzostw Polski. Od 2007 r. pracownik MKS Zagłębie Lubin – Kierownik drużyny mężczyzn, z którą zdobył Mistrzostwo Polski, medale srebrny oraz brązowy 

38. Panu Grzegorzowi Gowinowi – piłkarzowi ręcznemu, rozgrywającemu, reprezentantowi Polski na arenach międzynarodowych,  który rozegrał 370 spotkań i rzucił niemal 1 600 bramek w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce i Austrii.

 

Szanowni Państwo, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Srebrną Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1. Panu Marcinowi Bzowemu – który jest jednym z pionierów Ruchu Rekonstrukcji Historycznych i Ruchu Rycerskiego w Polsce i na Dolnym Śląsku. W roku 2006 Pasowany został na rycerza przez oficjalną Kapitułę Rycerstwa Polskiego, zasiada też w najwyższych władzach Rycerstwa Śląskiego. Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Chorągiew Piastów Śląskich już od 20 lat prowadzi, wspólnie z samorządami lokalnymi i instytucjami kultury, działalność na rzecz promocji historii regionalnej i edukacji historycznej. Szczególnie ważne jest, aby dawać młodzieży dobry przykład, wskazywać etyczne i moralne wartości, jakimi młodzi ludzie powinni kierować się w dorosłym życiu. Założone przez Marcina Bzowego Bractwo doskonale spełnia rolę nauczyciela, pokazując młodzieży wartość honoru, sprawiedliwości, prawdomówności, altruizmu, współczucia i wielkoduszności, łącząc to z edukacją historyczną oraz krzewieniem kultury fizycznej.

 

więcej zdjęć: https://www.facebook.com/media/set/edit/a.818341704873986.1073741883.286947211346774/