rozmiar czcionki: A | A | A

Sejmik udzielił absolutorium Zarządowi Województwa

28.06.2012 15:05

27 czerwca odbyły się XXIII i XXIV sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Podczas pierwszej, absolutoryjnej sesji radni rozpatrywali sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za 2011 rok.

Przewodniczący Jerzy Pokój prowadzi głosowanie

Sesja rozpoczęła się od wystąpienia Marszałka Rafała Jurkowlańca oraz pozostałych Członków Zarządu Województwa, którzy zaprezentowali wykonanie budżetu w podległych im departamentach. Swoje wystąpienia  zaprezentowali również Skarbnik Województwa Elżbieta Berezowska oraz Sekretarz Województwa Dariusz Kowalczyk. Pod względem przychodów, budżet za 2011 rok wyniósł 1,23 mld PLN, natomiast pod względem wydatków 1,5 mld PLN, co jest drugim wynikiem w Polsce.
 
Po dyskusji nad sprawozdaniem odbyło się głosowanie, w którym Zarząd Województwa Dolnośląskiego uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za 2011 rok. 20 Radnych głosowało za, 14 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
 
XXIV sesję Sejmiku Województwa Dolnośląskiego otworzyły informacje i komunikaty Przewodniczącego Sejmiku Województwa Jerzego Pokoja i Marszałka Województwa Rafała Jurkowlańca. Radni glosowali między innymi nad nadaniem statutów instytucjom kultury oraz placówkom służby zdrowia. Część uchwał dotyczyła powierzeniu gminom zadań z zakresu utrzymania i remontu dróg. Przyjęty został również Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.

Marszałek Rafał Jurkowlaniec przedstawia sprawozdanie finansowe
Radni Województwa Dolnośląskiego
Zarząd Województwa
Radni: Marek Dyduch, wyżej Piotr Żuk, Grażyna Cal i Michał Huzarski
Radni podczas głosowania
Marszałek referuje działalność Zarządu Województwa między sesjami Sejmiku Województwa
Członek Zarządu Włodzimierz Chlebosz referuje wykonanie budżetu w podległych mu departamentach UMWD