rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja w sprawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

28.01.2013 13:21

W związku z wieloma zapytaniami ze strony mieszkańców Dolnego Śląska odnośnie procedury uchwalania a następnie wykonywania WPGO, poniżej zamieszczamy informajcę przygotowaną przez Wydział Środowiska UMWD.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 został uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 27 czerwca 2012 r. (WPGO2012) - zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Procedura uchwalenia przedmiotowego planu wynika z Rozdziału 3 ww. ustawy o odpadach oraz w zakresie procedury oceny strategicznej z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

W związku z tym, opracowanie projektu aktualizacji WPGO 2012 było poprzedzone „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012”, której zakres został uzgodniony odpowiednio z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. W ramach oceny strategicznej zapewniono możliwość udziału społeczeństwa oraz uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z wymaganą procedurą, projekt WPGO2012 został zaopiniowany przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących członkami związków międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Wymienione organy przedstawiły swoje opinie, w których zgłosiły także pewne uwagi i wnioski co do treści Planu, które po przeanalizowaniu ich zasadności, w przeważającej większości zostały uwzględnione. Następnie, zgodnie z art. 14b ust. 4 ustawy o odpadach, projekt WPGO2012 przekazano do zaopiniowania Ministrowi Środowiska.


Warto podkreślić, że projekt WPGO2012 był podany do publicznej wiadomości od 20.03.2012 r. do 16.04.2012 r. W tym terminie każdy miał możliwość nadesłania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uwag i wniosków do przedstawionego projektu Planu.

Zmiany dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami wynikają z konieczności transpozycji wymagań określonych w dyrektywach unijnych do prawa krajowego. Do najistotniejszych zmian należy wdrożenie przepisów dotyczących wprowadzenia programów zapobiegania powstawaniu odpadów (wynikających z dyrektywy ramowej o odpadach). Brak wywiązania się z wymagań unijnych skutkuje bardzo wysokimi karami nakładanymi na kraje członkowskie.

Metodą pozwalającą na spełnienie wymagań UE w zakresie gospodarowania odpadami było wprowadzenie krajowych regulacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Wymagania unijne w zakresie gospodarki odpadami określone w dyrektywach znalazły odzwierciedlenie w szeregu rodzimych aktów prawnych. Zmianę systemu gospodarowania odpadami w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.).


W związku z tym, znowelizowane przepisy nałożyły na Sejmik Województwa Dolnośląskiego obowiązek uchwalenia zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do końca czerwca 2012 r. Czyniąc zadość wspomnianym wymaganiom prawnym, Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą Nr XXIV/616/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 wraz z uchwałą Nr XXIV/617/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 zmienioną uchwałą Nr XXVIII/803/12 z dnia 8 listopada 2012 r.

W przedmiotowym planie województwo dolnośląskie zostało podzielone na 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Jednym z nich jest region północno-centralny, na terenie którego znajduje się miasto Wrocław. W regionie północno-centralnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ujęto wszystkie istniejące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacje planowane, na realizację których przed dniem 1 stycznia 2012 r. wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z nowym systemem zagospodarowania odpadów komunalnych, zmieszane odpady komunalne wytwarzane w danym regionie gospodarki odpadami komunalnymi muszą być kierowane do przetwarzania w instalacji regionalnej położonej w tym regionie służącej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Natomiast, w sytuacji, gdy instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn (np. określona w pozwoleniach wydajność instalacji), odpady komunalne należy kierować do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów.

W związku z powyższym, w uchwale z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 dla regionu północno-centralnego określono 5 instalacji do zastępczej obsługi północno-centralnego regionu gospodarki odpadami komunalnymi tj.:

1. Instalacja w Rudnej Wielkiej,
2. Instalacja w Żmigrodzie,
3. Instalacja w Marcinowie,
4. Instalacja we Wrocławiu,
5. Instalacja w Jaroszowie.

Spośród ww. instalacji, instalację w Rudnej Wielkiej i Jaroszowie zaplanowano do rozbudowy, w celu spełnienia wymagań jak dla regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Dnia 24.09.2012 r. firma CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o.o. Zakład Utylizacji, Recyklingu, Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych z siedzibą we Wrocławiu przedłożyła zgłoszenie o zakończeniu budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym w regionie północno-centralnym, zlokalizowanej w miejscowości Rudna Wielka, gm. Wąsosz.

W związku z tym, dla przedmiotowej instalacji zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które wskazują, że po zakończeniu budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, instalację taką uwzględnia się w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami lub dokonuje się zmiany w tej uchwale, Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 8 listopada 2012 r. określił instalację w Rudnej Wielkiej jako regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym dla regionu północno-centralnego gospodarki odpadami komunalnymi.

Natomiast, w przypadku instalacji w Jaroszowie, z informacji uzyskanych od inwestora wynika, że zakończenie budowy przedmiotowej instalacji do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przewidziane jest na przełomie maja i czerwca 2013 r. Zatem, po jej zakończeniu i spełnieniu wszystkich wymagań prawnych w tym zakresie – będzie możliwe wyznaczenie kolejnej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-bilogicznym w regionie północno-centralnym gospodarki odpadami komunalnymi.

Poza istniejącymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-bilogicznym, - zgodnie z wymaganiami prawnymi - do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami obligatoryjnie musiały być wpisane planowane inwestycje w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano do 31.12.2011 r.

Stąd też, w regionie północno-centralnym ujęto 3 całkiem nowe inwestycje w zakresie przetwarzania  odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym (MBP), które po wybudowaniu będą pełniły funkcję RIPOK (MBP) tj.

1. instalacja w Krynicznie (Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o.),
2. instalacja w Wołowie (Gmina Wołów),
3. instalacja w Miękini (Trans-Formers Wrocław Sp. z o.o.).

Z informacji uzyskanych od inwestorów wynika, że budowa instalacji w Krynicznie zakończy się na przełomie marca i kwietnia 2013 r.

W związku z powyższym, do połowy 2013 r. w regionie północno-centralnym zaplanowano funkcjonowanie 3 regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie ich mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a docelowo obsługa regionu będzie zapewniona przez 5 takich instalacji, które spełnią wymagania związane z prowadzenie zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego nie ma wpływu na ceny usług dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych i nie ma możliwości ingerencji w te ceny. Zaznaczyć przy tym należy, że dotychczas ponad 90% odpadów komunalnych kierowanych było na składowiska odpadów w celu zdeponowania.

Natomiast, aby spełnić obowiązki nałożone na Polskę w zakresie uzyskania wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczania składowania odpadów ulegających biodegradacji, odpady komunalne muszą być przede wszystkim zbierane w sposób selektywny oraz przetwarzane w odpowiednich instalacjach, a to z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia określonych kosztów ich zagospodarowania.