rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017, poz. 1376 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, trwających w dniach 19 lutego 2018 r. –26 marca 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl   w zakładce Rozwój Regionalny zamieszczony został projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl.

W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”.

Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych.

Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:
•    9 marca 2018 r. Legnica
•    15 marca 2018 r. Jelenia Góra
•    21 marca 2018 r. Wałbrzych
•    22 marca 2018 Wrocław

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

 

 

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Formularz zgłaszania uwag

 

Wersja robocza Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 z dnia 25 stycznia 2018 r.

Wersja robocza Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 z dnia 25 stycznia 2018 r. , która będzie przedmiotem obrad podczas posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, zaplanowanego na dzień 2 lutego br., o godz. 13.00 w sali nr 1221.

   Prezentowany dokument został zatwierdzony przez członków Komitetu Ekspertów i Grupy Roboczej ds. SRWD 2030, i uwzględnia uwagi Komitetu Sterującego ds. SRWD 2030, zgłaszane do końca grudnia 2017 r.

   Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Sterujący zostanie przekazany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do konsultacji społecznych.

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

24 października br. odbyło się we Wrocławiu inauguracyjne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Komitet odpowiada za koordynację prac nad projektem Strategii, w tym za ocenę założeń Strategii i jej modelu wdrażania, a także ocenę uwag i propozycji zgłoszonych do projektu dokumentu podczas konsultacji społecznych. W jego skład wchodzą m.in. radni  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i jednostek otoczenia biznesu.
W czasie inauguracyjnego posiedzenia Komitetu zostały przedstawione wyzwania rozwojowe Dolnego Śląska, ramy diagnostyczne dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w kontekście wymienionych wyzwań oraz propozycja wizji i celów strategicznych rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2030.

Sprawozdanie z inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 znajduje się tutaj.

Prezentacje z posiedzenia:

Ramy diagnostyczne dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 w kontekście wyzwań rozwojowych Dolnego Śląska

Wizja i cele strategiczne rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2030 - propozycja

ZMIANA TERMINU NA 31.08.2017 r.

W związku z licznymi prośbami zainteresowanych podmiotów z Dolnego Śląska przedłuża się do dnia 31 sierpnia br. termin zgłaszania propozycji strategicznych przedsięwzięć rozwojowych dla Dolnego Śląska do uwzględnienia w projekcie Strategii. Propozycje zgłoszone po tym terminie nie będą analizowane.

Subregionalne spotkania konsultacyjne nt. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z perspektywą do 2030, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza na subregionalne spotkania konsultacyjne, które odbędą się 14 lipca 2017 r. w Legnicy, 21 lipca br. w Jeleniej Górze, 24 lipca br. w Wałbrzychu i 27 lipca br. we Wrocławiu. Ramowy program spotkań dostępny jest TUTAJ.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencjach na adres: srwd2030@dolnyslask.pl

Zaproszenie na spotkania jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno-gospodarczych wszystkich subregionów Dolnego Śląska. Spotkania rozpoczną dyskusję nad kształtem projektu dokumentu, umożliwią zgłaszanie wniosków oraz postulatów na temat kluczowych przedsięwzięć dla realizacji celów rozwojowych województwa.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 będzie kluczowym dokumentem określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego naszego regionu w nadchodzącej perspektywie finansowej UE.  Z tego względu Zarząd Województwa pragnie zapoznać się z jak najszerszą opinią lokalnych społeczności Dolnego Śląska na temat zagadnień, które powinny się w niej znaleźć. Dlatego władze województwa zapraszają przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu terytorialnego naszego województwa, partnerów społecznych i gospodarczych, świata nauki oraz mieszkańców województwa do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłości regionu, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność.

Prosimy jednocześnie o zgłaszanie propozycji Państwa zdaniem pięciu najważniejszych strategicznych przedsięwzięć rozwojowych dla Dolnego Śląska do uwzględnienia w projekcie Strategii. Ankieta w tej sprawie jest dostępna do pobrania TUTAJ.

Odpowiedzi na ankiety prosimy wysyłać  do 31 lipca br. wyłącznie w formie elektronicznej na adres: srwd2030@dolnyslask.pl