rozmiar czcionki: A | A | A

> Czy w ramach programu rewitalizacji można ująć projekt realizowany poza obszarem rewitalizacji?

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 mówią o możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych poza obszarem rewitalizacji. Nie oznacza to jednak dopuszczania do realizacji jakichkolwiek projektów, ale tych, których uzasadnienie pozwoli osiągnąć cel rewitalizacji bez konieczności włączania ich w zasięg obszaru rewitalizacji. Takie uzasadnienie mogą mieć projekty społeczne dla mieszkańców z obszaru rewitalizacji, gdzie budowa/adaptacja infrastruktury na obszarze rewitalizacji jest nie celowa ze względu na położenie tej infrastruktury blisko obszaru rewitalizacji. Ma to na celu wykorzystanie istniejących zasobów infrastrukturalnych do pojawiających się potrzeb rewitalizacyjnych bez konieczności sztucznego powiększania obszaru rewitalizacji. Zatem program rewitalizacji może uwzględniać taki projekt poza obszarem rewitalizacji, ale warunkiem jest jego dobre uzasadnienie ukazujące także jego aspekty ekonomiczne.

> Gmina miała uchwalony program rewitalizacji, który zrealizowała i zakończyła w 2014 r. W dniu dzisiejszym (a więc po wejściu w życiu ustawy o rewitalizacji), chce opracować nowy program rewitalizacji. Czy nowy program rewitalizacji musi być opracowany zgodnie z ustawą o rewitalizacji jako GPR, czy może zostać opracowany w oparciu o dotychczasowe zasady? (podstawą prawną ustawa o samorządzie)

 Odp: Do końca 2023 r. mamy okres przejściowy i w tym okresie są możliwe trzy sposoby postępowania:
- gmina opracowuje program na dotychczasowych zasadach;
- gmina opracowuje program na dotychczasowych zasadach i jednocześnie program spełnia wymagania zawarte w Wytycznych  - jest to warunek konieczny w przypadku gdy gmina chce się ubiegać o środki unijne;
- gmina opracowuje program zgodnie z ustawą, a tym samym Wytycznymi.

>  Czy na etapie składania wniosku gmina musi przedstawić dokument potwierdzający zabezpieczenie środków w budżecie?

Odp: Przy składaniu wniosków nie jest wymagany dokument potwierdzający zabezpieczenie środków w budżecie. Po podpisaniu umowy z gminą, UMWD przekazuje jej pieniądze w transzach w formie refundacji.

> Czy w związku z uchwaleniem i podpisaniem ustawy o rewitalizacji nastąpią zmiany w ocenie wniosków do konkursu dotacji na opracowanie programów rewitalizacji oraz późniejszej oceny opracowanych programów rewitalizacji?

Odp: Wnioski złożone w ramach konkursu dotacji na opracowanie programów rewitalizacji oceniane będą pod kątem zgodności z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020

 > Czy jest możliwość, że programy rewitalizacji oparte na wytycznych lub ustawie będą traktowane priorytetowo/preferencyjnie?

Odp: Programy w ramach konkursu dotacji weryfikowane będą pod kątem ich zgodności z Wytycznymi (krajowymi i regionalnymi). W trakcie oceny nie będą stosowane żadne preferencje w ww. zakresie. 

> Proszę o informację dotyczącą załączników do wniosku o udzielenie dotacji na opracowanie Lokalnych Planów Rewitalizacji. Czy wystarczające będą zapisy załączników z US i ZUS o treści "nie ujawniono zaległości podatkowych/w zakresie płacenia składek Wnioskodawcy wg stanu na dzień .......  " - tj. bez określenia, że nie stwierdzono zalegania w przeciągu ostatnich 3 lat?

Odp: Należy dostarczyć standardowe zaświadczenie o niezaleganiu gminy w płaceniu składek, jakie wydaje ZUS i US.

> Gmina X posiada Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2010-2015. Czy na aktualizację tego LPR-u będziemy mogli złożyć wniosek w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski?
Odp: Gmina może złożyć wniosek na aktualizację swojego programu rewitalizacji.

> Bardzo proszę o potwierdzenie kwalifikowalności kosztów dotyczących:
- wynagrodzenia brutto brutto koordynatora projektu, który będzie zatrudniony na pełen etat
- dodatków specjalnych (programowych) dla pracowników merytorycznych, którzy będą mieli zwiększone obowiązki służbowe związane z opracowaniem/aktualizacją LPR
- części wynagrodzenia księgowej oddelegowanej do projektu w wymiarze ½ etatu
- wynagrodzenia biegłego rewidenta księgowego


Odp: Koszty związane z zarządzaniem projektem są kosztami kwalifikowalnymi. Koszty wynagrodzeń zostaną zweryfikowane pod kątem ich racjonalności. Wysokość wynagrodzeń powinna być spójna z poziomem wynagrodzeń w danej organizacji oraz proporcjonalna do specyfiki planowanych działań merytorycznych.  

> Jakie należy dołączyć załączniki do wniosku?

Odp: Do wniosku należy dołączyć:
- szczegółowy budżet projektu,
- oświadczenie o wywiązywanie się przez gminę z obowiązków w związku z innym kontraktem- przykład w aktualnościach na stronie projektu
- oświadczenie o dochodzie na 1 mieszkańca,
- pełnomocnictwo do podpisania wniosku -  jeżeli zachodzi taka konieczność,
- zaświadczenia z ZUS i US zgodne z pkt. 7.3 podpunkt 3) Regulaminu Konkursu dotacji.