rozmiar czcionki: A | A | A

WYNIKI KONKURSU DFPR 2020- WIĘCEJ INFORMACJI


OGŁOSZENIE
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
OGŁASZA KONKURS
PN. „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ 2020”


I.    Konkurs ogłoszony jest w związku z:
1. Art. 8a i 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.);
2. Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

II.    Cel konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych* poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczących podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego i rozwoju infrastruktury technicznej.

III.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu:
3 000 000 zł (trzy miliony złotych).

IV.    Rodzaj i termin realizacji zadań:

W ramach konkursu preferowane będą zadania w sferze bezpieczeństwa drogowego i rozwoju infrastruktury technicznej. Realizacja zadań powinna zostać zakończona w terminie do 10 listopada 2020 r.

V.    Wysokość pomocy finansowej:
Do 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadania własnego gminy.

VI.     Kryteria oceny wniosków:
1.    Ocena formalna wniosków.
2.    Ocena merytoryczna wniosków.
A)    Premia punktowa będzie przyznawana w zależności od uwzględnienia w projekcie jednego z celów w następujący sposób:

  podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego – maksymalnie 8 pkt.
1.    budowa i przebudowa chodników przy drogach,
2.    budowa i przebudowa przejść dla pieszych (obejmująca m.in. azyle drogowe, oznakowanie i oświetlenie),
3.    budowa miasteczek ruchu drogowego,
4.    oświetlenie dróg i chodników (np. lampy led zasilane energią słoneczną),
5.    budowa i przebudowa parkingów,
6.    budowa i przebudowa zatok przystankowych.

Zawarcie w projekcie elementu nr 1, 2 lub 3 – skutkuje przyznaniem 5 pkt. premiujących, (bez względu na liczbę zastosowanych elementów), zaś jednego z elementów od 4 do 6 – 3 pkt. (bez względu na liczbę zastosowanych elementów);

>    rozwój infrastruktury technicznej (poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej) – 5 pkt.


B) Premia punktowa będzie przyznawana również w sytuacji, gdy projekt jest wpisany do programu rewitalizacji i realizowany na obszarze rewitalizacji lub jest wpisany do planów odnowy miejscowości bądź dokumentów równorzędnych – 2 pkt.

VII.    Dofinansowanie:
Pomoc udzielana jest gminie w wysokości do 150 000 zł. Wkład finansowy gminy nie może być niższy niż 25% wartości przyznanej dotacji Województwa Dolnośląskiego. Z dotacji rozwojowej mogą być finansowane projekty nowe, a także już rozpoczęte (realizowane), których zaawansowanie finansowe oraz merytoryczne (działania) w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie przekroczyło 50%. Jeżeli w ramach realizowanego projektu gmina poniosła wydatki we wcześniejszych latach budżetowych, mogą być one traktowane tylko jako wkład finansowy gminy.

Dopuszcza się możliwość współfinansowania inwestycji z innych środków (z wyjątkiem środków unijnych i innych dotacji z budżetu województwa) przy zachowaniu wymaganego, procentowego wkładu własnego gminy.

VIII.    Terminy i miejsce składania ofert:
1.    Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia Formularza wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu.
2.    Wniosek należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce: Rozwój Regionalny/Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2020/Dokumenty do pobrania.
3.    Wersję edytowalną wypełnionego Formularza wniosku należy przesłać na adres: dfpr@dolnyslask.pl .
4.    Wypełniony Formularz wniosku wraz z załącznikiem** w formie papierowej należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 2 marca 2020 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
z dopiskiem: DFPR 2020.

DOKUMENTY DO POBRANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


* lista gmin - wskaźnik G

** Załącznik nr 5 do Regulaminu. Oświadczenie wymagane jest jako załącznik do wniosku, tylko w sytuacji gdy projekt wynika z programu rewitalizacji, planu odnowy miejscowości bądź dokumentu równorzędnego.