rozmiar czcionki: A | A | A

1. W §6 ust. 11 wymieniono projekty, za których realizacje gmina może uzyskać punkty premiujące. Czy są to jedyne dopuszczalne w konkursie projekty?
Konkurs DFPR 2020 zakłada wsparcie dla projektów przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa drogowego i rozwoju infrastruktury technicznej. Punkty premiujące dotyczą preferowanych przez Zarząd projektów i zwiększają szanse na uzyskania dofinansowania, natomiast wskazane w nawiasach propozycje, typu lampy LED zasilane energią słoneczną, są jedynie przykładami.

2. Czy możemy startować w konkursie, jeśli nie posiadamy programu rewitalizacji, planu odnowy miejscowości ani innego tego typu dokumentu?
Jak najbardziej. Posiadanie programu rewitalizacji/planu odnowy miejscowości lub dokumentu równorzędnego pozwala gminie uzyskać 2 punkty premiujące przy ocenie wniosku. Niezłożenie oświadczenia wraz z formularzem wniosku jest jednoznaczne z tym, że gmina nie otrzyma punktów premiujących, ale jego brak nie dyskwalifikuje z udziału w konkursie.

3. Czy na etapie składania wniosku gmina musi posiadać zabezpieczone w budżecie środki na realizację zadania oraz pozwolenia/dokumentację projektową.
Nie. W momencie aplikowania o środki w ramach konkursu DFPR 2020 nie jest wymagane wpisanie zadania do budżetu, posiadanie pozwoleń budowlanych czy dokumentacji projektowej. Formularz wniosku należy złożyć do UMWD w wersji papierowej i edytowalnej.

4. Czy zadanie wpisane do wniosku może być realizowane w kilku lokalizacjach?
Tak. Każda gmina uprawniona jest do złożenia tylko jednego wniosku, jednak zaproponowany projekt może obejmować przeprowadzenie inwestycji w kilku lokalizacjach.

5. Czy chodniki mogą być budowane przy drogach innych niż gminne?
Tak, inwestycje w ramach konkursu DFPR 2020 mogą być realizowane przy drogach, których zarządcą nie jest gmina. Jednak w takim wypadku gmina musi zadbać o uzyskanie zgody od zarządcy drogi. Zgoda ta (np. w formie porozumienia) nie stanowi załącznika do formularza wniosku.

6. Czy planowana inwestycja może być zlokalizowana w mieście?
Tak, projekt może być realizowany w mieście. Należy zaznaczyć, że DFPR 2020  (w odróżnieniu od edycji z 2019 r.) skierowany jest do wszystkich gmin Dolnego Śląska, dla których wartość wskaźnika G w 2020 r. jest niższa niż średnia wartość tego wskaźnika dla województwa dolnośląskiego zgodnie z listą gmin, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu (w załączniku są gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie)

7. Czy modernizując przejście dla pieszych poprzez postawienie lampy uzyskamy 5 punktów za "budowę i przebudowę przejść dla pieszych" oraz 3 punkty za "oświetlenie dróg i chodników"?
Wnioskodawca otrzyma 5 punktów, ponieważ budowa i przebudowa przejść dla pieszych obejmuje m.in. oświetlenie przejścia.

8. Czy gmina może złożyć dwa wnioski tj. jeden na zadanie realizujące cel „ podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego” a drugi wniosek na zadanie realizujący cel  „rozwój infrastruktury technicznej"?
Gmina jest uprawniona do złożenia jednego wniosku. Dotacja może być przeznaczona tylko na jeden cel, który gmina określa w formularzu wniosku w pkt.8 (należy pamiętać, iż w ramach celu „podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego” gmina może realizować kilka zadań np. budowa chodnika i budowa zatoki przystankowej).

9. Czy punkty premiujące odnośnie rozwoju infrastruktury technicznej dotyczą tylko budowy i przebudowy sieci wodociągowej czy premiowane będą również inne sieci, tj. sieć kanalizacji sanitarnej? Jeśli nie, to co w sytuacji, gdy projekt będzie obejmował budowę zarówno sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej? Czy wówczas kwota dotacji celowej może być wykorzystana wyłącznie na część obejmującą budowę sieci wodociągowej?
Punkty premiujące dotyczą tylko tych elementów, które zostały wymienione w paragrafie 6 ust. 11 regulaminu konkursu, zatem dotyczą tylko sieci wodociągowej. Natomiast elementem zadania, o którego dofinansowanie ubiegają się Państwo w konkursie, może być wszystko, co wpisuje się w cel konkursu – w tym przypadku - rozwój infrastruktury technicznej. Kanalizacja sanitarna stanowi element infrastruktury technicznej, więc mogą Państwo zawrzeć jej budowę jako część zadania i finansować ją również z dotacji celowej. Zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które pozytywnie przejdzie ocenę formalną, otrzyma na etapie oceny merytorycznej 5 pkt. premiujących.