rozmiar czcionki: A | A | A

PROMESY W RAMACH DFPR 2019 ROZDANE

Dnia 17 maja 2019 r. wicemarszałek Marcin Gwóźdź wręczył promesy dla 25 gmin w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Preferowane projekty to: budowa i przebudowa chodników przy drogach lokalnych, parkingów,  oświetlenia dróg i chodników (np. lampy led zasilane energią słoneczną), zatok autobusowych czy budowa przejść dla pieszych (obejmująca m.in. azyle drogowe, oznakowanie i oświetlenie).

W sumie wnioski złożyło 75 gmin. W wyniku oceny merytorycznej powstała lista rankingowa. Środki z budżetu województwa w wysokości 3, 11 mln zł. pozwoliły na udzielenie dotacji 25 gminom. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 150 tys. zł (do 75% wartości zadania). Termin zakończenia realizacji inwestycji – 30 września 2019 r. Pozostałe gminy mają szansę na otrzymanie dotacji w przypadku pojawienia się oszczędności.


WYNIKI KONKURSU DFPR 2019

Szanowni Państwo, 

informujemy, że 25 kwietnia 2019 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”

WYNIKI KONKURSU- lista rankingowa

 

OGŁOSZENIE

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
ogłasza konkurs
pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019”

I.    Konkurs ogłoszony jest w związku z:

1.    Art. 8a i 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.);
2.    Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.).

II.    Cel konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

III.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację konkursu:
3 000 000 zł (trzy miliony złotych).

IV.    Rodzaje zadań:
W ramach konkursu preferowane będą zadania w sferze bezpieczeństwa.

V.    Wysokość pomocy finansowej:
Do 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację zadania własnego gminy.

VI.     Kryteria oceny wniosków:
1.    Ocena formalna wniosków.
2.    Ocena merytoryczna wniosków.

Premia punktowa będzie przyznawana w zależności od uwzględnienia w projekcie jednego
z poniższych elementów:
1.    budowa i przebudowa chodników przy drogach lokalnych,
2.    oświetlenie dróg i chodników (np. lampy led zasilane energią słoneczną),
3.    budowa i przebudowa przejść dla pieszych (obejmująca m.in. azyle drogowe, oznakowanie i oświetlenie),
4.    budowa i przebudowa parkingów,
5.    budowa i przebudowa zatok przystankowych.
Zawarcie w projekcie elementu nr 1 oznacza przyznanie 15 pkt. premiujących, zaś jednego
z elementów od 2 do 5 – 10 pkt. Natomiast za każdy kolejny element otrzymać będzie można po 1 punkcie.

Dodatkowe punkty można uzyskać także w zależności od:
1) wpisania projektu do programu rewitalizacji i realizowania go na obszarze rewitalizacji lub wpisania do planów odnowy miejscowości lub dokumentów równorzędnych – 2 pkt.,
2) procentowego poziomu dofinansowania Województwa Dolnośląskiego w relacji do deklarowanego budżetu zadania :
•    do 54,99% - 4 pkt.,
•    55,00-59,99 - 3 pkt.,
•    60,00-64,99% - 2 pkt.,
•    65,00-70,00% - 1 pkt,
•    70,01-75,00% - 0 pkt.

VII.    Dofinansowanie:
Pomoc udzielana jest gminie w wysokości do 75% wartości projektu w formie zaliczki.  Maksymalna wysokość wsparcia dla gminy może wynieść 150 000 zł. Wkład finansowy gminy nie może być niższy niż 25% wartości projektu.
Z dotacji rozwojowej mogą być finansowane projekty nowe, a także już rozpoczęte (realizowane), których zaawansowanie finansowe oraz merytoryczne (działania) w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie przekroczyło 50%. Jeżeli w ramach realizowanego projektu gmina poniosła wydatki we wcześniejszych latach budżetowych, mogą być one traktowane tylko jako wkład finansowy gminy.

Dopuszcza się możliwość współfinansowania inwestycji z innych środków (z wyjątkiem środków unijnych i innych dotacji z budżetu województwa) przy zachowaniu wymaganego, procentowego wkładu własnego gminy.

VIII.    Terminy i miejsce składania ofert:
1.    Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia Formularza Wniosku, zgodnie z załącznikiem
do niniejszego ogłoszenia.
2.    Wniosek należy sporządzić na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce: Rozwój Regionalny/Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019/Dokumenty do pobrania.
3.    Wersję edytowalną wypełnionego Formularza Wniosku należy przesłać na adres: dfpr@dolnyslask.pl .
4.    Wypełniony Formularz Wniosku wraz z załącznikami w formie papierowej należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMWD)
w terminie do dnia 8 marca 2019 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Gospodarki
Wydział Koordynacji Polityki Regionalnej
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
z dopiskiem: DFPR 2019.

 DOKUMENTY DO POBRANIA: