rozmiar czcionki: A | A | A

1. Jakie dokumenty należy złożyć wraz z formularzem wniosku?

a. Dokument potwierdzający zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych na sfinansowanie projektu (uchwała budżetowa) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez burmistrza, wójta, prezydenta lub upoważnionego pracownika urzędu

b. Opis uzasadniający wpływ projektu na rozwój gminy i poprawę warunków życia mieszkańców (prosimy o max 3 str. A4), zawierający:

• Wyciąg z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy,

• Główne obszary problemowe występujące w gminie,

• Wpływ planowanego przedsięwzięcia na rozwój lokalny i wspieranie potencjału lub eliminację barier rozwojowych,

• Umiejscowienie projektu w hierarchii priorytetów lokalnej strategii rozwoju, odniesienie projektu do przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w poszczególnych Makrosferach SRWD 2020, innych dokumentów programowych itp.

c. usytuowany na mapie gminy graficzny opis przewidywanego do wykonania projektu.


2. Kiedy zostanie udzielona gminie dotacja celowa?

Dotacja celowa zostanie udzielona gminie po rozliczeniu projektu (refundacja). W związku z tym gmina zobowiązana jest zabezpieczyć środki finansowe w budżecie gminy, w wysokości przeznaczonej na realizację zadania.