rozmiar czcionki: A | A | A

Regionalne Forum Terytorialne - aktualizacja składu

W związku z przyjęciem w dniu 20 września 2018 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, powstała potrzeba weryfikacji składu oraz powołania nowych członków Regionalnego Forum Terytorialnego. Regionalne Forum Terytorialne (RFT) jest podmiotem opiniodawczo - doradczym Zarządu Województwa Dolnośląskiego, stanowiącym platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie strategicznych dla rozwoju zagadnień.

ZGŁOSZENIE PRZEDSTAWICIELA DO RFT

TABELA WYBORU DZIEDZINY PLANU WYKONAWCZEGO SRWD 2030

Plan Wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego przyjęty.

W dniu 31 października 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 6146/V/18, przyjął Plan Wykonawczy Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Głównym celem Planu Wykonawczego SRWD 2030 jest  uporządkowanie działań prowadzących do skutecznej realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, efektywnego wydatkowania środków krajowych i europejskich oraz ułatwienia monitoringu osiągniętych postępów.

INFORMACJA O PRZYJĘCIU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030 I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i o możliwościach zapoznania się z treścią dokumentacji niezbędnej w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U z 2018 poz. 913 ze zm. ) oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz.1405 ze zm.) zawiadamia się o przyjęciu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 oraz wyłożeniu do publicznego wglądu przyjętego dokumentu wraz z wymaganą dokumentacją, wymienioną w art. 55 cyt. ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą:

    Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 października 2018 r.

    Przyjęty dokument Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 (Uchwała Nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030)

    Prognozę oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu

    Pisemne podsumowanie wraz z uzasadnieniem, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 - konferencja podsumowująca

Dziś odbyła się konferencja podsumowująca prace nas Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Zaprezentowany dokument jest zwieńczeniem wielomiesięcznych prac. Konsultacje społeczne zapisów Strategii były prowadzone na terenie całego Dolnego Śląska. W szerokiej debacie publicznej podczas licznych spotkań wzięli udział dolnośląscy parlamentarzyści, radni województwa, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz administracji rządowej, środowisk naukowych i gospodarczych, świata kultury, stowarzyszeń i ruchów społecznych, a także indywidualni mieszkańcy województwa.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 uchwalona

W dniu 20 września 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Nowa strategia rozwoju Dolnego Śląska powstała w wyniku współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego z Komitetem Ekspertów i z Komitetem Sterującym złożonym z przedstawicieli lokalnych jednostek samorządu terytorialnego i partnerów społeczno - gospodarczych z województwa dolnośląskiego.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030

Ewaluacja ex-ante Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji ex‐ante Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wynika z zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Głównym celem projektu badawczego było dokonanie kompleksowej oceny ex ante projektu Strategii oraz sformułowanie wniosków i możliwych do zastosowania rekomendacji dotyczących pożądanych zmian projektu dokumentu, które przyczynią się do podniesienia jego jakości.
Prezentowany dokument stanowi opis wyników ewaluacji ex‐ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5205/V/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 po konsultacjach społecznych.
Projekt badawczy został zrealizowany przez konsorcjum firm: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. (Lider) i Openfield Sp. z o.o. (Partner) na zlecenie Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową zawartą w dniu 21.05.2018 r. Zespołowi badawczemu przewodzili: dr Przemysław Wołczek i mgr inż. Marek Karłowski.


Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 - Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2017 poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2017 poz. 2096 ze zm.), Zarząd województwa dolnośląskiego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją prowadzonego postępowania oraz złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
Uwagi do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej (zalecane jest wykorzystanie dołączonego formularza składania uwag), ustnie do protokołu lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym należy składać do:
Instytutu Rozwoju Terytorialnego
ul. Jana Władysława Dawida 1 a
50 - 527 Wrocław

lub na adres e-mail: konsultacjeSRWD2030@irt.wroc.pl
w terminie do 30 maja 2018 r.
W tytule listu/maila należy wpisać: „SOOŚ SRWD 2030”.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

Projekt SRWD 2030 po konsultacjach społecznych.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr 5205/V/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 po konsultacjach społecznych.

Uchwałą nr 5204/V/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Integralna częścią raportu jest Zestawienie wszystkich uwag zebranych w trakcie konsultacji społecznych trwających od 19 lutego do 26 marca 2018 r.

Ponadto odbyły się 4 konferencje konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Województwa 2030. Poniżej znajdują się sprawozdania ze spotkań:
  

 Legnica -  9 marca 2018 r
    
 Jelenia Góra - 15 marca 2018 r.

 Wałbrzych – 21 marca 2018 r.

 Wrocław – 23 marca 2018 r.

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO WE WROCŁAWIU!!!

 

 

ZMIANA TERMINU DOTYCZY WYŁĄCZNIE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO WE WROCŁAWIU, KTÓRE  ODBĘDZIE SIĘ 23 MARCA 2018 R. WE WROCŁAWSKIM KOMPLEKSIE SZKOLENIOWYM PRZY UL. SZTABOWEJ 100 (BUDYNEK B).

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017, poz. 1376 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, trwających w dniach 19 lutego 2018 r. – 26 marca 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane wraz z wersją edytowalną na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl.

W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”.

Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych.

Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:
•    9 marca 2018 r. Legnica
•    15 marca 2018 r. Jelenia Góra
•    21 marca 2018 r. Wałbrzych
•    23 marca 2018 Wrocław

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

Załączniki:
Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
Formularz zgłaszania uwag

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZAWIADAMIA O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWYWANIA „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2030” ORAZ WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI PRZE

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 stycznia 2018 r. przyjął uchwałę nr 4803/V/18 w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do opracowywania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030” oraz wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiotowej sprawie wraz z niezbędną dokumentacją dostępne jest na stronie  bip.umwd.dolnyslask.pl w zakładce „Aktualności i ogłoszenia” oraz na stronie bip.irt.wroc.pl w zakładce „Oceny oddziaływania na środowisko.
Załączniki:
•    Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r.

Nabór potrzeb inwestycyjnych w programie „Pakiet wsparcia miast średnich”

Ministerstwo Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju zapraszają samorządy miast średnich do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

 

Na szczególne wsparcie mogą liczyć ośrodki miejskie, które w największym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Zgodnie z regulaminem, samorządy mogą zgłosić do dwóch potrzeb inwestycyjnych. Spośród zgłoszonych formularzy zostanie wybrane 60 zgłoszeń.

 

Potrzeby inwestycyjne mogą zgłaszać samorządy miast średnich objęte "Pakietem dla miast średnich", zidentyfikowane na podstawie analizy wielokryterialnej Polskiej Akademii Nauk wykonanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pakiet ten dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich.

 

Nabór będzie trwał od 17.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

 

Z wytypowanymi samorządami będą zorganizowane spotkania przedinwestycyjne reprezentantów miasta z ekspertami funduszu, celem przeanalizowania potrzeb rozwojowych miast średnich pod kątem możliwych źródeł ich finansowania oraz formy instytucjonalno-prawnej, w jakiej rozważane przedsięwzięcie może być realizowane.

 

Informacje o naborze, wykaz miast średnich oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:

https://pfr.pl/pl/aktualnosci/polski-fundusz-rozwoju-jako-partner-strategiczny-ministerstwa-rozwoju-oglasza-nabor-potrzeb-inwestycyjnych-w-programie-pakiet-wsparcia-miast-srednich/

Odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 

 

Na podstawie art. 46 pkt 2 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.), organ opracowujący projekty dokumentów, których realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze załączone uzasadnienie, w oparciu o art. 48 ust. 1 wskazanej ustawy, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

 

 

UZASADNIENIE

 


Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu programu pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 

 

Podstawę prawną do przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” stanowi art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2000 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którym projekt programu podlega konsultacjom z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Uchwałą 3551/V/2017 z 27 marca 2017 r. Zarząd Województwa skierował projekt programu do konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Ze względu na znaczenie Programu dla poprawy konkurencyjności dolnośląskiej gospodarki w obszarze żywności i zdrowia oraz realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 konsultacjami objęto możliwie najszerszy zasięg potencjalnych interesariuszy Programu tj.: radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową na czele z Wojewodą, środowisko akademickie, członków Regionalnego Forum Terytorialnego, Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, przedstawicieli Izb Rolniczych, Związków Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, instytucji wspierania biznesu oraz społeczeństwo regionu.

 

Proces konsultacji społecznych  projektu programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” rozpoczął się 3 kwietnia 2017 r. i trwał do 8 maja 2017 r. Informację o rozpoczęciu konsultacji przekazano w ogłoszeniu prasowym w Gazecie Wrocławskiej i na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W ramach konsultacji wszystkie zainteresowane podmioty i osoby mogły zapoznać się z projektem dokumentu, wyrazić swoją opinię, zgłosić uwagi
i zaproponować zmiany do projektu.

 

Konsultacje projektu Programu odbywały się głównie drogą elektroniczną, za pomocą przygotowanego  w tym celu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Istotnym elementem konsultacji była  konferencja konsultacyjna, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu. Wzięło w niej udział szerokie grono przedstawicieli samorządów, administracji rządowej,  przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych.  

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne spotkały się z dużym zainteresowaniem. W czasie ich trwania złożono 43 propozycje w formie elektronicznej i pisemnej. 37 z nich (tj. 86 %) zostało rozpatrzonych pozytywnie. Ponadto w czasie konferencji konsultacyjnej zgłoszono 10 uwag, z których 9 rozpatrzono pozytywnie.

 

 

Uwagi ogólne do projektu programu odnosiły się najczęściej do przyjętych w nim założeń i rozwiązań, działań marketingowych oraz edukacyjnych jak i wykorzystaniu doświadczeń innych podmiotów
w obszarze bio-żywności.

 

Uwagi szczegółowe miały charakter redakcyjny bądź porządkujący. Wnioskowano m.in.
o doprecyzowanie zagadnień ale również o aktualizację danych statystycznych ujętych w projekcie Programu.

 

Propozycje zmian zgłoszone w ramach konsultacji społecznych zostały poddane wnikliwej analizie pod kątem i zasadności i potrzeby uwzględnienia w treści dokumentu.

 

Szczegółowe zestawienie wszystkich uwag zebranych podczas konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” wraz z odniesieniem się do nich zawiera załączona tabela.

 

Projekt Programu był również przedmiotem obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i jej zespołów roboczych w dniach 15 – 24 maja 2017 r. i w ich wyniku uzyskał opinię pozytywną.

 

Zestawienie uwag zgłoszonych do projektu programu pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” w czasie konsultacji społecznych (wraz z ustosunkowaniem się do nich) znajduje się tutaj:

 

 

Konferencja pn. „S3 – D11 - wspólnie dla transeuropejskich powiązań transportowych”

Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM zapraszają na konferencję, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r.  w Gościńcu nad Bukówką, ul. Widokowa 10, w Miszkowicach (gmina Lubawka). Wydarzenie to stanowi kontynuację inicjatywy podjętej przez samorządy polskie i czeskie, która znalazła swoje odzwierciedlenie w „Deklaracji współpracy” podpisanej w Lubawce w 2015 roku.

 

Ponieważ 14 października 2016 r. pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa ogłosił, że podpisał skierowanie do realizacji ostatniego odcinka trasy S3 z Bolkowa do granicy państwa warto sprawdzić, na jakim etapie przygotowań do realizacji znajduje się obecnie ta strategiczna dla Polski i Czech inwestycja. Warto również określić, jakie czynności w tej sprawie już wykonano, co jeszcze pozostało do zrobienia oraz w jaki sposób można wzmocnić już podjęte działania.

W programie konferencji przewiduje się także prezentację aktualnych uwarunkowań planistycznych i makroekonomicznych budowy połączenia dróg S3 i D11. Informacje o stanie zaawansowania prac nad realizacją połączenia wymienionych dróg po stronie polskiej i czeskiej zostaną przedstawione przez instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji.

Konferencja zakończy się podpisaniem „Deklaracji Lubawskiej 2017”, która ma podkreślić żywotne znaczenie tej inwestycji dla polskich i czeskich regionów i naszą determinację na rzecz jej dynamicznej realizacji. Deklaracja zostanie przekazana stronie rządowej w Polsce i w Republice Czeskiej.


Program konferencji znajduje się tutaj:


W imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym ważnym dla realizacji połączenia dróg S3 i D11 wydarzeniu.

 

 

Organizacja Konferencji dofinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 


Konferencja konsultacyjna projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

 

 

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Wodnik przy ul. Na Grobli 28 we Wrocławiu odbyła się konferencja konsultacyjna projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Konferencję otworzył Pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Witając licznie zgromadzonych gości, Pan Zbigniew Dynak przedstawił aktualny stan prac nad projektem programu.

Następnie głos zabrał Profesor Tadeusz Trziszka, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który przedstawił diagnozę sytuacji sektora rolno-spożywczego na Dolnym Śląsku. Wskazał on, że jeszcze do lat 90-tych XX wieku Dolny Śląsk był znaczącym producentem żywności, podczas gdy obecnie jest jedynie słabym producentem surowców i importerem żywności. Zdaniem Profesora Tadeusza Trziszki, program powinien przynieść korzyści w postaci utworzenia nowoczesnej infrastruktury naukowo-gospodarczej oraz edukacyjnej służącej społeczeństwu. Rozwinie się również wysokodochodowy sektor agrobiznesu i żywności na rzecz jakości życia i zdrowia wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.

Kolejnym prelegentem był Pan Ireneusz Ratuszniak, który kierował pracami nad przygotowaniem projektu programu. W swoim wystąpieniu przedstawił on ramy prawne tworzenia programu rozwoju oraz główne założenia i kształt docelowego dokumentu. Szczegółowo omówił również cel główny i cele szczegółowe programu oraz system realizacji i założenia budżetowe.

Wystąpienie Pana Ireneusza Ratuszniaka stanowiło wstęp do ożywionej dyskusji, w której aktywnie uczestniczyli zaproszeni goście. Wszystkie zgłoszone podczas tej dyskusji uwagi i sugestie odnośnie treści projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” znajdą swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z konsultacji społecznych, które zostanie sporządzone po ich formalnym zakończeniu.Prezentacje z konferencji:

Konferencja konsultacyjna Dolny Śląsk Zielona Dolina - prezentacja 1

Konferencja konsultacyjna Dolny Śląsk Zielona Dolina - prezentacja 2 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 

 

 

W dniu 27 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Jednocześnie, z dniem 3 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych wskazanego dokumentu. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z dokumentem oraz wyrażenia opinii i uwag na jego temat, które można zgłaszać na pomocą załączonego formularza. Wypełnione i podpisane formularze należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej konsultacje.zielonadolina@dolnyslask.pl do dnia 8 maja 2017 r. W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”. Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie planowanej konferencji konsultacyjnej.
Projekt dokumentu obejmuje następujące zagadnienia:
•    wykorzystanie walorów środowiskowych i naturalnych surowców Dolnego Śląska w produkcji żywności nowej generacji;
•    rozwój produkcji żywności nowej generacji, w tym żywności funkcjonalnej o znaczeniu profilaktycznym wobec chorób cywilizacyjnych oraz żywności tradycyjnej, ekologicznej itp.;
•    rozwój nowych metod (innowacyjnych technologii) pozwalających pozyskać i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w produkty żywnościowe prozdrowotne;
•    stworzenie wyspecjalizowanych usług uzdrowiskowo-sanatoryjnych służących rewitalizacji zdrowia i odnowie biologicznej na rzecz jakości życia;
•    odbudowanie i rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym spółdzielczej/cechowej) z uwzględnieniem wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych;
•    ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc pracy;
•    edukacja popularyzująca zachowania prozdrowotne (m.in. dotyczące żywienia), podkreślające walory rodzimych surowców i produktów naturalnego pochodzenia z uwzględnieniem efektów prozdrowotnych;
•    postęp w obszarze nauki i badań nad żywnością nowej generacji służący zdrowiu społeczeństwa, profilaktyce zdrowotnej i poprawie jakości życia.

 

 

Projekt programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” znajduje się tutaj

 

Formularz zgłaszania uwag do projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” znajduje się tutaj

 

II EDYCJA KONKURSU DLA GMIN NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza II edycję Konkursu, polegającego na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Dolnośląskiego (miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie) w zakresie przygotowania i aktualizowania programów rewitalizacji.
Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie www.rewitalizacja.dolnyslak.pl w zakładce Aktualności.

VI. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 8 czerwca 2016 r. odbyło się we Wrocławiu VI. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematem przewodnim była debata nad modelami rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska. Posiedzenie otworzył Pan Tymoteusz Myrda, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Witając uczestników Forum wskazał na istotny obecnie problem kryzysu przywództwa i braku autentycznych liderów politycznych zarówno w kraju, jak i na arenie unijnej czy międzynarodowej. Obrady Forum prowadził Pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W pierwszej części posiedzenia Forum swoje wystąpienia mieli radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr hab. Aldona Wiktorska – Święcka oraz dr Marek Obrębalski. Pierwsze wystąpienie dr hab. Aldony Wiktorskiej – Święckiej zatytułowane było „Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym – praktyka na Dolnym Śląsku w świetle standardów Unii Europejskiej”. Natomiast wystąpienie dra Marka Obrębalskiego dotyczyło różnych aspektów teoretycznych i praktycznych dotyczących pojęcia „spójności”, a jego tytuł brzmiał „W kierunku wieloaspektowej spójności regionu dolnośląskiego”.
Po krótkiej przerwie swoje wystąpienia mieli dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy z prelegentów przedstawił szczegółowo zagadnienia związane z tematem „Spójność terytorialna i przestrzenna Dolnego Śląska”. Ostatnie wystąpienie podczas VI. posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego dotyczyło „Modeli wdrażania polityki rozwoju Dolnego Śląska przez Samorząd Województwa”.
Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja z aktywnym udziałem zarówno wszystkich prelegentów, jak i Członków Forum oraz zaproszonych gości.

V. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 16 lutego 2016 r. odbyło się we Wrocławiu V. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematyką były założenia Regionalnej Polityki Transportowej Województwa Dolnośląskiego oraz wymogi warunków wstępnych (ex-ante) realizacji inwestycji transportowych ze środków EFRR 2014-2020 oraz Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Kosiór, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, obrady prowadził pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszą część posiedzenia rozpoczął dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. W swoim wystąpieniu przedstawił założenia dokumentu pn. Regionalna Polityka Transportowa Województwa Dolnośląskiego oraz wymogi warunków wstępnych (ex-ante) realizacji inwestycji transportowych ze środków EFRR 2014-2020. Wskazał, że omawiany dokument jest jedynie wstępnym projektem planu inwestycji transportowych, który pozwoli na spełnienie warunkowości ex-ante, aby formalnie rozpocząć proces inwestycyjny i wydatkowanie środków. Następnie przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego przedstawili kolejne elementy Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020. W zakresie kryteriów wyboru inwestycji drogowych założenia Planu przedstawił pan Jakub Rossowski. W odniesieniu do inwestycji kolejowych główne problemy i kryteria wyboru konkretnych inwestycji przedstawił pan Konrad Gejsztor. Kwestie związane z przeprowadzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu omówił pan Dariusz Zięba.

Na zakończenie tej części V. posiedzenia Forum dr Maciej Zathey przedstawił wykaz inwestycji, zarówno drogowych jak i kolejowych, ujętych w Planie inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 wraz z umiejscowieniem ich w przestrzeni województwa dolnośląskiego.

W ostatniej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat przedstawionych informacji i dokumentów, w której aktywny udział, oprócz członków Forum, wzięli również zaproszeni Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o umieszczenie projektu w wykazie projektów pozakonkursowych w ramach SZOOP RPO WD 2014-2020 w zakresie Działania 5.2 A System transportu kolejowego.


22 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zgłaszania i identyfikacji  projektów pozakonkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w priorytecie inwestycyjnym 5.2 System transportu kolejowego w formie otwartego naboru.
Procedura dotyczy projektów wynikających z Działania 5.2 A Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020, tj.: projekty dotyczące przebudowy, modernizacji, rewitalizacji a także,
w uzasadnionych przypadkach – budowy sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym, doprowadzające ruch w kierunku sieci TEN-T, w zakresie projektów innych niż wskazane w Kontrakcie Terytorialnym.
Alokacja przewidziana na ten nabór wynosi 3 000 000 EUR tj. 13 321 500 PLN .
Nabór wniosków o umieszczenie projektu w wykazie projektów pozakonkursowych prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie 14 dni kalendarzowych od dnia upublicznienia informacji
o naborze. Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o naborze.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zlecił przygotowanie raportu pt. „Kierunki rozwoju eksportu i importu na Dolnym Śląsku”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zlecił przygotowanie raportu pt. „Kierunki rozwoju eksportu i importu na Dolnym Śląsku”. Celem analizy jest przedstawienie aktualnych informacji na temat importu i eksportu realizowanego przez przedsiębiorców z Dolnego Śląska oraz ich możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Zadaniem opracowania będzie również ocena potencjału eksportowego dolnośląskich przedsiębiorców w kluczowych dla regionu branżach oraz omówienie uwarunkowań eksportowych na rynkach pozaeuropejskich.

Wykonawcą wskazanego raportu jest IBC GROUP Central Europe Holding S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331161.”

IV. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego


W dniu 8 grudnia 2015 r. odbyło się we Wrocławiu IV. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematem przewodnim były trendy i prognozy demograficzne dla Dolnego Śląska, wyzwania i instrumenty polityki ludnościowej oraz transformacja modelu rodziny.
Pierwszym prelegentem była Pani Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy”, przedstawiła zmiany liczby i struktury ludności Polski i Europy na podstawie: prognozy na lata 2014-2050 opracowanej w GUS, prognozy ONZ-Rewizja 2015 oraz prognozy Eurostatu – EUROPOP 2013. Dokonała również porównania założeń prognostycznych dla Polski i wyników prognoz demograficznych dla Polski i Unii Europejskiej oraz przedstawiła wyzwania dla polityki państwa w związku z konsekwencjami przewidywanych zmian liczby i struktury ludności.
Następnym prelegentem był Pan Przemysław Malczewski, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, a tematem jego wystąpienia była „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 r.”. W ramach tego wystąpienia omówione zostały prognozowane zmiany liczby i struktury ludności Dolnego Śląska do 2035 r., a także prognozowane zmiany liczby ludności w miastach pow. 20 tys. mieszkańców. Na koniec wystąpienia przedstawione zostały konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju regionu w sferze społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej.
Kolejne zagadnienie, zatytułowane „Transformacja rodziny jako stymulanta regresu demograficznego”, przedstawił dr hab. Waldemar Tyc prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podczas swojego wystąpienia prof. Waldemar Tyc przedstawił umocowanie i ufundowanie rodziny jako bytu społecznego, omówił idealizacyjne modele rodziny oraz rodzaje i kierunki jej ewolucji, jak również czynniki transformacji rodziny.
Ostatnim prelegentem była Pani Monika Groszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. Jej wystąpienie, zatytułowane „Instrumenty polityki spójności wspierające politykę ludnościową”, dotyczyło obszarów wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających istotne znaczenie dla przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian demograficznych i wspierania polityki ludnościowej, tj. upowszechnienie wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi do lat 3, rozwój usług społeczno-zdrowotnych, kierowanych również do osób starszych, aktywne i zdrowe starzenie się, obszar zdrowia – zapewnienie kadry przystosowanej do obsługi zmian zachodzących w społeczeństwie, profilaktyka, leczenie chorób cywilizacyjnych.

Prezentacje:
Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy
Demograficzne aspekty rozwoju Dolnego Śląska prognoza do 2035 r.
Transformacja rodziny jako stymulanta regresu demograficznego


Posiedzenie Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej w dniu 27 listopada 2015 r.


W posiedzeniu Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, które odbyło się we Wrocławiu 27 listopada 2015 r., uczestniczyli przedstawiciele województw: warmińsko -mazurskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, małopolskiego, dolnośląskiego oraz p. Bogdan Ciepielewski, Dyrektor Biura Związku Województw RP.

Obradom przewodniczył p. Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Program spotkania obejmował:
  - omówienie zasad współpracy przedstawicieli Związku Województw RP w Komitetach Monitorujących Krajowych Programów Operacyjnych oraz zasad uzgadniania stanowisk województw przed posiedzeniami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  - omówienie projektów Stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP z zakresu tematyki prac Zespołu planowanych do przyjęcia podczas posiedzenia w dniach
2 – 3 grudnia 2015 r.,
  - omówienie projektu listu do Ministra Rozwoju ws. odpowiedzi na stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP.

W dyskusji dotyczącej usprawnienia współpracy i przepływu informacji między województwami w sprawach dotyczących polityki strukturalnej zwrócono uwagę na niewystarczającą reprezentację strony samorządowej w Komitetach Monitorujących Krajowych Programów Operacyjnych. Z tego względu uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że dla wzmocnienia wpływu przedstawicieli województw na zapisy i przebieg realizacji tych Programów, należy zwiększyć liczbę członków Komitetów desygnowanych przez stronę samorządową.
Zespół uzgodnił również zasady współpracy przedstawicieli Związku Województw RP zasiadających we wszystkich Komitetach Monitorujących Krajowe Programy Operacyjne z Zarządami Województw. 
W tej części spotkania uczestnicy spotkania zaakceptowali  propozycję dyr. Bogdana Ciepielewskiego, dotyczącą przekształcenia Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej działającego przy Konwencie Marszałków Województw RP w jeden z zespołów eksperckich Związku Województw RP.
W kolejnej części spotkania Zespół przyjął projekty dwóch stanowisk, przedłożonych pod obrady Konwentu na posiedzeniu w dn. 2-3 grudnia br. w Wałbrzychu:
1) w sprawie wsparcia rozwoju sieci ciepłowniczych w Programie Operacyjnym  Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020,
2) w sprawie koncepcji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.
W ostatniej części spotkania omówiono i zaakceptowano propozycję treści listu do Ministra Rozwoju zawierającego prośbę o ustosunkowanie się do postulatów przedstawicieli samorządów regionalnych zawartych w stanowiskach przyjętych w okresie dolnośląskiego przewodnictwa Konwentu Marszałków Województw RP.

 

Spotkanie Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej w dniu 28 sierpnia 2015 r.

W spotkaniu Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, które odbyło się we Wrocławiu 28 sierpnia 2015 r. uczestniczyli przedstawiciele województw: małopolskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.
Obradom przewodniczył p. Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem spotkanie było ostateczne ustalenie treści następujących projektów stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP:
1) w sprawie zmian prawnych usprawniających działanie samorządu województwa
w zakresie zarządzania rozwojem,
2) w sprawie interpretacji zapisów Umowy Partnerstwa w zakresie możliwości realizacji inwestycji w drogi lokalne w ramach Celu Tematycznego 7,
3) w sprawie procesu opracowywania oraz zakresu Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w kontekście autonomii Regionów oraz zapisów wynegocjowanych z Komisją Europejską Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020,
4) w sprawie respektowania przez Instytucję Audytową prawomocnych wyroków sądów zapadłych w sprawie decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu
od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.
Wymienione projekty stanowisk były kolejno dyskutowane. W wyniku konsensusu ustalono ich ostateczne wersje w celu przedłożenia pod obrady Konwentu Marszałków RP w dniach 2-23 września br. Po zakończeniu tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłych zadań Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej.

III. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego.

18 czerwca 2015 r. we Wrocławiu odbyło się III. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, które otworzył i poprowadził pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Celem posiedzenia Forum było omówienie zagadnień związanych z szeroko rozumianą polityką miejską w kontekście wypracowania odpowiednich rozwiązań w tej dziedzinie dla województwa dolnośląskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia zakresu merytorycznego i stanu prac nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej przez pana Andrzeja Brzozowego, Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, W myśl zamierzeń Krajowa Polityka Miejska wskazuje kierunki działań administracji rządowej oraz partnerów samorządowych, społecznych, gospodarczych w zakresie pożądanych przez rząd kierunków rozwoju miast. Informuje również o dostępnych instrumentach przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań na rzecz obszarów miejskich.

Następnie pan Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha, zaprezentował model zarządzania Aglomeracją Wałbrzyską. Podkreślił rolę rzeczywistej, intensywnej  współpracy samorządów lokalnych w procesie jej tworzenia, wzmacniania pozycji w regionie i skutecznym pozyskiwaniu środków UE. Efektem tych działań jest  podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Dolnośląskiego dotyczącego zarządzania ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Kolejne wystąpienie odnosiło się do teoretycznych i praktycznych zagadnień polityki miejskiej. Przedstawił je dr Marek Obrębalski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukazał on miasto jako konkurencyjny produkt, gdzie konkurencyjność rozumiana jest jako zdolność przystosowania się miast i regionów do zmieniających się warunków dla utrzymania lub poprawy rynkowej pozycji w toczącym się współzawodnictwie.

Ostatnim wystąpieniem, była prezentacja dra Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, na temat uwarunkowań rozwoju obszarów miejskich Dolnego Śląska na przykładzie projektów: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF)” oraz „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Analizy przeprowadzone w ramach tych projektów pozwoliły na określenie potencjałów wymienionych obszarów i wskazanie kierunków ich optymalnego rozwoju.

Posiedzenie zakończyło się dyskusją, w czasie której wskazano m.in. na konieczność wypracowania odpowiednich instrumentów prawno-organizacyjnych i finansowych dla skutecznego wdrażania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym. W czasie dyskusji podkreślono również znaczenie partycypacji społecznej w tworzeniu polityki miejskiej.

 

05/05/15

Spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 w dniu 28 kwietna 2015 r.

28 kwietna 2015 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województw Polski Zachodniej oraz pani Renata Calak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 
Obradom Zespołu  przewodniczył pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Uczestników spotkania przywitał pan Andrzej Kosiór, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na  znaczenie, jakie Zarząd Województwa Dolnośląskiego przywiązuje do współpracy województw Polski Zachodniej w celu wykorzystania istniejących potencjałów makroregionu. Są nimi m.in. rzeka Odra, współpraca gospodarcza, innowacyjność i potencjał naukowo-badawczy województw Polski Zachodniej.
Spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 koncentrowało się wokół czterech tematów. Pierwszym z nich było omówienie przez p. dyr. Renatę Calak rocznej informacji z realizacji SRPZ za rok 2014. Następnie p. dyr. Zbigniew Dynak przedstawił stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej. Z kolei pan Mieczysław Ciurla, Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego omówił zagadnienie regionalnych inteligentnych specjalizacji w województwach Polski Zachodniej jako punktu wyjścia do określenia ewentualnej ponadregionalnej agendy badawczo – rozwojowej Polski Zachodniej. Nawiązując do tego tematu dyr. M. Ciurla przedstawił zebranym informację nt. rezultatów spotkania zespołu koordynującego realizację projektu pn. „Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy”. Kolejnym tematem spotkania było przedstawienie przez pana Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego wizji rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza w kontekście integracji przestrzennej i funkcjonalnej Polski Zachodniej. Następnie dyr. Zbigniew Dynak omówił propozycję ewentualnego utworzenie zespołów ds. realizacji celów szczegółowych Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Uczestnicy spotkania uznali, że dla realizacji celów Strategii wystarczą tematyczne spotkania już działającego Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W czasie obrad przedyskutowano również kwestię zapewnienia ciągłości działania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych jako podmiotów monitorujących realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

W konkluzji spotkania podkreślono m.in. potrzebę wzmocnienia preferencji dla projektów ponadregionalnych w krajowych programach operacyjnych oraz  potrzebę wsparcia przez parlamentarzystów realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej.

Na zakończenie dyr. Zbigniew Dynak podziękował uczestnikom spotkania za przybycie, a pan Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprosił zebranych do udziału w planowanym na 28 maja br. Transgranicznym Forum Samorządowym Polski Zachodniej w Zielonej Górze.

Prezentacja projektu SRWD w Oławie i Strzelinie

Dodano: 28-11-2012

3 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie (I piętro), plac Zamkowy 10 odbędzie się spotkanie w ramach  konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 ze społecznością powiatu. Spotkanie organizuje pan Zdzisław Brezdeń Starosta Powiatu Oławskiego. 3 grudnia 2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelinie, ul. Kamienna 10 , sala konferencyjna...

[więcej]

Konsultacje społeczne SRWD, Kudowa Zdrój 27.11.2012 r.

Dodano: 28-11-2012

W dniu 27 listopada 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. Tym razem spotkanie odbyło się w Kudowie Zdrój, w związku z czym miało ono charakter transgranicznej wymiany poglądów na temat zarówno projektu SRWD, jak i innych ważkich kwestii z punktu widzenia relacji polsko-czeskich. Debata odbyła się z aktywnym udziałem licznych gości z Czech, ze Starostą Nachodu Janem Birke na czele. Spotkanie w...

[więcej]

Konsultacje społeczne w Trzebnicy i Wołowie

Dodano: 28-11-2012

W dniu 26 listopada br. odbyły się konsultacje społeczne projektu strategii z udziałem mieszkańców oraz samorządowców powiatów w Trzebnicy i Wołowie. W obu spotkaniach Zarząd Województwa Dolnośląskiego reprezentował  dr Jerzy Tutaj, który przedstawił prezentację przybliżającą główne założenia Strategii. Strategia ma w zamierzeniu jej autorów realizować wizję Blisko siebie – blisko Europy. Realizacja tej wizji będzie możliwa poprzez postawienie w najbliższych latach na dalszy rozwój...

[więcej]

Prezentacja projektu SRWD w Górze i Głogowie

Dodano: 22-11-2012

29 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowegow Górze, ul. Mickiewicza 1, sala 1 odbędzie się spotkanie w ramach  konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 ze społecznością powiatu. Spotkanie organizuje pan Piotr Wołowicz Starosta Powiatu Górowskiego. 29 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, sala nr 225 odbędzie się spotkanie...

[więcej]

Prezentacja projektu SRWD w Oleśnicy i Miliczu

Dodano: 21-11-2012

28 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4 odbędzie się spotkanie w ramach  konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 ze społecznością powiatu. Spotkanie organizuje pan Zbigniew Potyrała Starosta Powiatu Oleśnickiego. 28 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w Nadleśnictwie Milicz, ul. Trzebnicka 18 odbędzie się spotkanie w ramach  konsultacji...

[więcej]

Prezentacja projektu SRWD w Trzebnicy i Wołowie

Dodano: 21-11-2012

26 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, ul. Leśna 1 w Sali Konferencyjnej odbędzie się spotkanie w ramach  konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 ze społecznością powiatu. Spotkanie organizuje pan Robert Adach Starosta Powiatu Trzebnickiego. 26 listopada 2012 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Wołowie, Plac Piastowski 2 w Sali Konferencyjnej nr 18 odbędzie...

[więcej]

Konsultacje społeczne w Ząbkowicach Śląskich i Kłodzku

Dodano: 21-11-2012

W dniu 20 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich oraz w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyły się kolejne spotkania w ramach cyklu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Na obu spotkaniach pan Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz pani Anna Nowak, Zastępca Dyrektora Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej przedstawili najważniejsze założenia projektu Strategii, w którym nacisk położono na realizację...

[więcej]