rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Kondratowice

Informujemy, iż dnia 28 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 82 projekty, na łączną kwotę 1 977 788,00 zł.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.

Uchwała XLVIII/1661/2018


XII edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Nowogrodziec

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

 Termin naboru: od 12 lutego do 12 marca 2018 roku.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Podstawowe warunki udziału w konkursie nie ulegają zmianie m.in.:


1.Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2.Maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
3.Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
4.Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
5.Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
6.Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.
7.Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


Zakres działania:

1.budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;
2.zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;
3.tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, tras narciarstwa biegowego) wraz z ich oznakowaniem;
4.zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;
5.remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek.

Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.
Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.
Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami: Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32.


Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr 4873/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3. Wzór wniosku o dofinansowanie
4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5. Instrukcja do wniosku
6. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2018 r.
7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu
8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców
9. Oświadczenie – wpis do SSRW
10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych
11. Wzór tablicy

III lista rankingowa XI edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku

Informujemy, iż dnia 28 września 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął kolejną uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 93 projekty, na łączną kwotę 2 516 117,00 zł.


Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.


Do pobrania:


Uchwała nr XXXVIII/1257/17


Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozstrzygnięcie konkursu w 2017 roku oraz informacje dotyczące przekazania środków finansowych i rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Informujemy, iż dnia  13 lipca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1169/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym ostatecznie dofinansowanie otrzymało 90 projektów, na łączną kwotę 2 434 694,00 złotych.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.

 

 Do pobrania:
1.Uchwała nr XXXVI/1185/17
2.Wzór wniosku o płatność
3.Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
4.Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
5.Wzór informacji o współfinansowaniu zadania

 fot. UG Janowice Wielkie

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku

zdj. Gmina Janowice Wielkie


Informujemy, iż dnia 29 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 72 projekty, na łączną kwotę 1 923 475,00 zł.Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.


Do pobrania:

 

Uchwała nr XXXV/1169/17

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Projekt pn. "Muzyczny piknik pod lasem promujący ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Sadków" realizowany przez Fundację na Rzecz Animacji Lokalnych Słomkowy Melonik w roku 2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
w 2017 roku.


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/895/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 1 marca - 24 marca 2017 roku.

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,

email: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

 

1.     

1.      wzór oferty

2.      wzór oświadczeń

3.     treść uchwały nr 3389/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zawierającej zasady udziału w konkursie i kryteria oceny ofert.

4.    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

5.      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

 

XI edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Olszyna


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku.

 

Termin naboru: od 6 lutego do 6 marca 2017 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Podstawowe warunki udziału w konkursie nie ulegają zmianie m.in.:


1.Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.

2.Maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.

3.Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

4.Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.

5.Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.

6.Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.

7.Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


Jednocześnie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z poniższymi zasadami konkursu, które uległy zmianie. Modyfikacji zostały poddane między innymi zakresy działania, w następującym ujęciu:

 

1.budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;

2.zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;

3.tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych, pieszych, tras narciarstwa biegowego oraz wodnych wraz z ich oznakowaniem;

4.zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;

5.remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek.


Rozszerzono katalog kosztów, które nie wchodzą w zakres kwalifikowalności, jak również kryteria wyboru projektów – dodatkowo premiowane będą projekty dotyczące zagospodarowania miejsc zielonych (np. skwerki, parki, aleje spacerowe, etc.), a ponadto zasadnicze znaczenie - przy ocenie projektów – będzie miało uzasadnienie projektu wraz z przewidywanymi efektami realizacji zadania z punktu widzenia programu odnowy wsi.


Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.


Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.


Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami: Anna Karnafel, email:
anna.karnafel@umwd.pl, Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32

Dokumenty do pobrania:


1. Uchwała nr 3339/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3.
Wzór wniosku o dofinansowanie

4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5.
Instrukcja do wniosku

6.
Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2017 r.

7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu

8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców

9. Oświadczenie – wpis do SSRW

10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych

11. Wzór tablicy


„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 2016 - Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w 2016 r. oraz informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

Informujemy, iż dnia 14 lipca 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXII/668/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. W związku z tym ostatecznie dofinansowanie otrzymało 115 projektów, na łączną kwotę 2 944 272,00 zł.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 4 listopada 2016 roku.


Do pobrania:


1.Uchwała nr XXIV/703/16
2.Wzór wniosku o płatność
3.Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
4.Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
5.Wzór informacji o współfinansowaniu zadania


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – nabór 2016

W dniu 5 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2016 roku.


Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Na mocy uchwały pomoc finansowa zostanie udzielona 51 podmiotom na łączną kwotę 245 086,00 zł. Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.


Jednocześnie przypominamy wszystkim podmiotom, które uzyskały dofinansowanie o konieczności przesyłania wszelkich projektów i wizualizacji zarówno materiałów promocyjnych, jak również tablic informacyjnych. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa Dolnośląskiego. W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązuje się przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl. Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu.


Ponadto tablice informacyjne oraz materiały promocyjne wykonywane w ramach zadania muszą zawierać elementy określone w załączniku do umowy, a umieszczone w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie przy realizacji przedsięwzięć w zakresie tworzenia miejsc rekreacji (usadowienie obiektów małej architektury) i zagospodarowania przestrzeni  publicznych – wymagane jest posadowienie tablicy informującej o współfinansowaniu zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w sposób zapewniający jej dobrą widoczność. Informacja ta powinna również zawierać informacje wskazane w załączniku nr 2 ogłoszenia.


Załącznik 1: Wyniki otwartego konkursu ofert.


Załącznik 2: Wymagane logotypy i zapisy.


Załącznik 3: Wzór oświadczenia


Rozstrzygnięcie konkursu dla Gmin pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku – X edycja

W dniu 25 maja 2016 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez Gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.


Pomoc finansowa została przyznana na realizację 93 projektów, na łączną kwotę 2 380 432 zł.


Załącznik: Uchwała nr XXII/668/16Rusza 10. edycja konkursu pn. Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Projekt zrealizowany w Międzylesiu.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Beneficjent: gmina wiejska, gmina miejsko - wiejska.

 

Główne zasady konkursu:


1. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł,


2. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,


3. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.

  
4. Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie.

 
5. Za zakończenie realizacji zadania / projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.


6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 4 listopada 2016 roku.


7. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


8. W przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu.


Termin naboru: od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku.

 

Wniosek należy sporządzić na wzorze udostępnionym poniżej.

 Prosimy o przesyłanie wniosków również w wersji elektronicznej.


 Osobami do kontaktu są: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32

 

 

Dokumenty do pobrania:
1.
Zasady ubiegania się o wsparcie
2.
Wzór wniosku o dofinansowanie
3.
Instrukcja do wniosku
4.
Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2016 r.
5. Uchwała nr nr 1672/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r.

Piękna Wies Dolnośląska

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2009”.
Konkurs w naszym Województwie organizowany jest po raz pierwszy i jest jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Wsi. Ma on na celu wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich, ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń.
Konkurs opiera się na założeniu, że na rozwój wsi doskonale wpływa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie.
Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2009” zorganizowany zostanie w III kategoriach:
1.    „Najpiękniejsza Wieś”
2.    „Najpiękniejsza Zagroda”
3.    „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich.  

Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa.
Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2009r.
Wszelkie szczegóły dotyczące udziału – regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy -  znajdują się na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – Tel. 071- 776 96 74
 

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Nabór na wnioski - konkurs Odnowa Dolnośląskiej Wsi


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Celem konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno - ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz zaktywizowanie ich mieszkańców.


Beneficjent: gmina wiejska , gmina miejsko-wiejska, miejska.

Pomoc finansowa:

1.    może być przyznawana, jeżeli projekt jest realizowany w miejscowości wiejskiej należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej,

2.    maksymalna wysokość pomocy, na realizację projektów w jednej miejscowości, nie może przekroczyć 25 000 zł,

3.    poziom pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,

4.    beneficjent może złożyć maksymalnie dwa wnioski w naborze, przy czym suma pomocy dla jednego beneficjenta może wynieść 25 000 zł

5.    beneficjent może otrzymać maksymalnie 25 000 zł w jednym naborze.Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 8 czerwca 2009 roku do dnia 8 lipca 2009 roku do godz. 16.00 w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowiecka 15, 50-408 Wrocław, III piętro, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (w środy od 8.00 do 16.00).

Informacje na temat konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowieckiej 15, III piętro, pokój nr 313 oraz pod numerem telefonu:  071 776 93 50, 776 97 47

Dokumenty do pobrania:

1. Zasady ubiegania się o wsparcie

2. Wzór wniosku

3. Instrukcja do wniosku

4. Wskaźnik dochodów podatkowych na 2009r.

Nabór wniosków - konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn.”Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.


Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi”, w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.


Beneficjenci:


• Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
• Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego
• Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


Szczegółowy zakres działania, kryteria dostępu oraz wyboru projektów dostępne są w załączniku ZASADY DOFINANSOWANIA.


Pomoc finansowa:


1. Minimalna wartość projektu – 1.000 zł,
2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł oraz przekroczyć 80% ogólnej wartości projektu,
3. Udział własny w projekcie wynosi minimum 20% ogólnej wartości projektu,
4. Suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadania wyniesie 605.000 zł.


Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 7 września 2009 roku do dnia 2 października 2009 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowiecka 15, 50-408 Wrocław, III piętro, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (w środy od 8.00 do 16.00).

Osobą do kontaktu jest Pani Anna Malinowska, Tel. (071) 776-96-74, fax (071) 776-94-00, email: anna.malinowska@umwd.pl


Dokumenty do pobrania:
1. Zasady dofinansowania
2. Wzór wniosku
3. Wskaźnik dochodów podatkowych na 2009r.

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego „PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJACE IDEĘ ODNOWY WSI”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu w dniu 29 września br. podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert na  wykonanie zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” do dnia 30 października br. do godz. 15.30. Pozostałe warunki  realizacji przedsięwzięcia pozostają bez zmian.  

Konkursy w latach 2010, 2011, 2012

KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJACE IDEĘ ODNOWY WSI”

W ramach realizacji konkursu pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi” Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotował katalog kosztów kwalifikowanych ( do pobrania).
Do pobrania jest także logo Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz Logo Urzędu. 

Istotne informacje:


1. Jeden Beneficjent z terenu danej Gminy może złożyć kilka wniosków.
2. Z terenu jednego sołectwa może zostać złożony tylko jeden wniosek.
3. Projekt może być realizowany wyłącznie na obszarze miejscowości (sołectwa) formalnie zgłoszonej i uczestniczącej w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” województwa dolnośląskiego.
4. Wszelkie materiały promocyjne, w tym witacze, tablice informacyjne, ulotki, kalendarze itp. muszą być opatrzone Logo Odnowy Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ( do pobrania)
5. Na przygotowanych materiałach promocyjnych – wykaz jw. – musi pojawić się Informacja, że dane sołectwo jest uczestnikiem Odnowy Wsi Dolnośląskiej ( przykładowe witacze do pobrania)
6. Zlecenie zadania oraz udzielenie dofinansowania nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )
7. Przekazanie dotacji na realizację  ofert wyłonionych otwartym konkursie nastąpi poprzez zawarcie umowy.
8. Termin zakończenia realizacji zadania musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2009r.

 

Koszty kwalifikowalne w ramach konkursu na realizację zadania publicznego
pn.  „Przedsięwzięcia promujące Odnowę Wsi”


1. Usługi związane z opracowaniem projektu oraz wykonaniem: „witaczy”, tablic informacyjnych, ulotek promocyjnych, kalendarzy imprez.


2. Koszty zakupu produktów żywnościowych w przypadku organizacji szkoleń, imprez promujących odnowę Wsi ( nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych)

 
3. Koszty umów z wykładowcami w przypadku organizacji szkoleń


4. Koszty zakupu nagród w przypadku organizacji konkursów w ramach  imprez promujących idee Odnowy Wsi

 Pliki do pobrania:

1. Logo nr 1 (pobierz)

2. Logo nr 2 (pobierz)

3. Logo nr 3 (pobierz)

4. Logo nr 4 (pobierz)

5. "Witacze" (pobierz)