rozmiar czcionki: A | A | A

Szkolenie na „Moderatorów Odnowy Wsi”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego –

Wydział Obszarów Wiejskich

ogłasza nabór na

szkolenie na  „Moderatorów Odnowy Wsi”

 

 

            Osoby zakwalifikowane do udziału w cyklu, zostaną przeszkolone w zakresie idei Odnowy Wsi, zasad planowania przestrzeni wiejskiej, inwentaryzacji zasobów kultury materialnej oraz metodyki Odnowy Wsi i przygotowywania oraz przeprowadzania warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach „Odnowy Dolnośląskiej Wsi”.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich chętnych, którzy wyrażają chęć pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przedstawicieli LGD, stowarzyszeń, organizacji  i instytucji działających na obszarach wiejskich. Biorąc pod uwagę charakter pracy zależy nam w szczególności na zgłaszaniu się osób, dla których ważna jest praca społeczna oraz posiadają udokumentowaną wiedzę w zakresie szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich.

 

Kandydaci zgłoszeni na szkolenia powinni posiadać następujące kwalifikacje:

 

1.    dobra znajomość tematyki związanej z Odnową Wsi, problematyki rozwoju obszarów wiejskich, zagadnień rozwoju   lokalnego i regionalnego,

2.    potwierdzone doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia zajęć, warsztatów
nt. rozwoju  
obszarów wiejskich,

3.    potwierdzony udział w organizacjach i przedsięwzięciach społecznych,

4.    umiejętności interpersonalne (komunikowania się, motywowania i inspirowania, rozwiązywania konfliktów),

 

Do udziału w szkoleniu, spośród wszystkich zgłoszonych, zakwalifikowanych zostanie max 25 osób. Szkolenie zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-27.03.2011r. Miejsce szkolenia  (poza Wrocławiem) podane zostanie w najbliższym czasie. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu oraz noclegów. Organizator zapewnia wyżywienie oraz kadrę wykładowców.

Uczestnicy szkolenia, którzy pozytywnie ukończą cykl szkoleniowy i egzamin kwalifikacyjny,  otrzymają Certyfikat Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz tytuł Moderatora Odnowy Wsi.

 

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2011r. poprzez wypełnienie FORMULARZA (POBIERZ) , udostępnionego na stronie Wydziału Obszarów Wiejskich i przesłanie go do Urzędu faksem – 71 - 776 94 00 lub na adres mailowy -  anna.malinowska@umwd.pl

 

Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć list motywacyjny wraz z CV i kopiami, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, dokumentów - certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, organizacjach społecznych itp.

 

W przypadku dodatkowych pytań – proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – tel. 71- 766 96 74

 

Objaz Komisji - Piękna Wieś Dolnośląska 2009

W dniu 20.07.2009r.  w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Dolnośląskiego odbyło się pierwsze posiedzenie komisji konkursu  "Piękna Wieś Dolnośląska 2009". 

Do udziału w konkursie zgłoszone zostały ogółem 44 sołectwa z 28 gmin w tym:

  • 14 wsi w kategorii "Najpiękniejsza wieś"
  • 14 zagród do kategorii "Najpiękniejsza zagroda”
  • 19 projektów do kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi"

Podczas obrad Komisji ustalono zasady pracy oraz harmonogram wyjazdów do poszczególnych uczestników.

Do pobrania:

1. Harmonogram wyjazdów Komisji

Ogłoszenie o naborze na wykonanie umowy-zlecenie

17.06.2009

WYDZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


ogłasza nabór na wykonanie umowy-zlecenia dla 4 osób

 
Zakres zadań przewidzianych umową zlecenia obejmuje:
1.    Obsługę wniosków składanych przez beneficjentów w ramach realizacji zadań samorządu województwa związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
2.     Rozliczanie dotacji udzielanych przez samorząd województwa.
3.     Współpracę z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
w zakresie ich zadań realizowanych na terenie województwa.
4.    Współpraca z jednostkami otoczenia rolnictwa w zakresie promocji kultury ludowej.


Kandydat ubiegający się o w/w umowę zlecenie powinien spełniać następujące wymagania:

•    posiadać wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, prawne),
•    posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
•    posiadać wiedzę z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,
•    posiadać umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) i innych urządzeń biurowych,
•    posiadać zdolność analitycznego myślenia oraz organizacji pracy.
 Preferowani kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.


Wymagane dokumenty:
1.    kwestionariusz osobowy – wg załączonego wzoru
2.    kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  z 2002 roku. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

Dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Mazowieckiej 15 w pok. 313, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na umowę-zlecenie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2009 r. do godz. 12.00.


Dokumenty do pobrania:

1. Kwestionariusz osobowy„Stanowisko III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi”

„Stanowisko III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi” (pobierz plik pdf)Szkolenie dla gminnych koordynatorów

Szkolenie dla gminnych koordynatorów „Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim

W dniu 22 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie robocze dla gminnych koordynatorów Odnowy Wsi z gmin zakwalifikowanych do III i IV tury warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju. W szkoleniu uczestniczyło ogółem 20 osób z 15 gmin. Celem spotkania było omówienie szczegółów dotyczących planowania oraz organizacji i przebiegu warsztatów oraz roli jaką pełni w programie gminny koordynator.Do pobrania:

Prezentacja ze spotkania