rozmiar czcionki: A | A | A

Polityka innowacyjności stanowi łącznik pomiędzy polityką dotyczącą badań i rozwoju technologicznego a polityką przemysłową oraz umożliwia stworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu pomysłów na rynek.

Rolą innowacji jest przekształcanie wyników badań w nowe i lepsze usługi, produkty, procesy technologiczne, techniki zarządzania, w celu zachowania konkurencyjności UE na rynku światowym i poprawy jakości życia. Głównymi beneficjentami polityki innowacyjności powinny być zatem przedsiębiorstwa w szczególności MŚP, oczekujące wsparcia w głównej mierze polegającego na przejmowaniu części ryzyka oraz kreowaniu popytu na innowacje. Drugą grupą beneficjentów jest natomiast sektor B+R (badania+rozwój). Polityka innowacyjności łączy zatem politykę naukową, przedsiębiorczości i przemysłową.

Strategia „Europa 2020” na rzecz stworzenia inteligentnej i zrównoważonej gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu ma na celu przede wszystkim uczynienie z Unii Europejskiej konkurencyjnej, spójnej, przedsiębiorczej Unii Innowacji, rozwój gospodarki UE opartej na wiedzy i innowacjach, wzmacnianie gospodarki efektywnie wykorzystującej istniejące zasoby naturalne, rozwój charakteryzującej się wysokim wskaźnikiem zatrudnienia, zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Unia innowacji jest jedną z siedmiu inicjatyw przewodnich przewidzianych w ramach strategii „Europa 2020”. Celem Unii innowacji jest poprawa finansowania badań i innowacji w Europie, umożliwienie przełożenia innowacyjnych pomysłów na realne produkty i usługi, co w konsekwencji wpłynie na wzrost gospodarczy i większą liczbę miejsc pracy.

Więcej informacji dostępnych pod linkami :
1. Strategia Europa2020

Wersja skrócona Strategii

2. https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_pl