rozmiar czcionki: A | A | A

III spotkanie ewaluacyjne w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

 

11 stycznia 2018 r. odbyło się we Freibergu trzecie spotkanie ewaluacyjne w ramach Projektu „Życie z Górnictwem (Akronim: MineLife)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy projektu (Saksoński Wyższy Urząd Górniczy we Freibergu jako beneficjent wiodący, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach wraz z Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Partnerzy projektu rozmawiali nt. bieżących spraw w projekcie. Celem było między innymi podsumowanie działań dotychczas zrealizowanych, planowanie zbliżających się przedsięwzięć oraz intensyfikacja partnerskiej współpracy między jednostkami realizującymi projekt.

Podczas drugiej części spotkania partnerzy projektu mieli okazję zobaczyć kopalnię badawczą Reiche Zeche we Freibergu (kopalnia srebra), która jest częścią kopalni naukowo-dydaktycznej TU Bergakademie oraz dowiedzieć się o pracach i przedsięwzięciach w niej realizowanych. Do głównych atrakcji należały między innymi: zjazd szybem o długości niemal 150 metrów oraz możliwość analizy stanowisk badawczych, w obrębie których odbywają się praktyki studenckie czy szkolenia.

 

Partnerzy i interesariusze projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” z wizytą na Dolnym Śląsku

W dniach 11 – 13 grudnia 2017 r. odbyło się na Dolnym Śląsku spotkanie partnerów i interesariuszy projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” współfinansowanego z Programu Interreg Europa. Blisko 50 osób zaangażowanych w realizację projektu REMIX przyjechało z Czech, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Finlandii.

 

Dolny Śląsk reprezentowali przedstawiciele UMWD oraz zaangażowani w realizację projektu interesariusze, tj. przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Politechniki Wrocławskiej, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział we Wrocławiu, Instytutu Poltegor, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Fundacji „Bazalt” – Klastra Kamieniarskiego, Klastra Wałbrzyskie Surowce, Stowarzyszenia Geopark Przedgórze Sudeckie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz KGHM Polska Miedź SA.

11 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie Grupy Sterującej, podczas którego partnerzy projektu REMIX omówili zagadnienia związane ze stanem realizacji projektu oraz zadaniami i celami do realizacji w najbliższej przyszłości.

Drugiego dnia - 12 grudnia - miała miejsce część konferencyjna. Konferencję otworzył Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Pan Zbigniew Dynak, a następnie Dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej UMWD - Katarzyna Banaszkiewicz – moderator spotkania – przedstawiła gościom sytuację gospodarczą Dolnego Śląska.

Regionalną Strategię Inteligentnych Specjalizacji przedstawił pan Michał Frycz z Wydziału Gospodarki UMWD. Pan Robert Podolski - Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu - omówił proces pozyskiwania koncesji oraz procedury dotyczące uruchomienia działalności wydobywczej, a dr Jan Blachowski z Instytutu Rozwoju Terytorialnego przedstawił aspekty środowiskowe prowadzenia działalności wydobywczo-przetwórczej, zwłaszcza w kontekście konfliktów środowiskowych i społecznych.

Dr Urszula Kaźmierczak z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr zaprezentowała problematykę zagospodarowania terenów powydobywczych, pan Krzysztof Skolak z Klastra Kamieniarskiego przybliżył gościom tematykę innowacyjnej produkcji oraz funkcjonowania firm w branży przemysłu kamieniarskiego, a prezentację dotyczącą pozyskiwania surowców ze złóż antropogenicznych wygłosił pan Wiktor Kowalczyk reprezentujący KGHM Polska Miedź S.A.

W środę 13 grudnia uczestnicy spotkania wzięli udział w wizycie studyjnej w kopalni Magnezyty Grochów oraz Kopalni Złota w Złotym Stoku.

Po więcej informacji o realizacji projektu REMIX zapraszamy do Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej oraz na stronę www.umwd.dolnyslask.pl/ewt/remix-inteligentne-i-zielone-regiony-gornicze-ue/aktualnosci/

Intensyfikacja współpracy na rzecz górnictwa w polsko-saksońskim obszarze przygranicznym

16 listopada br. odbyła się w Muzeum Śląskim w Görlitz pierwsza wspólna konferencja polskich i saksońskich instytucji zaangażowanych w działania na rzecz górnictwa, zorganizowana w ramach projektu MineLife.

Partnerzy projektu wspólnie ze Stefanem Brangsem, Sekretarzem Stanu w Saksońskim Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Transportu przedstawili podczas konferencji najważniejsze zagadnienia związane z tematyką i celami projektu MineLife oraz podkreślili ważność współpracy pomiędzy sąsiadami. Podczas całodniowego wydarzenia poruszone zostały ponadto kwestie dotyczące wyzwań społecznych i wpływu górnictwa na środowisko w regionie przygranicznym. Szczególną uwagę poświęcono saksońskiej strategii zarządzania zasobami, strategii rozwoju województwa dolnośląskiego oraz strategii urzędów górniczych w Polsce.

 

Warsztaty – Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Wałbrzych, 30.11.2017 r.

Zapraszamy do udziału w warsztatach dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Warsztaty skierowane są do dolnośląskich jednostek sektora publicznego zorientowanych na współpracę z czeskim partnerem, które planują ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym w ramach ogłoszonego naboru w osi priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności.

Głównym celem warsztatów jest wsparcie potencjalnych Wnioskodawców w procesie aplikowania o środki na pierwszym etapie przygotowania tzw. propozycji projektowej w dwuetapowym naborze projektów. Warsztaty poprowadzą pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu.

Warsztaty odbędą się w dn. 30 listopada 2017 r. w godz. 10:00 - 14:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Termin rejestracji uczestników upływa w dn. 23 listopada 2017 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać jako skan dokumentu mailowo na adres: rpk@dolnyslask.pl. Prosimy o przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym pytań i tematów do omówienia w trakcie warsztatów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji listy uczestników i ograniczenia uczestnictwa liczby osób z jednej instytucji. Informacji o warsztatach udziela Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu.

ZAPROSZENIE ( PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY( WORD)

MAPA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa i środków budżetu województwa dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.


Intensyfikacja polsko-saksońskiej współpracy - Konferencja Görlitz 16.11.2017 r.

INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI NADZORUJĄCYCH GÓRNICTWO W POLSKO-SAKSOŃSKIM OBSZARZE PRZYGRANICZNYM.

Urzędy górnicze stawiają czoła nowym wyzwaniom! Pierwsza wspólna konferencja polskich i saksońskich instytucji nadzorujących górnictwo zorganizowana w ramach transgranicznego projektu MineLife odbędzie się 16 listopada w muzeum Ślaskim w Görlitz. Projekt MineLife jest wspólnie realizowany przez Saksoński Wyższy Urząd Górniczy (Sächsisches Oberbergamt), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

W swoich działaniach partnerzy projektu zajmują się znaczeniem górnictwa dla przemysłu, administracji państwowej oraz społeczeństwa w saksońsko-dolnośląskim regionie przygranicznym a także przekazywaniem opinii publicznej rzetelnych informacji dotyczących historii i aktualnej sytuacji w górnictwie.

Stefan Brangs, Sekretarz Saksońskiego Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Transportu (Staatssekretär des Sächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr) wraz z partnerami projektu przekażą podczas konferencji pierwsze informacje związane z tematyką i celami projektu MineLife. Głównym tematem konferencji będą wyzwania społeczne oraz wpływ górnictwa na środowisko w regionie przygranicznym. Szczególną rolę będą odgrywać saksońska strategia zarządzania zasobami, strategie rozwoju województwa dolnośląskiego oraz strategia rozwoju urzędów górniczych w Polsce.

Konferencja ma na celu umożliwienie nawiązania międzynarodowych kontaktów zakładom górniczym, ekspertom, naukowcom oraz pracownikom administracji publicznej oraz wymiany doświadczeń w zakresie tendencji rozwoju górnictwa w Polsce i Saksonii.

Kontekst projektu:

MineLife jest projektem transgranicznym, dzięki któremu możliwa jest intensyfikacja partnerskiej współpracy pomiędzy polskimi i saksońskimi instytucjami nadzorującymi górnictwo. Projekt daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie struktur oraz procesów administracyjnych, kompetencji i zakresu odpowiedzialności, jak również dostępnych technologii i procedur w górnictwie odkrywkowym i podziemnym w Polsce i w Saksonii. Ponadto, w ramach współpracy ekspertów z obu krajów dokonana zostanie analiza możliwości łagodzenia i rozwiązywania konfliktów występujących w regionach górniczych. W celu polepszenia wizerunku górnictwa zostanie zorganizowana w ramach projektu wystawa objazdowa na temat możliwości zapobiegania zagrożeniom związanym z górnictwem.

Projekt MineLife jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

III wizyta studyjna w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”

19-20 października br. odbył się trzeci wyjazd studyjny w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego (Sächsisches Oberbergamt), Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Beneficjenci mieli okazję zapoznać się tym razem z historią Kowar i geologią obszaru oraz zobaczyć podziemną trasę turystyczną (Kopalnia „Liczyrzepa” – Sztolnie Kowary).

Celem wizyty studyjnej była intensyfikacja partnerskiej współpracy na saksońsko-dolnośląskim obszarze pogranicza oraz wspólny rozwój kompetencji Partnerów zaangażowanych w realizację Projektu i instytucji nadzorujących górnictwo w ramach IV osi priorytetowej Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Tematem przewodnim spotkania były uwarunkowania prawne i administracyjne związane z organizacją i nadzorem tras turystycznych, a także przepisy regulujące prowadzenie działalności podziemnych tras turystycznych w Polsce. Partnerzy Projektu mieli okazję do dyskusji nt. Prawa Geologicznego i Górniczego, a także porównania norm prawnych obowiązujących po stronie polskiej i saksońskiej. Spotkanie poprowadził Pan Franciszek Gawor – przewodnik turystyczny, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego.

 

Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej

XII POLSKO-SAKSOŃSKIE FORUM GOSPODARCZE I WIZYTA STUDYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SAKSONII

11 października 2017 r. w Hotelu Terminal we Wrocławiu odbyło się XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarczego pod hasłem „Innowacyjne Technologie Produkcyjne”.

Forum zostało zorganizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Saksońską Agencję Wspierania Gospodarki. Gospodarzem tegorocznego Forum był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Forum zostało uroczyście otwarte przez panią Wicemarszałek Iwonę Krawczyk, Saksońskiego Ministra Gospodarki, Pracy i Transportu pana Martina Duliga oraz panią Christiane Botschen- Zastępcę Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

W pierwszej części Forum uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli świata nauki i biznesu z Dolnego Śląska i Saksonii. Ze strony polskiej głos zabrali prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych Politechniki Wrocławskiej, który mówił o atutach, szansach i granicach w zakresie przemysłu 4.0

oraz Jędrzej Kowalewski, Prezes firmy SCANWAY Sp. z o. o., który przedstawił innowacyjne systemy kontrolno-pomiarowe w przemyśle i nauce oraz omówił zintegrowane systemy wizyjne. Ze strony saksońskiej prelekcje wygłosili: prof. dr Sven Rzepka, Dyrektor Fraunhofer ENAS, Micro Materials Center Technologie, który przedstawił temat „Integracja systemów inteligentnych - kluczowy wkład w digitalizację produkcji (przemysł 4.0)” oraz dr inż. Tobias Schubert, Prezes NRU GmbH Neukirchen, który przybliżył najlepsze praktyki w innowacyjnych połączeniach materiałowych w odlewnictwie oraz produkcji tworzyw sztucznych.

Druga część Forum to Business-Speed-Dating, który został poprowadzony przez Dolnośląską Agencję Wspierania Gospodarki Sp. z o. o. Podczas Business-Speed-Dating odbyło się 11 rund rozmów indywidualnych, co w rezultacie przełożyło się na nawiązanie kontaktów kooperacyjnych między dolnośląskimi a saksońskimi przedsiębiorcami, a także na umacnianie pozytywnego wizerunku internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez pokazywanie potencjału i silnych stron przedsiębiorstw oraz dzielenie się dobrymi praktykami. W Business-Speed-Dating wzięło udział łącznie 50 firm.

Pani Wicemarszałek Iwona Krawczyk wraz z Panem Ministrem Martinem Duligiem odwiedzili również firmę DOPAK Sp. z o. o. W czasie wizyty mieli okazję zaznajomić się z działalnością firmy, która oferuje nowoczesne i innowacyjne rozwiązania technologiczne w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz poznać projekt budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych we Wrocławiu.

W XII Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym wzięło udział 140 osób: przedstawiciele dolnośląskiego i saksońskiego biznesu, naukowcy oraz instytucje otoczenia biznesu.

Delegacji Pana Ministra Duliga towarzyszyła niemiecka telewizja MDR, która wyemitowała informację o Forum w swoich wiadomościach. Materiał dostępny jest pod linkami: www.ardmediathek.de/tv/MDR-SACHSENSPIEGEL/MDR-SACHSENSPIEGEL/MDR-SACHSEN/Video oraz

www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/video-144966.html

 

WIZYTA STUDYJNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z SAKSONII

 

Dnia 12.10.2017 r. goście Forum udali się na wizytę studyjną na Dolnym Śląsku. Saksońskim przedsiębiorcom towarzyszył Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu Pan Martin Dulig oraz przedstawiciele Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki, a UMWD reprezentowała Pani Barbara Kaśnikowska, z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. Celem wizyty było poznanie najlepszych praktyk w zakresie innowacyjnych technologii produkcyjnych. Program był bardzo bogaty, uczestnicy zwiedzili Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych na Politechnice Wrocławskiej, linie produkcyjne w firmie SONEL S. A. w Świdnicy oraz Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, w której oprócz prezentacji oferty inwestycyjnej WSSE goście mieli okazję wysłuchać prezentacji dwóch firm: Zakładu Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. –zajmującej się produkcją obudów teleinformatycznych i energetycznych oraz produkcją w zakresie rozwiązań sieciowych i energetyki, a także Kayser Automotive Systems Kłodzko Sp. z o.o - produkujący części i komponenty do samochodów takich marek jak m. in. Audi, Volkswagen, Volvo, Porsche. Na zakończenie wizyty studyjnej uczestników zaproszono do zwiedzania Ewangelickiego Pokoju w Jaworze, gdzie zostali przywitani przez Burmistrza Miasta Jawora Pana Emiliana Berę i zaproszeni do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

WPHI w Nowym Jorku zaprasza na bezpłatne webinarium

"Praktyczne aspekty eksportu żywności, kosmetyków i suplementów diety do USA”
17 października 2017r. - godz. 15:00 - 16:00 czasu polskiego
 
Webinarium

Szanowni Państwo,

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Nowym Jorku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Praktyczne aspekty eksportu żywności, kosmetyków i suplementów diety do USA”.

W trakcie webinarium zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z rozpoczęciem działalności eksportowej do USA. Szkolenie będzie miało bardzo pragmatyczny wydźwięk, dlatego też celem lepszej prezentacji i zrozumienia wybranych zagadnień poparte będzie wieloma praktycznymi przykładami. Nie zabraknie również przedstawienia podstawowych instytucji amerykańskich zaangażowanych w proces eksportu/importu produktów spożywczych, wyrobów kosmetycznych i suplementów diety do Stanów Zjednoczonych. Nasz ekspert, ze względu na swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie w imporcie towarów do USA, udzieli cennych wskazówek nie tylko firmom, które już eksportują do USA, ale również tym, które dopiero noszą się z takim zamiarem.

Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.

Ekspert:
Robert Bąk – doświadczony specjalista w kwestii importu żywności do USA, certyfikowany w zakresie Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Od ponad 10 lat prowadzi w Nowym Jorku jedną z największych firm importujących żywność z Polski do USA. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie współpracy z amerykańskimi agencjami rządowymi, a przede wszystkim: U.S. Customs, FDA i USDA. Nasz ekspert oprócz swojej kierunkowej działalności, bardzo dobrze orientuje się również w kwestiach zarządzania, technologiach informacyjnych, finansach, rachunkowości oraz marketingu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dokonać rejestracji klikając w link poniżej:
https://attendee.gotowebinar.com/register/689969221159273731

Ponadto, serdecznie zachęcamy do przesyłania na adres e-mail newyork@trade.gov.pl wszelkich sugestii, pytań i wątpliwości dotyczących wskazanej wyżej tematyki, którą chcielibyście Państwo, aby została poruszona podczas webinarium.
 
Moderatorzy:
Anna Obrycki - WPHI Nowy Jork
Katarzyna Kostro - WPHI Nowy Jork

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!
WPHI Nowy Jork

Jak eksportować produkty spożywcze do Chin - seminarium

 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu zapraszają na seminarium „Jak eksportować produkty spożywcze do Chin?”. Prowadzący seminarium - Michał Bilewicz (ForCap Co. Ltd), wieloletni ekspert w zakresie eksportu towarów do Chin - przedstawi praktyczne aspekty związane z eksportem towarów i wprowadzeniem ich do obrotu na terytorium Chin. Podczas seminarium omawiane będą także m.in. zagadnienia dotyczące chińskiego rynku spożywczego i jego specyfiki, preferencji chińskich konsumentów, dostosowania oferty produktowej do rynku, budowania sieci dystrybucji i certyfikacji produktów. Przedstawione będą również potencjalne nisze dla polskich eksporterów, czy sposoby skutecznej promocji produktów spożywczych, czy najczęstsze problemy związane z eksportem do Chin. 
Udział w seminarium jest bezpłatny. 


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczne jest zgłoszenie udziału w seminarium: do 11 października 2017r. na adres coie@dawg.pl. 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 71 34 34 234, 608 621 100 lub mailowo: oksana.okon@dawg.pl; coie@dawg.pl

dawg.pl/pl/articles/2/XII POLSKO-SAKSOŃSKIE FORUM GOSPODARCZE

XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze „INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE”

Data: 11 października 2017, 10:30-16:00

Miejsce: Hotel Terminal, Centrum Konferencyjne ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław

 

Foyer

 

10:30-11:00 Rejestracja uczestników Forum, kawa powitalna

 

Sala Apollo

 

11:00-11:15 Moderacja: Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Otwarcie XII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego

Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Martin Dulig, Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu

Christiane Botschen, Zastępca Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec

we Wrocławiu

 

11:15-11:35 „Atuty, szanse i granice w zakresie przemysłu 4.0“ prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych/ Fraunhofer Project Center/ Europejskie Centrum Technologiczne KET (CAMT/FPC/KET) Politechniki Wrocławskiej

 

11:35-11:55 „Integracja Systemów Smart – Mikrosystemy i Nanotechnologia z Saksonii w łączeniu świata cyfrowego i rzeczywistego“ prof. Dr. Sven Rzepka, Dyrektor Centurum Micro Materiałów, Instytutu Fraunhofera ds. Elektronicznych Nanosystemów

 

11:55-12:15 „Innowacyjne systemy kontrolno-pomiarowe w przemyśle” Jędrzej Kowalewski Prezes Scanway Sp. z o. o. we Wrocławiu

 

12:15-12:35 „Innowacyjne połączenia materiałowe w produkcji Saksońskiej – Najlepsze praktyki“ dr inż. Tobias Schubert, Prezes NRU GmbH, Neukirchen

 

12:35-12:45 Podsumowanie i dyskusja / Wyjaśnienia dotyczące następującego Business-Speed-Dating

 

Sala Pioneer, Hotel Terminal

 

12:45-13:45 Lunch, Networking

 

Sala Odyssey

 

13:45-16:00 Business-Speed-Dating (krótkie spotkania zapoznawcze)

 

16:00 Zakończenie Forum

 

W czasie trwania Forum dostępne będą stoiska informacyjne regionalnych izb gospodarczych, związków branżowych, instytucji badawczych (polskich i saksońskich) i inne, przy których równolegle

do rozmów podczas Business-Speed-Dating będzie można porozmawiać z partnerami z instytucji otoczenia biznesu, ośrodków innowacji i transferu technologii.

 

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI POD LINKIEM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2XmcfBBEZqP7EkW7K6vsh9OyAck33OwqOfWYGADP4ZcPsZA/viewform

 

Termin rejestracji został wydłużony do 29.09.2017 r.FORUM GOSPODARCZE POLSKA-REPUBLIKA RWANDY

 


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej oraz Fundacja Karibu organizuje Forum Gospodarcze Polska – Republika Rwandy.
Podczas Forum oba regiony zaprezentują swój inwestycyjny i gospodarczy potencjał, możliwości współpracy, odbędzie się również sesja Biznes Mixer.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Forum odbędzie się 26 września 2017 w Inkubatorze Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Al. Kasztanowa 3A-5 we Wrocławiu, początek o godzinie 9.00.
Zgłoszenia przyjmujemy do 23.09.2017r. na adres: coie@dawg.pl, kontakt tel: Oksana Okoń: 608 621 100, Anna Bardakova: 784 038 009.FORUM GOSPODARCZE ARMENIA-POLSKAKrajowa Izba Gospodarcza przy współpracy z Ministerstwem Ekonomii Republiki Armenii, Ambasadami Polski w Armenii i Armenii w Polsce, Izbą Przemysłowo-Handlową Republiki Armenii oraz firmą outsourcingową Blue Idea Sp. z o.o. zapraszają do udziału w misji gospodarczej, która odbędzie się w dniach 4-5 października 2017 r. w Erywaniu (Armenia)
Forum gospodarcze „Armenia jako most pomiędzy Unią Europejską a Euroazjatycką Unia Celną" odbędzie się 4 października i będzie doskonałą okazją do zapoznania się z aspektami prowadzenia biznesu w najstarszym chrześcijańskim kraju. Wśród prelegentów znajdą się reprezentanci wybranych resortów z obydwu państw, a także specjaliści i praktycy biznesu. Zwieńczeniem Forum będą rozmowy B2B pomiędzy polskimi i ormiańskimi przedsiębiorcami. 5 października planowanie są dalsze spotkania B2B, zwiedzanie Erywania oraz uczestnictwo w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata w piłce nożnej Armenia -Polska.
Organizatorem wyjazdu grupy biznesowej jest Krajowa Izba Gospodarcza. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z p. Moniką Sasiak (tel. 22 630 97 23, msasiak@kig.pl) lub p. Bartłomiejem Nersewiczem (tel. 22 630 96 86, bnersewicz@kig.pl) z Biura Współpracy z Zagranicą KIG
Prosimy o niezwlekanie z rejestracją poprzez formularz: LINK
Kwestie logistyczne i organizacyjne (loty, hotele, materiały promocyjne, zakup biletów wstępu i B2B) organizuje KIG. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o pilne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Firma planująca udział w forum ponosi wszystkie koszty związane z pobytem w Armenii (przelot, zakwaterowanie, transport w mieście, ubezpieczenie i inne)
Współpraca gospodarcza Polska - Armenia
Obroty towarowe w ostatnich latach systematycznie rosną. Dominują dostawy towarów z Polski nad zakupami w Armenii. Struktura towarowa polsko-armeńskiej wymiany handlowej charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. Do znaczących pozycji towarowych eksportowanych z Polski do Armenii w latach 2012-2014 należały: wyroby przemysłu elektromaszynowego (ok. VV ogólnej wartości eksportu), przemysłu chemicznego (17-22%) oraz artykuły rolno-spożywcze (10-20%). Struktura ta w 2015 r. uległa zmianie i wyniosła: artykuły rolno-spożywcze 43%, wyroby przemysłu chemicznego 18%, wyroby metalurgiczne 12%, wyroby przemysłu elektromaszynowego 10%. W imporcie z Armenii, dominują wyroby metalurgiczne, artykuły rolno-spożywcze oraz wyroby przemysłu lekkiego. Eksport z Polski realizowany był w 2014 r. przez 438 firm zarejestrowanych w Polsce, natomiast import -przez 39 firm. Armenia jest członkiem WTO, MFW i in. organizacji międzynarodowych. Od 2015 r. jest członkiem Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Sąsiedztwo i bliskie kontakty z Iranem stwarzają możliwość wejścia również na rynek irański.
Kontakt:
Monika Sasiak, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG, tel. 22 630 97 23, msasiak@kig.pl
Bartłomiej Nersewicz, Biuro Współpracy z Zagranicą KIG, tel. 22 630 96 86, bnersewicz@kig.plII wizyta studyjna w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)

19-20 września br. odbył się drugi wyjazd studyjny w ramach Projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”. Partnerzy Projektu spotkali się tym razem w Fabryce Energii w Knappenrode (Lausitz, Saksonia). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Saksońskiego Wyższego Urzędu Górniczego (Sächsisches Oberbergamt), Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem wizyty studyjnej była intensyfikacja partnerskiej współpracy na saksońsko-dolnośląskim obszarze pogranicza oraz wspólny rozwój kompetencji Partnerów zaangażowanych w realizację Projektu i instytucji nadzorujących górnictwo. Spotkanie w Lausitz dało możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie struktur, procesów administracyjnych, kompetencji oraz dostępnych technologii i procedur w górnictwie odkrywkowym i podziemnym w Polsce i w Saksonii. Tematem przewodnim była rekultywacja terenów pogórniczych węgla brunatnego w zagłębiach Łużyc i Środkowych Niemiec (zarządzanie wodą, jakość wody jezior pogórniczych, zabezpieczenie wyrobisk, nowe formy użytkowania). Podmiotem prowadzącym projekt rekultywacji wyrobisk górniczych na Łużycach jest LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau- Verwaltungsgesellschaft mbH).

 

Opracował: Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
ZAPROSZENIE NA XII POLSKO-SAKSOŃSKIE FORUM GOSPODARCZE


Zapraszamy Państwa do udziału w XII Polsko-Saksońskim Forum Gospodarczym, które odbędzie się w środę 11 października 2017 r. w hotelu Terminal przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu. Tegoroczne Forum jest poświęcone innowacyjnym technologiom produkcyjnym w zakresie budowy maszyn i stosowaniu nowych materiałów.
Program Forum obejmuje zarówno część prelekcyjną, podczas której wystąpią przedstawiciele nauki i biznesu z obydwu krajów, jak i dwustronne spotkania firm z Dolnego Śląska i z Saksonii.


Zgłoszenie do udziału w Forum następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2XmcfBBEZqP7EkW7K6vsh9OyAck33OwqOfWYGADP4ZcPsZA/viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do 18.09.2017r.


W przypadku pytań proszę o kontakt z panią Weroniką Kur, tel. 71 776 96 96, e-mail: weronika.kur@umwd.pl lub panią Anną Kowalską-Piskorz, tel. 71 776 95 70, e-mail: anna.kowalska-piskorz@umwd.pl.


Program:

„INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE”
Data: 11 października 2017, 10:30-16:00,
Miejsce: Hotel Terminal, Centrum Konferencyjne ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław

 Foyer
10:30-11:00    Rejestracja uczestników Forum, kawa powitalna


Sala Apollo
11:00-11:15    Moderacja: Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Otwarcie XII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego


Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Martin Dulig, Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu
Christiane Botschen, Zastępca Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

11:15-11:35    „Atuty, szanse i granice w zakresie przemysłu  4.0“ prof. dr hab. inż. Edward Chlebus,  Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych/ Fraunhofer Project Center/ Europejskie Centrum Technologiczne KET (CAMT/FPC/KET) Politechniki Wrocławskiej

11:35-11:55    „Integracja Systemów Smart – Mikrosystemy i Nanotechnologia z Saksonii w łączeniu świata cyfrowego i rzeczywistego“ prof. Dr. Sven Rzepka, Dyrektor Centurum Micro Materiałów, Instytutu Fraunhofera ds. Elektronicznych Nanosystemów


11:55-12:15    „Innowacyjne systemy kontrolno-pomiarowe w przemyśle” Jędrzej Kowalewski, Prezes Scanway Sp. z o. o. we Wrocławiu


12:15-12:35     „Innowacyjne połączenia materiałowe w produkcji Saksońskiej – Najlepsze praktyki“ dr inż. Tobias Schubert, Prezes NRU GmbH, Neukirchen

 
12:35-12:45     Podsumowanie i dyskusja / Wyjaśnienia dotyczące następującego Business-Speed-Dating


Sala Pioneer, Hotel Terminal
12:45-13:45    Lunch, Networking


Sala Odyssey
13:45-16:00     Business-Speed-Dating (krótkie spotkania zapoznawcze)


16:00        Zakończenie Forum


W czasie trwania Forum dostępne będą stoiska informacyjne regionalnych izb gospodarczych, związków branżowych, instytucji badawczych (polskich i saksońskich) i inne, przy których równolegle do rozmów podczas Business-Speed-Dating będzie można porozmawiać z partnerami z instytucji otoczenia biznesu, ośrodków innowacji i transferu technologii.I Dolnośląski Kongres Firm Rodzinnych


29 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego spotkała się grupa inicjatywna I Dolnośląskiego Kongresu Firm Rodzinnych. Autorem pomysłu  jest Centrum Biznesu Rodzinnego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Współpracę przy projekcie zadeklarowały m.in.: Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Regionalna Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Inicjatywę wspiera Pani Marszałek Iwona Krawczyk.

Kongres zaplanowany jest na marzec 2018 roku i ma być skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców zarządzających małymi firmami rodzinnymi. Stąd tematy, jakie planuje się poruszyć podczas tego wydarzenia - sukcesja, internacjonalizacja, konkurencyjność na rynku, pozyskiwanie pracowników – szczególnie ważne dla firm rodzinnych. Częścią Kongresu będą Targi Pracy, na które zaproszeni zostaną studenci i absolwenci szkół wyższych z Dolnego Śląska.


Opracowanie: Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze„INNOWACYJNE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE”
         Data: 11 października 2017, 10:30-16:00,
Miejsce: Hotel Terminal, ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław

10:30-11:00    Rejestracja uczestników Forum, kawa powitalna
11:00-11:15    Moderacja: Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego


                Otwarcie XII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego
Iwona Krawczyk, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Martin Dulig, Saksoński Minister Gospodarki, Pracy i Transportu
Christiane Botschen, z-ca Konsul Generalnej Niemiec we Wrocławiu

11:15-11:35    „Atuty, szanse i granice w zakresie przemysłu 4.0“ prof. dr hab. inż. Edward Chlebus,  Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych/ Fraunhofer Project Center/ Europejskie Centrum Technologiczne KET (CAMT/FPC/KET) Politechniki Wrocławskiej
11:35-11:55    „Integracja Systemów Smart – Mikrosystemy i Nanotechnologia z Saksonii w łączeniu świata cyfrowego i rzeczywistego“ prof. Dr. Sven Rzepka, Dyrektor Centurum Micro Materiałów, Instytutu Fraunhofera ds. Elektronicznych Nanosystemów
11:55-12:15    „ Rozwiązania dla automatyzacji oparte na technologiach wizyjnych i laserowych” Jędrzej Kowalewski – CEO Scanway
12:15-12:35     „Innowacyjne połączenia materiałowe w produkcji Saksońskiej – Najlepsze praktyki“ dr inż. Tobias Schubert, Prezes NRU GmbH, Neukirchen  
12:35-12:45     Podsumowanie i dyskusja / Wyjaśnienia dotyczące następującego Business-Speed-Dating


12:45-13:45    Lunch, Networking 

13:45-16:00     Business-Speed-Dating    (krótkie spotkania zapoznawcze; nowe kontakty dla przyszłej wymiany doświadczeń i pomysłów projektowych)

16:00        Zakończenie Forum                                

                         

Zaproszenie do udziału w Polskim Dniu Gospodarczym w Oldenburgu


W imieniu Przedstawicielstwa Dolnej Saksonii w Polsce zapraszamy Państwa do udziału w Polskim Dniu Gospodarczym w Oldenburgu, który odbędzie się 27.09.2017r.

 

Wydarzenie skierowane jest do polskich i niemieckich firm z branży motoryzacyjnej (włączając e-mobilność), energetycznej oraz meblarskiej (+design). Ma na celu sparowanie firm, wdrożenie konkretnych branż w realia niemieckie, a także pomoc i przedstawienie możliwości rozpoczęcia lub zintensyfikowania działań na rynku niemieckim.

 

Firmy, które nie zdecydują się/nie będą mogły wziąć udziału, a są zainteresowane rynkiem niemieckim, zapraszamy do kontaktu indywidualnego z Przedstawicielstwem Dolnej Saksonii.

 

Osoba do kontaktu:

Patrycja Kosta

Przedstawiciel Dolnej Saksonii w Polsce

Sales Desk Polen

patrycja.kosta@salesdesk.pl

+48 22 501 46 35, +48 603 800 700

 

Załączniki:

program

formularz

zaproszenie

 

 

XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze


Branże:  budowa maszyn, automatyzacja procesów produkcyjnych, nowe materiały

Termin:  środa 11 październik  2017r.

Miejsce: Hotel Terminal, ul. Rakietowa 33, Wrocław

Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze jest  przedsięwzięciem cyklicznym, odbywającym się naprzemiennie raz po stronie dolnośląskiej raz po stronie saksońskiej na podstawie podpisanego w roku 2003 wspólnego oświadczenia ministrów gospodarki Polski i Saksonii o współpracy gospodarczej.
Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze ma stały termin w kalendarzu najważniejszych, międzynarodowych konferencji gospodarczych w Saksonii i w Polsce. To cieszące się bogatymi tradycjami spotkanie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Saksońskim Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Transportu oraz Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki.

Tegoroczne XII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze jest poświęcone budowie maszyn, automatyzacji procesów produkcyjnych oraz nowym materiałom.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału. Szczegółowe informacje zamieścimy wkrótce.