rozmiar czcionki: A | A | A

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zadania Działu:

1) koordynowanie bieżącej współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi;
2) opracowywanie i realizacja wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3) określenie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację wojewódzkich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
4) udzielanie pomocy merytorycznej komórkom organizacyjnym realizującym zadania objęte wojewódzkim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi;
5) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych;
6) prowadzenie doradztwa oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji niezbędnych dla działalności organizacji pozarządowych;
7) prowadzenie na podstawie złożonych ankiet bazy danych dolnośląskich organizacji pozarządowych;
8) przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku i Zarządu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku;
9) współudział w prowadzeniu spraw związanych z ustanowieniem patronatów Marszałka Województwa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
10) prowadzenie podstrony WWW na stronie internetowej Urzędu;
11) opracowywanie niezbędnych dokumentów w zakresie planowania i realizacji budżetu dotyczących zadań Wydziału;
12) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań Wydziału;
13) rozliczanie umów wynikających z zadań realizowanych przez Wydział;
14) współpraca z właściwą do spraw organizacji pozarządowych Komisją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
15) przygotowywanie i podpisywanie umów z Oferentami w zakresie działań Wydziału;
16) nadzór na realizacją podpisanych umów;
17) wydawanie dyspozycji wypłaty dofinansowania w zakresie realizowanych umów;
18) prowadzenie sprawozdawczości i nadzoru w ramach realizowanych zadań;
19) opracowywanie projektów wniosków, procedur i trybu rozpatrywania ofert i wniosków w zakresie zadań Wydziału;
20) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
21) prowadzenie badań w zakresie dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz pożytku publicznego;
22) obsługa zespołów zadaniowych powołanych przez Marszałka;
23) inicjowanie umów oraz projektów partnerskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi;
24) pozyskiwanie środków krajowych i europejskich na realizację zadań Wydziału;
25) realizacja dolnośląskiego budżetu obywatelskiego we współpracy z komórkami merytorycznymi Urzędu.