rozmiar czcionki: A | A | A

ZAPYTANIE O WYCENĘ USŁUGI INFORMATYCZNEJ

03.01.2019 08:03

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wycenę usługi informatycznej

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wycenę  usługi informatycznej polegającej na:

1. Przy użyciu zasobów niebędących własnością UMWD przeprowadzeniu naboru wniosków i  głosowania powiązanego z funkcjonowaniem strony www.aktywny.dolnyslask.pl  nad Dolnośląskim Budżetem Obywatelskim - Aktywny Dolny Śląsk (ADŚ) w ramach którego możliwe będzie:
a)    Składanie wniosków (termin zostanie określony w późniejszym czasie) przez mieszkańców województwa dolnośląskiego o przeprowadzenie działań w ramach ADŚ na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl . Projekty będą podzielone na 8 kategorii tematycznych:
•    projekty sportowe,
•    turystyczne,
•    kulturalne,
•    na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
•    w obszarze wspierania społeczeństwa obywatelskiego,  
•    na rzecz seniorów,
•    na rzecz wsparcia rzemiosła,
•    dodatkowa kategoria z możliwością uruchomienie  w razie potrzeby – jej szczegóły zostaną podane na etapie podpisywania umowy.

oraz na 5 obszarów geograficznych (subregionów):
•    jeleniogórski -  miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki,
•    legnicki – miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski,
•    wałbrzyski – miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki,
•    wrocławski – powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński,
•    miasto Wrocław.
Wzór merytoryczny formularza wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

b)    nadanie każdemu złożonemu wnioskowi indywidualnego, niezmiennego numeru projektu,
c)    przeglądanie zgłoszonych wniosków do ADŚ, po terminie ich składania, na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl z możliwością filtrowania złożonych projektów wg kategorii tematycznej i/lub obszaru geograficznego,
d)    pobrania raportu w formie dokumentu Excel zawierającego dane dotyczące złożonych wniosków projektów przedstawiającego w kolumnach następujące dane (zbieżne z pozycjami formularza wniosku projektu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania):
•    nazwa wniosku
•    data rozpoczęcia projektu
•    data zakończenia projektu
•    subregion
•    obszar merytoryczny
•    skrócony opis projektu
•    opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadań
•    kwota dotacji
•    kwota finansowania z innych źródeł
•    kwota całkowita projektu
•    imię i nazwisko
•    numer PESEL
•    numer telefonu
•    adres e-mail
•    kod pocztowy miejsca zamieszkania
•    powiat miejsca zamieszkania (na podstawie kodu pocztowego)
•    gmina miejsca zamieszkania (na podstawie kodu pocztowego)
– funkcjonalność dla pracowników komórek wewnętrznych UMWD.
e)    dokonanie oceny formalno - merytorycznej złożonych wniosków przez komórki wewnętrzne UMWD,
f)    publikacja na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl wszystkich złożonych wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną z możliwością przeglądania i  filtrowania ich według numeru wniosku i/lub kategorii i/lub merytorycznej i/lub subregionu i/lub wyniku oceny (wzór widoczny na stronie https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/projekty-2018) oraz rozbudowanie raportu Excel, o którym mowa w podpunkcie d) o kolumnę „ocena formalno merytoryczna” z wartościami „tak” lub „nie”
g)    głosowanie (termin zostanie określony w późniejszym czasie) mieszkańców Dolnego Śląska na wybrane w wyniku oceny formalno - merytorycznej projekty zgłoszone do ADŚ  poprzez oddanie głosów na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl (wzór merytoryczny formularza stanowi załącznik nr 2 do badania rynku).  Możliwe będzie oddanie 8 głosów (na każdy rodzaj projektów) wraz z weryfikacją głosu za pomocą kodu, który będzie przychodził do głosującego za pomocą wiadomości sms - 8 głosów w ramach jednego numeru telefonu. Przewiduje się wysłanie do głosujących min. 250 000, max. 400 000 sms-ów, przy czym w ramach wskazanego zakresu, wartość wysłanych wiadomości sms będzie naliczana co do sztuki.  
h)    dostarczenie wyników głosowania w formie elektronicznej (serwisu www) z możliwością przeglądania statystyk głosowania z możliwością filtrowania według poszczególnej grupy/kategorii/projektu,

2.    Publikacji wyników głosowania na stronie internetowej ADŚ w doniesieniu do każdego z projektów.
3.    Dostosowaniu elektronicznego formularza wniosku i formularza głosowania, o których mowa odpowiednio w pkt. 1. a) i 1. e) do graficznego i kolorystycznego motywu strony www.aktywny.dolnyslask.pl .
4.    Przekazaniu UMWD kompletnej bazy z danymi wprowadzonymi podczas zgłaszania wniosków i głosowania.
5.    Zapewnieniu ciągłości w działaniu powyższych funkcjonalności w ramach przewidzianych dla nich terminów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu na poziomie 98%.
6.    Zapewnieniu serwisu powyższych funkcjonalności polegającego na usuwaniu awarii w ciągu 5 godzin i błędów w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia faktu przez określonych w umowie pracowników UMWD. Serwis, o którym mowa, jako część usługi, powinien być świadczony przez cały okres obowiązywania umowy.

Harmonogram:
Do 15.02.2019 – przygotowanie modułu do zgłaszania wniosków/projektów (z możliwością zaznaczenia czy przeszedł wniosek formalnie)
Do 1.03.2019 – przygotowanie modułu do głosowania


Podmioty zainteresowane proszę o przysłanie swojego portfolio oraz wypełnionej tabeli będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania o wycenę do dnia 13 stycznia 2019 r. na adres: mateusz.makarewicz@umwd.pl  tel. 71 770 40 84.


Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - BADANIE RYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - BADANIE RYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 3 - TABELA OFERTY