rozmiar czcionki: A | A | A

ZAPYTANIE O WYCENĘ USŁUGI INFORMATYCZNEJ

14.08.2019 14:36

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wycenę usługi informatycznej.

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o wycenę  usługi informatycznej polegającej na:

1. Przy użyciu zasobów niebędących własnością UMWD przeprowadzeniu naboru wniosków i  głosowania powiązanego z funkcjonowaniem strony www.aktywny.dolnyslask.pl nad Dolnośląskim Budżetem Obywatelskim – Aktywny Dolny Śląsk (ADŚ) w latach 2019 -2020  w ramach którego możliwe będzie:
a) Składanie wniosków (termin zostanie określony w późniejszym czasie) przez mieszkańców województwa dolnośląskiego o przeprowadzenie działań w ramach ADŚ na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl. Projekty będą podzielone na 8 kategorii tematycznych:
• projekty sportowe,
• turystyczne,
• kulturalne,
• na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
• w obszarze wspierania społeczeństwa obywatelskiego, 
• na rzecz seniorów,
• na rzecz wsparcia rzemiosła,
• dodatkowa kategoria z możliwością uruchomienie  w razie potrzeby – jej szczegóły zostaną podane na etapie podpisywania umowy.
oraz na 5 obszarów geograficznych (subregionów):
• jeleniogórski -  miasto Jelenia Góra oraz powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, zgorzelecki i bolesławiecki,
• legnicki – miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, głogowski, polkowicki, lubiński, złotoryjski i jaworski,
• wałbrzyski – miasto Wałbrzych oraz powiaty: wałbrzyski, kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki,
• wrocławski – powiaty: wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński,
• miasto Wrocław.
Złożenie wniosku powinno być potwierdzone w formie wiadomości mailowej wysłanej na adres poczty elektronicznej składającego.
Wzór merytoryczny formularza wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

b) nadanie każdemu złożonemu wnioskowi indywidualnego, unikalnego i niezmiennego numeru projektu,

c) przeglądanie przez internautów zgłoszonych wniosków do ADŚ, po terminie ich składania, na stronie internetowej www.aktywny.dolnyslask.pl z możliwością filtrowania złożonych projektów wg kategorii tematycznej i/lub obszaru geograficznego,

d) pobrania przez wyznaczonych pracowników UMWD raportu w formie dokumentu Excel zawierającego dane dotyczące złożonych wniosków projektów przedstawiającego w kolumnach następujące dane (zbieżne z pozycjami formularza wniosku projektu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania):
• nazwa wniosku
• data rozpoczęcia projektu
• data zakończenia projektu
• subregion
• obszar merytoryczny
• skrócony opis projektu
• opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadań
• kosztorys projektu
• kwota dotacji
• kwota finansowania z innych źródeł
• kwota całkowita projektu
• imię i nazwisko
• numer PESEL
• numer telefonu
• adres e-mail
• kod pocztowy miejsca zamieszkania
• powiat miejsca zamieszkania (na podstawie kodu pocztowego)
• gmina miejsca zamieszkania (na podstawie kodu pocztowego)
– funkcjonalność dla pracowników komórek wewnętrznych UMWD,

e) dokonanie oceny formalno - merytorycznej złożonych wniosków przez komórki wewnętrzne UMWD,

f) publikacja na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl wszystkich złożonych wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalno – merytoryczną z możliwością przeglądania i filtrowania ich według numeru wniosku i/lub kategorii i/lub merytorycznej i/lub subregionu i/lub wyniku oceny (wzór widoczny na stronie https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/projekty-2019) oraz rozbudowanie raportu Excel, o którym mowa w podpunkcie d) o kolumnę „ocena formalno merytoryczna” z wartościami „tak” lub „nie”,

g) głosowanie (termin zostanie określony w późniejszym czasie) mieszkańców Dolnego Śląska na wybrane w wyniku oceny formalno - merytorycznej projekty zgłoszone do ADŚ  poprzez oddanie głosów na stronie www.aktywny.dolnyslask.pl (wzór merytoryczny formularza stanowi załącznik nr 2 do badania rynku).  Możliwe będzie oddanie 8 głosów (na każdy rodzaj projektów) wraz z weryfikacją głosu za pomocą kodu, który będzie przychodził do głosującego za pomocą wiadomości sms - 8 głosów w ramach jednego numeru telefonu. Przewiduje się wysłanie do głosujących min. 25 000, max. 50 000 sms-ów, przy czym w ramach wskazanego zakresu, wartość wysłanych wiadomości sms będzie naliczana co do sztuki. Powinna być możliwość odbierania sms’ów weryfikacyjnych na telefonach stacjonarnych,

h) dostarczenie wyników głosowania w formie elektronicznej (serwisu www) z możliwością przeglądania statystyk głosowania z możliwością filtrowania według poszczególnej grupy/kategorii/projektu.

2. Publikacji wyników głosowania na stronie internetowej ADŚ w doniesieniu do każdego z projektów.

3. Dostosowaniu elektronicznego formularza wniosku i formularza głosowania, o których mowa odpowiednio w pkt. 1. a) i 1. g) do graficznego i kolorystycznego motywu strony www.aktywny.dolnyslask.pl.

4. Przekazaniu UMWD kompletnej bazy z danymi wprowadzonymi podczas zgłaszania wniosków i głosowania.

5. Zapewnieniu ciągłości w działaniu powyższych funkcjonalności w ramach przewidzianych dla nich terminów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu na poziomie 98%.

6. Zapewnieniu serwisu powyższych funkcjonalności polegającego na usuwaniu awarii w ciągu 5 godzin i błędów w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia faktu przez określonych w umowie pracowników UMWD. Serwis, o którym mowa, jako część usługi, powinien być świadczony przez cały okres obowiązywania umowy.

Harmonogram:
Do 13.11.2019 – przygotowanie modułu do zgłaszania wniosków/projektów (z możliwością zaznaczenia czy przeszedł wniosek formalnie)
Do 2.12.2019 – przygotowanie modułu do głosowania

Podmioty zainteresowane proszę o przysłanie swojego portfolio oraz wypełnionej tabeli będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania o wycenę do dnia 9 września 2019 r. na adres: mateusz.makarewicz@umwd.pl tel. 71 7704084.

Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy.