rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych

03.10.2019 08:03

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego ogłosił konsultacje projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Przedmiotowy projekt jest dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325651  ) oraz na stronie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego – www.pozytek.gov.pl  w zakładce Konsultacje publiczne

Uwagi można przesyłać na adres: konsultacje_DOB@kprm.gov.pl  (w tym również w wersji edytowalnej) w terminie 14 dni od ogłoszenia.