rozmiar czcionki: A | A | A

Dziś rusza nabór wniosków do kolejnej, już 5 edycji Programu Dolnośląskie Małe Granty

17.10.2019 09:05

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? Chcesz razem z mieszkańcami zorganizować wydarzenie kulturalne lub sportowe? Masz pomysł na ciekawą inicjatywę społeczną? A może działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży? Skorzystaj z grantu w wysokości do 5000 zł!

Granty można przeznaczyć na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• turystyki i krajoznawstwa; – promocji i organizacji wolontariatu;
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
• działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Kto może starać się o dotację?
• Grupa nieformalna – grupa lokalna, w skład której wchodzą minimum 3 osoby mieszkające na Dolnym Śląsku, które ukończyły 18 lat.
• Jedna z osób musi pełnić rolę lidera grupy.

Ile wynosi dotacja?
• Minimalna kwota grantu wynosi: 1000,00 zł.
• Maksymalna kwota grantu nie może przekraczać: 5000,00 zł.

Gdzie mogą być realizowane projekty?
• Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie Dolnego Śląska w 5 subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim i mieście Wrocław.

Do kiedy trwa nabór?
• Nabór wniosków trwa od 17 października do 27 października 2019 roku do godziny 23:59, za pośrednictwem generatora wniosków.

Czas realizacji projektów?
• Projekty można będzie realizować od 6 listopada do 15 grudnia 2019 roku.

Jak się zgłosić?
• zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.malegranty.pl
• Internetowy generator wniosków jest dostępny na stronie: www.malegranty.pl  i bezpośrednio pod adresem: www.generator.malegranty.pl


Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.malegranty.pl

Program Dolnośląskie Małe Granty jest realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.