rozmiar czcionki: A | A | A

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego 2014

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego udzielił dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn."Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego" - Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych wraz z partnerem Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.

Uchwała Nr 5323/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakesu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 r.


Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego to w tym momencie sieć 14 Punktów Konsultacyjno-Doradczych działających na terenie Dolnego Śląska. Sieć obejmuje całe województwo, a punkty doradcze są zlokalizowane w następujących miejscowościach:  Jelenia Góra, Wałbrzych, Lubinie, Miliczu, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich, Oleśnicy, Głogowie, Zgorzelcu, Żmigrodzie i Wołowie.

Wszystkie Punkty Konsultacyjno-Doradcze działające w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli, którzy chcą zacząć działać w III sektorze.

W ramach działalności Sieci świadczone są następujące usługi:

1) Doradztwo (stacjonarne, wyjazdowe oraz emailowe) z zakresu:
•pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne) i doradztwo dot. pisania projektów,
•elementów księgowość w tym w szczególności: sprawozdawczość/rozliczenie projektów, a także prawidłowe rozliczania w wewnątrz organizacji w tym m.in. z zakresu: prowadzenia rachunkowości, prawidłowego opisywania dokumentów, sporządzania sprawozdań finansowych, przestrzeganie zobowiązań podatkowych, terminy składania dokumentów i zeznań itp.,
•zakładania organizacji (obowiązki rejestracyjne, statut, wnioski do KRS, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza itp.),
•elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie.

2) Warsztaty/szkolenia wynikające z zapotrzebowania lokalnej społeczności m.in. z zakresu:
•Fundraisingu – pozyskiwanie środków na działalność organizacji – środki krajowe i zagraniczne, dopasowanie danej oferty do potrzeb indywidualnych klientów;
•Zarządzania organizacją – planowanie działań organizacji, budowanie zespołu oraz zarządzanie finansami;
•Finansów w organizacji - aspekty prawne i księgowe funkcjonowania organizacji w tym: nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenie księgowości, obowiązki sprawozdawcze, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza;
•Wolontariatu w organizacji – współpraca z wolontariuszem, rodzaje wolontariatu, motywowanie wolontariuszy, rekrutacja wolontariuszy, sposoby nagradzania wolontariusza, rozwiazywanie sytuacji problemowych;
•Działań strażniczych - aspekty formalno-prawne realizacji działań strażniczych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, metody angażowania społeczeństwa lokalnego i prowadzenia debat, prowadzenie monitoringu administracji publicznej, sposoby udostępniania informacji publicznej;
•Zakładania organizacji -  omówienie różnic między stowarzyszeniem i fundacją, przygotowywanie statutu organizacji i dokumentów rejestracyjnych, organizacja kadry zarządzającej, podstawowe zasad funkcjonowania organizacji, sfery działalności pożytku publicznego;
•Inne (tematy wynikające z zapotrzebowania organizacji pozarządowych).

3) Spotkania informacyjne dotyczące problemów lokalnej społeczności m.in. na tematy:
•Fundusze sołeckie,
•Animacja partnerstw lokalnych – zapraszanie lokalnych ekspertów, samorząd, wsparcie przy powoływaniu Rad DPP,
•Źródła finansowania NGO,
•Obowiązki formalno-prawne organizacji,
•Obowiązki sprawozdawcze,
•Prawidłowe funkcjonowanie organizacji w tym: zatrudnienie, zwalnianie i formy zatrudnienia w organizacji, prawo pracy, BHP, ppoż etc., obowiązki wobec ZUS,
•Pojęcie Inicjatywy lokalnej,
•Zasady pracy z wolontariuszem, jak zatrzymać i sprawnie współpracować z wolontariuszami, umowy wolontariackie,
•Biuletynu Informacji Publicznej dla organizacji,
•Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
•Propozycje zmian przepisów prawa (Dobre Prawo dla NGO),
•Zasady powoływania i funkcjonowania Lokalnych, Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego,
•Rocznego/wieloletniego programu współpracy,
•Lokalnej strategii rozwoju i miejsce w niej organizacji,
•Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych i roli organizacji przy jej tworzeniu,
•Współpracy zagranicznej organizacji (korzyści współpracy, różnice kulturowe itp.).

4) Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych - na których podejmowane będą tematy ważne dla danego powiatu. Konferencje mają za zadanie integracje środowiska pozarządowego z innymi sektorami oraz zbudować płaszczyznę do wspólnej międzysektorowej współpracy na rzecz danej społeczności lokalnej.

5) Biuletyn informacyjny oraz Konkursy i Granty dla organizacji pozarządowych – newsletter będzie zawierał istotne informację dla III sektora, a także zestawienie dostępnych dla dolnośląskich organizacji pozarządowych szkoleń i warsztatów oraz aktualny wykaz konkursów i grantów, z których mogą skorzystać organizacji pozarządowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty Punktów Konsultacyjno-Doradczych.

Więcej informacji na www.inkubatorNGO.info.


Biuro projektu:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
pl. Solidarności 1/3/5 p. 319
53-661 Wrocław
 
-----------------------------------------------------------------------------------


Przypomnijmy, że utworzenie w 2010 r. Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego (DSDP) było odpowiedzią Samorządu Województwa Dolnośląskiego na potrzeby organizacji pozarządowych.

Decyzja o realizacji DSDP wynikła z analizy raportów i badań potrzeb i oczekiwań dolnośląskich NGO przeprowadzonych na ponad 1700 podmiotach przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, z których wynika, iż:
• 70% dolnośląskich organizacji  oczekuje bliskich , lokalnych form doradczo-informacyjnych, (lokalnych PK-D, szkoleń, dostępu do Internetu, specjalistycznej konsultacji, kadry)
• słaba kadra specjalistyczna  ds. pozyskiwania funduszy UE (projekty miękkie również w JST),
• słaba aplikacja  małych organizacji oraz JST z terenów wiejskich, zagrożonych ubóstwem o dużym wskaźniku bezrobocia,
• występowanie „białych plam” na mapie aplikacyjnej regionu,
• słaba współpraca międzysektorowa,
• słabnąca aktywność oraz integracja obywatelska oraz pozarządowa,
• wzrost zagrożenia prawidłowości realizowanych już  małych projektów.


Realizacja koncepcji sieciowego zarządzania doradztwem, edukacją, informacją dla dolnośląskiego III sektora miała przyczynić się do:
– profesjonalizacji organizacji pozarządowych,
– wzrostu ich kompetencji w zakresie współpracy z administracją publiczną
– wypracowania standardów współpracy międzysektorowej oraz narzędzi pozarządowego doradztwa.
Dzięki systemowi SIECI zaistniała również możliwość monitoringu, koordynacji, szkolenia kadr, ewaluacji oraz elementarnego zarządzania poprzez cele.


W latach 2010-2011 Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego finansowana była z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W 2010 roku przyjęto koncepcję utworzenia Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego  składającej się z Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno- Doradczych powołanych w 10 powiatach o najsłabszej kondycji organizacji pozarządowych. Były to:
– w powiecie oleśnickim DPK-D prowadzony przez Fundację „Świat z Uśmiechem”,
– w powiecie jaworskim DPK-D prowadzony przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
– w powiecie zgorzeleckim DPK-D prowadzony przez Fundację „Wzajemnej Pomocy Arka”,
– w powiecie lwóweckim DPK-D prowadzony przez Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych,
– w powiecie dzierżoniowskim DPK-D prowadzony przez Fundację Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju Sportu,
– w powiecie górowskim DPK-D prowadzony przez Stowarzyszenie „I TY możesz” Jemielno, Polska, Europa, Świat”,
– w powiecie polkowickim DPK-D prowadzony przez Fundację „Wrzosowa Kraina”,;
– w powiecie milickim DPK-D prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Twórczej i Wyrównywania Szans w Regionie „Notabene”,
– w powiecie wołowskim DPK-D prowadzony przez Stowarzyszenie „Kamerton”,
–w powiecie kłodzkim DPK-D prowadzony przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.

W 2011 roku w wyniku postępowania konkursowego wyłonionych zostało dwóch operatorów Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego – Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA.
Podstawowym celem operatorów było zbudowanie silnej – wrośniętej w lokalne społeczności – struktury współpracujących ze sobą i z jednostkami samorządu lokalnego Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych.
Stworzono 13 powiatowych Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych (w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Lubinie, Miliczu, Legnicy, Kłodzku, Lubaniu, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu) i 5 Mobilnych Inkubatorów NGO (w powiatach: wrocławskim, wołowskim, średzkim, oleśnickim, oławskim) realizujących zadania doradczo-szkoleniowe.
Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze organizowały szkolenia z zakresu funkcjonowania NGO, organizowały Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych, prowadziły doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych, obsługi księgowej oraz doradztwa prawnego.

W latach 2012-2013 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA otrzymały środki finansowe na realizuję projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.4.2.

Projekt „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” z założenia był kontynuacją koncepcji sieciowego zarządzania punktami konsultacyjno-doradczymi wypracowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
W ramach projektu nastąpiła zmiana koncepcji organizacyjnej Sieci – utworzonych zostało 16 lokalnych inkubatorów NGO (w: Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie), poszerzony został również zakres ich działań – obok działań prowadzonych w 2010 i 2011 roku prowadzone były nowe formy wsparcia, m. in. wsparcie techniczne/infrastrukturalne organizacji pozarządowych (m.in. udostępnienie adresu siedziby korespondencyjnej, stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego, telefonu/faksu, Internetu), aktywny rozwój wolontariatu (wspieranie wolontariatu w regionie poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów o wolontariuszy), spotkania animujące nowe inicjatywy obywatelskie czy wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez realizację programu edukacyjnego „Profesjonalna organizacja”.

Przy realizacji projektu „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego” Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA otrzymały wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach umowy partnerskiej zawartej 29 lutego 2012 r.