rozmiar czcionki: A | A | A

Podstawowe usługi i odnowa wsi :


 

 

 

 

1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych


WNIOSKI-formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik) - obowiązuje od 22.06.2018

Wniosek o płatność  v5z (pobierz plik)  - obowiązuje od 22.06.2018  + aktualna instrukcja do wop

Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji w ramach PROW na lata 2014 – 2020 ( otwórz link )


Archiwum.

Wniosek o przyznanie pomocy (pobierz plik) - 05.10.2015 , Instrukcja do WoPP (pobierz plik) - zaktualizowana 16.10.2015

Wniosek o płatność  v5z (pobierz plik)  - obowiązuje od 22.06.2018  

Wniosek o płatność  v4z (pobierz plik)  - obowiązuje od 17.01.2018   

Wniosek o płatność v3z- wraz z Instrukcją (pobierz plik) - 05.12.2016, zawiera zmienioną instrukcję z dnia 09.06.2017  

Wniosek o płatność - wraz z Instrukcją (pobierz plik). Obowiązywał do 31.08.2016 r.

Wniosek o płatność - wraz z Instrukcją (pobierz plik) - obowiązuje od dnia 02.09.2016


UMOWY-wzory:

Umowa o przyznaniu pomocy 6z (pobierz plik) - październik 2020

ARCHIWUM:

Umowa o przyznaniu pomocy 5z (pobierz plik) - marzec 2020 

Umowa o przyznaniu pomocy 4z (pobierz plik) - czerwiec 2018 

Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik) - maj 2017 

Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik) - grudzień 2016

Umowa o przyznaniu pomocy (pobierz plik) - kwiecień 2016


ROZPORZĄDZENIE:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz plik)

-Zm. rozp. z dnia 22.02.2018 (pobierz PDF)


DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:

1. Informacja dotycząca Kryterium regionalnego dla Województwa Dolnośląskiego - drogi lokalne

2. Kryterium regionalne dla Województwa Dolnośląskiego - drogi lokalne

3. Średni kurs euro stanowiący podstawę wyliczenia kwoty wskazanej w § 4 pkt 9 i w § 17 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (przejdź do: Tabela kursów średnich NBP - Tabela nr 012/A/NBP/2016 z dnia 2016-01-20 )


4. Pytania / odpowiedzi:

a. Ważna interpretacja w sprawie porozumienia pomiędzy zarządcami, dotycząca zarządzania drogami publicznymi (10.2015r.)

c. Pytania / odpowiedzi (01.2016r.)

b.Pytania / odpowiedzi (12.2015r.)

d. Pytania / odpowiedzi (02.2016r.)


5. Komunikat dla Beneficjentów operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w sprawie obowiązkowego dostarczania Interpretacji przepisów prawa podatkowego (tzw. interpretacji indywidualnej) wraz z wnioskiem o płatność (pobierz plik)
2. Gospodarka wodno-ściekowa

WNIOSKI-formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy 2z (pobierz plik) - WoPP z dn. 07.02.2020

Wniosek o płatność  v5z (pobierz plik)  - obowiązuje od 22.06.2018  + aktualna instrukcja do wop 


Archiwum

Wniosek o przyznanie pomocy 1z (pobierz plik) - WoPP z dn. 01.09.2016 , zawiera zmienioną instrukcję z dnia 26.08.2019

Wniosek o przyznanie pomocy 1z (pobierz plik) - WoPP z dn. 01.09.2016 , zawiera zmienioną instrukcję z dnia 30.03.2017

Wniosek o płatność v5z (pobierz plik) - obowiązuje od 22.06.2018   

Wniosek o płatność v4 (pobierz plik) - obowiązuje od 17.01.2018

Wniosek o płatność - wraz z Instrukcją (pobierz plik)  - 05.12.2016, zawiera zmienioną instrukcję z dnia 09.06.2017 


 

UMOWY-wzory:

Umowa o przyznaniu pomocy 6z (pobierz plik) - 12.10.2020

ARCHIWUM:

Umowa o przyznaniu pomocy 5z (pobierz plik) - 07.12.2019 

Umowa o przyznaniu pomocy 4z (pobierz plik) - 19.03.2019 

Umowa o przyznaniu pomocy 3z (pobierz plik) - 29.05.2017 

Umowa o przyznaniu pomocy 2z (pobierz plik) - 29.12.2016 Umowa o przyznaniu pomocy 1z (pobierz plik) - 01.09.2016


ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014–2020 (pobierz plik)

Zmiana rozporządzenia z dnia 17.01.2017 (pobierz plik)

Zmiana rozporządzenia z dnia 08.03.2018 (pobierz plik)

Zmiana rozporządzenia z dnia 05.09.2018 (pobierz plik)

Zmiana rozporządzenia z dnia 02.08.2019 (pobierz plik)

Publikatory rozporządzenia i zmian: (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 164 oraz z 2018 r. poz. 564 i poz. 1782.; Dz. U. z 2019 r. poz. 521)DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:

 


Nabór 2 z 2019r.:

Informacja odnośnie kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów dotyczących specyfiki regionu (pobierz plik)

Podstawowy dochód podatkowy gminy (pobierz plik)

Zagrożenie nieosiągnięciem celów środowiskowych - Informacje z aktualizacji PWŚK dla potrzeb pozyskiwania środków z PROW 2014-2020 (przejdź do strony)

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju

Wskaźnik zwodociągowania gminy w zakresie gospodarki wodnej (pobierz plik)

Wskaźnik skanalizowania gminy w zakresie gospodarki ściekowej (pobierz plik)

Wskaźnik zwodociągowania gminy w zakresie gospodarki ściekowej (pobierz plik)

Tworzenie pasywnej infrastruktury szerokopasmowej (pobierz plik).ARCHIWALNY NABÓR 1 z 2016 r. :

1.Wskaźniki zwodociągowania gmin, określający procentowo udział ludności w gminie korzystającej z sieci wodociągowej w stosunku do średniej w województwie, opracowane na podstawie danych GUS (pobierz plik) - aktualizacja 12.2016
2.Wskaźniki skanalizowania gmin, określający procentowo udział ludności w gminie korzystającej z sieci wodociągowej w stosunku do średniej w województwie, opracowane na podstawie danych GUS (pobierz plik) - aktualizacja 12.2016
3.Informacja dotycząca kryteriów regionalnych przyjętych w Województwie Dolnośląskim (pobierz plik) - 30.09.2016
4.Punkty za podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca na 2016 r. dla Dolnego Śląska (pobierz plik) - 21.10.2016


 PYTANIA i ODPOWIEDZI:1.Interpretacja indywidualna i załącznik 2a (pytanie / odpowiedź z dnia 07.11.2016)2.Dokumentacja pytanie wystawiona na inny podmiot (pytanie / odpowiedź z dnia 26.10.2016)

3. Przyłącza (pytania / odpowiedzi 03.11.2016) 

 

[3. Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

4.Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

5.Kształtowanie przestrzenie publicznej]


[2018.02.27 Uwaga! W opublikowanych ogłoszeniach o naborze wniosków na operacje typu "obiekty kulturalne" i "zabytki" wkradła się omyłka (link do sprostowania).


WNIOSKI-formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy v1z (pobierz plik) - 17.01.2018

Wniosek o płatność  v5z (pobierz plik)    - obowiązuje od 22.06.2018  + aktualna instrukcja do wop  

 


Archiwum

Wniosek o płatność v5z (pobierz plik) - obowiązuje od 22.06.2018

Wniosek o płatność  v4z (pobierz plik)  - obowiązuje od 17.01.2018 

 

UMOWY-wzory:

- Umowa o przyznaniu pomocy v4z (pobierz plik) - 19.10.2020

ARCHIWUM

- Umowa o przyznaniu pomocy v3z (pobierz plik)  - 12.02.2020 

- Umowa o przyznaniu pomocy v2z popr (pobierz plik) - 10.01.2018 - Umowa o przyznaniu pomocy v2z (pobierz plik) - 06.07.2018

- Umowa o przyznaniu pomocy v1z (pobierz plik) - 17.01.2018


ROZPORZĄDZENIE:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (pobierz plik)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2017 w sprawie zmiany limitów środków na poszczególne województwa (pobierz plik)

- Rozporządzenie zmieniające w strawie trybu przyznawania i wypłaty środków z dnia 15.01.2018 (pobierz plik)

-Rozporządzenie zmieniające w strawie trybu przyznawania i wypłaty środków z dnia 07.11.2019 (pobierz plik) 


KRYTERIA PUNKTOWE:


INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE:

Uchwała nr 4897/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOCHÓD PODATKOWY GMIN
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA
STOPA BEZROBOCIA

OCHRONA ZABYTKÓW I BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO:

Uchwała nr 4898/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NOCLEGI UDZIELONE TURYSTOM


DOKUMENTACJA TOWARZYSZĄCA:  

6. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów


WNIOSKI-formularze:

Wniosek o przyznanie pomocy -wraz z instrukcją (pobierz plik) -  zawiera zmienioną instrukcję z dnia 31.07.2019  oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wniosek o płatność  v5z (pobierz plik)  - obowiązuje od 22.06.2018  + aktualna instrukcja do wop   Archiwum

Wniosek o przyznanie pomocy -wraz z instrukcją (pobierz plik) - 05.12.2016, zawiera zmienioną instrukcję z dnia 15.03.2017 

Wniosek o płatność v5z (pobierz plik) - obowiązuje od 22.06.2018

Wniosek o płatność v4z (pobierz plik) -obowiązuje od 17.01.2018

Wniosek o płatność - wraz z Instrukcja (pobierz plik)  - 05.12.2016, zawiera zmienioną instrukcję z dnia 09.06.2017  


UMOWY-wzory:

Umowa o przyznaniu pomocy 3z (pobierz plik) - 25.11.2019

ARCHIWUM Umowa o przyznaniu pomocy1z (pobierz plik) - 05.12.2016  Umowa o przyznaniu pomocy 2z (pobierz plik) - 24.07.2017   Rozporządzenie targowiska (rozporządzenie, zmiana rozporządzenia)           **