rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2019 roku

W dniu 11 czerwca 2019 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 819/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2019 roku.

 

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

W związku z uchwałą ZWD nr 818/VI/19 na mocy której zwiększeniu uległy środki finansowe przeznaczone na realizację zadania publicznego – otwartego konkursu ofert pomoc finansową otrzyma 45 podmioty na łączną kwotę 218 328,00 zł, tym sposobem pomoc finansowa otrzymają wszystkie podmioty, które złożył poprawne pod względem formalnym oferty, a Komisja konkursowa zakwalifikowała je do otrzymania dofinansowania.

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim oferentom, których oferty zakwalifikowały się do uzyskania dofinansowania o konieczności przesyłania projektów i wizualizacji zarówno materiałów promocyjnych, jak również tablic informacyjnych. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa Dolnośląskiego. W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązany jest przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych:

a) do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl w celu uzyskania akceptacji ologowania,

b) do Wydziału Obszarów Wiejskich droga elektroniczna w celu uzyskania akceptacji merytorycznej zgodności projektu z zasadami konkursu na adres: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl.

Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu.

 

Ponadto tablice informacyjne oraz materiały promocyjne wykonywane w ramach zadania muszą zawierać elementy określone w załączniku nr 1 do umowy (stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia). Jednocześnie przy realizacji przedsięwzięć w zakresie tworzenia miejsc rekreacji (posadowienie obiektów małej architektury) i zagospodarowania przestrzeni publicznej – wymagane jest posadowienie tablicy informującej o współfinansowaniu zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w sposób zapewniający jej dobrą widoczność. Tablica ta powinna również zawierać informacje wskazane w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1: Uchwała ZWD nr 819/VI/19 dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

Załącznik nr 2: Uchwała ZWD nr 818/VI/19 dot. zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizacje otwartego konkursu ofert.

 

Załącznik nr 3: Wymagane logotypy i zapisy.

 

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2019 roku.

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr L/1771/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2019 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2019 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 11 lutego  - 15 marca 2019 roku.

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,
e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

Załączniki:

1.Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 335/VI/19 z 5 lutego 2019r.
2.Wzór oferty
3.Wzór sprawozdania
4.Załącznik nr 3,  wzór oświadczenia oferenta
5.Inne wzory do ewentualnego wykorzystania dla oferenta
6.Ustawa o działalności pożytku publicznego
7.Rozporządzenie MRPiPS z 19.08.2018


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2018 roku

W dniu 3 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 5664/V/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2018 roku.

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.
Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.
Na mocy uchwały pomoc finansową otrzymają 42 podmioty na łączną kwotę 200 000,00 zł.

Jednocześnie przypominamy wszystkim podmiotom, które uzyskały dofinansowanie o konieczności przesyłania wszelkich projektów i wizualizacji zarówno materiałów promocyjnych, jak również tablic informacyjnych. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa Dolnośląskiego. W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązuje się przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl. Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu.

Ponadto tablice informacyjne oraz materiały promocyjne wykonywane w ramach zadania muszą zawierać elementy określone w załączniku nr 1 do umowy (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). Jednocześnie przy realizacji przedsięwzięć w zakresie tworzenia miejsc rekreacji (usadowienie obiektów małej architektury) i zagospodarowania przestrzeni  publicznych – wymagane jest posadowienie tablicy informującej o współfinansowaniu zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w sposób zapewniający jej dobrą widoczność. Tablica ta powinna również zawierać informacje wskazane w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia.

Załącznik nr 1: Uchwała ZWD nr 5664/V/18 dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Załącznik nr 2: Wymagane logotypy i zapisy.

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”w 2018r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
w 2018 roku.


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/895/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2018 roku.


Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2018 roku, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.


Termin naboru: 12 lutego  - 12  marca 2018 roku.


kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,
email: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

Załączniki:


1.Uchwała ZWD nr 4874.V.2018 z 6 lutego 2018r.
2.Wzór oferty
3.Wzór sprawozdania
4.Załącznik nr 3,  wzór oświadczenia oferenta
5.Inne wzory do ewentualnego n wykorzystania dla oferenta
6.Ustawa o działalności pożytku publicznego
7.Rozporządzenie MRPiPS z 19.08.2018


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2017 roku

W dniu 26 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku.

 Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

Na mocy uchwały pomoc finansową otrzymają 42 podmioty na łączną kwotę 196 232,00 zł.

 Jednocześnie przypominamy wszystkim podmiotom, które uzyskały dofinansowanie o konieczności przesyłania wszelkich projektów i wizualizacji zarówno materiałów promocyjnych, jak również tablic informacyjnych. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa Dolnośląskiego. W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązuje się przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl. Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu.

 

Ponadto tablice informacyjne oraz materiały promocyjne wykonywane w ramach zadania muszą zawierać elementy określone w załączniku nr 2 do umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia). Jednocześnie przy realizacji przedsięwzięć w zakresie tworzenia miejsc rekreacji (usadowienie obiektów małej architektury) i zagospodarowania przestrzeni  publicznych – wymagane jest posadowienie tablicy informującej o współfinansowaniu zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w sposób zapewniający jej dobrą widoczność. Tablica ta powinna również zawierać informacje wskazane w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia.

 

Załącznik nr 1: Uchwała ZWD nr 4004/V/17 dot. rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Załącznik nr 2: Wymagane logotypy i zapisy.

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia.

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Projekt pn. "Muzyczny piknik pod lasem promujący ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Sadków" realizowany przez Fundację na Rzecz Animacji Lokalnych Słomkowy Melonik w roku 2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
w 2017 roku.


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/895/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 1 marca - 24 marca 2017 roku.

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,

email: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

 

1.     

1.      wzór oferty

2.      wzór oświadczeń

3.     treść uchwały nr 3389/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zawierającej zasady udziału w konkursie i kryteria oceny ofert.

4.    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

5.      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

 

Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi 2016 r. – rozliczenie przyznanej pomocy finansowej

Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy na realizację zadań w ramach konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi”


W związku z dalszym etapem realizacji zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” informujemy o obowiązku rozliczenia przyznanej pomocy finansowej. Rozliczenie nastąpi na podstawie złożonego przez Beneficjenta sprawozdania końcowego z realizacji zadania wraz z załączonymi dokumentami księgowymi. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w § 2 ust. 1 umowy o wsparcie realizacji zadania.


Przypominamy, iż zgodnie z § 7 ust. 3 umowy o wsparcie realizacji zadania, wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji, projekty końcowe materiałów promocyjnych należy przesłać do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl. Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu. Maila z uzyskaną akceptacją należy dołączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
 
 


Do pobrania:
 wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 
wzór drugostronnego opisu dokumentu księgowego


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – nabór 2016

W dniu 5 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2016 roku.


Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Na mocy uchwały pomoc finansowa zostanie udzielona 51 podmiotom na łączną kwotę 245 086,00 zł. Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.


Jednocześnie przypominamy wszystkim podmiotom, które uzyskały dofinansowanie o konieczności przesyłania wszelkich projektów i wizualizacji zarówno materiałów promocyjnych, jak również tablic informacyjnych. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa Dolnośląskiego. W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązuje się przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl. Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu.


Ponadto tablice informacyjne oraz materiały promocyjne wykonywane w ramach zadania muszą zawierać elementy określone w załączniku do umowy, a umieszczone w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie przy realizacji przedsięwzięć w zakresie tworzenia miejsc rekreacji (usadowienie obiektów małej architektury) i zagospodarowania przestrzeni  publicznych – wymagane jest posadowienie tablicy informującej o współfinansowaniu zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w sposób zapewniający jej dobrą widoczność. Informacja ta powinna również zawierać informacje wskazane w załączniku nr 2 ogłoszenia.


Załącznik 1: Wyniki otwartego konkursu ofert.


Załącznik 2: Wymagane logotypy i zapisy.


Załącznik 3: Wzór oświadczenia


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2016 roku.


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XL/1221/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014 - 2017, Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2016 roku.
Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 10 marca - 1 kwietnia 2016 r.


Kontakt: tel. (71) 776 98 31: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl, Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl; (71) 776 96 32: Magda Szandała, email:
magda.szandala@umwd.pl; Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.plZałączniki:
-
WZÓR OFERTY

- WZORY OŚWIADCZEŃ

- PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z KRYTERIAMI

txt2