rozmiar czcionki: A | A | A

XIII edycja konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

zdj. Gmina Przeworno

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku.

Termin naboru: od 11 lutego do 15 marca 2019 roku

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Należy zapoznać się z podstawowymi warunkami udziału w konkursie, które zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:

1.    Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2.    Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3.    Maksymalna wysokość dofinansowania projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
4.    Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5.    Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
6.    Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
7.    Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 31 października 2019 roku.
8.    Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.
9.    Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
10.    Zadanie może być realizowane wyłącznie zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zakresy działania:

1. budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;
2. zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;
3. tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, tras narciarstwa biegowego) wraz z ich oznakowaniem;
4. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;
5. remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem zbiorów bibliotecznych.


Niewielkiej modyfikacji uległ zakres 5 dot. bibliotek, w którym możliwy jest również zakup oprócz księgozbiorów/książek innych zbiorów bibliotecznych, jak audiobooki czy płyty DVD.

Ponadto w pkt. IX. Kryterium dostępu zmieniono sposób punktacji odnoszącej się do dochodu podatkowego gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Obecnie kryterium będzie oceniane na podstawie wskaźnika wyrażonego dla średniej wojewódzkiej (tabela na podst., której została obliczona ww. średnia - patrz: dokumenty do pobrania).

Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do UMWD), licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.


Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.
Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.


Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich, IV piętro, pok. 428 lub za pośrednictwem poczty. W tegorocznej edycji konkursu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a nie data stempla pocztowego, jak w poprzednich edycjach (dot. to zarówno złożenia wniosku, jak i uzupełnień/poprawek).


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

•    Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl

•    Łukasz Kukulski, email: lukasz.kukulski@umwd.pl

•    Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl

Telefon: (71) 776 98-31 lub (71) 776 96-32


Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr 336/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3. Wzór wniosku o dofinansowanie
4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5. Instrukcja do wniosku
6. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2019 r.
7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu
8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców
9. Oświadczenie – wpis do SSRW
10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych
11. Oświadczenie – Prawo Budowlane

 

II lista rankingowa XII edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku


Informujemy, iż dnia 20 września 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął kolejną uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 104 projekty, na łączną kwotę 2 493 060,00 zł.


Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.


Do pobrania:


Uchwała nr L/1785/18


Informacje dotyczące przekazania środków finansowych i rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania).

Jednocześnie do wniosku o płatność należy dołączyć płytę CD z dokumentacją fotograficzną realizacji projektu.

Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.


Do pobrania:
1. Wzór wniosku o płatność
2. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
3. Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
4. Wzór informacji o współfinansowaniu


Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Kondratowice

Informujemy, iż dnia 28 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 82 projekty, na łączną kwotę 1 977 788,00 zł.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.

Uchwała XLVIII/1661/2018


XII edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Nowogrodziec

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

 Termin naboru: od 12 lutego do 12 marca 2018 roku.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Podstawowe warunki udziału w konkursie nie ulegają zmianie m.in.:


1.Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2.Maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
3.Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
4.Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
5.Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
6.Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.
7.Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


Zakres działania:

1.budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;
2.zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;
3.tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, tras narciarstwa biegowego) wraz z ich oznakowaniem;
4.zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;
5.remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek.

Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.
Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.
Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami: Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32.


Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr 4873/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3. Wzór wniosku o dofinansowanie
4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5. Instrukcja do wniosku
6. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2018 r.
7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu
8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców
9. Oświadczenie – wpis do SSRW
10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych
11. Wzór tablicy

III lista rankingowa XI edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku

Informujemy, iż dnia 28 września 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął kolejną uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 93 projekty, na łączną kwotę 2 516 117,00 zł.


Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.


Do pobrania:


Uchwała nr XXXVIII/1257/17


Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozstrzygnięcie konkursu w 2017 roku oraz informacje dotyczące przekazania środków finansowych i rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Informujemy, iż dnia  13 lipca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1169/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym ostatecznie dofinansowanie otrzymało 90 projektów, na łączną kwotę 2 434 694,00 złotych.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.

 

 Do pobrania:
1.Uchwała nr XXXVI/1185/17
2.Wzór wniosku o płatność
3.Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
4.Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
5.Wzór informacji o współfinansowaniu zadania

 fot. UG Janowice Wielkie

XI edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Olszyna


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku.

 

Termin naboru: od 6 lutego do 6 marca 2017 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Podstawowe warunki udziału w konkursie nie ulegają zmianie m.in.:


1.Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.

2.Maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.

3.Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

4.Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.

5.Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.

6.Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.

7.Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


Jednocześnie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z poniższymi zasadami konkursu, które uległy zmianie. Modyfikacji zostały poddane między innymi zakresy działania, w następującym ujęciu:

 

1.budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;

2.zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;

3.tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych, pieszych, tras narciarstwa biegowego oraz wodnych wraz z ich oznakowaniem;

4.zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;

5.remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek.


Rozszerzono katalog kosztów, które nie wchodzą w zakres kwalifikowalności, jak również kryteria wyboru projektów – dodatkowo premiowane będą projekty dotyczące zagospodarowania miejsc zielonych (np. skwerki, parki, aleje spacerowe, etc.), a ponadto zasadnicze znaczenie - przy ocenie projektów – będzie miało uzasadnienie projektu wraz z przewidywanymi efektami realizacji zadania z punktu widzenia programu odnowy wsi.


Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.


Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.


Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami: Anna Karnafel, email:
anna.karnafel@umwd.pl, Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32

Dokumenty do pobrania:


1. Uchwała nr 3339/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3.
Wzór wniosku o dofinansowanie

4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5.
Instrukcja do wniosku

6.
Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2017 r.

7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu

8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców

9. Oświadczenie – wpis do SSRW

10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych

11. Wzór tablicy


„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 2016 - Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w 2016 r. oraz informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

Informujemy, iż dnia 14 lipca 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXII/668/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. W związku z tym ostatecznie dofinansowanie otrzymało 115 projektów, na łączną kwotę 2 944 272,00 zł.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 4 listopada 2016 roku.


Do pobrania:


1.Uchwała nr XXIV/703/16
2.Wzór wniosku o płatność
3.Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
4.Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
5.Wzór informacji o współfinansowaniu zadania


Rozstrzygnięcie konkursu dla Gmin pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku – X edycja

W dniu 25 maja 2016 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez Gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.


Pomoc finansowa została przyznana na realizację 93 projektów, na łączną kwotę 2 380 432 zł.


Załącznik: Uchwała nr XXII/668/16Rusza 10. edycja konkursu!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Beneficjent: gmina wiejska, gmina miejsko - wiejska.

 

Główne zasady konkursu:


1. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł,


2. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,


3. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.

  
4. Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie.

 
5. Za zakończenie realizacji zadania / projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.


6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 4 listopada 2016 roku.


7. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


8. W przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu.


Termin naboru: od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku.

 

Wniosek należy sporządzić na wzorze udostępnionym poniżej.

 Prosimy o przesyłanie wniosków również w wersji elektronicznej.


 Osobami do kontaktu są: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32

 

 

Dokumenty do pobrania:
1.
Zasady ubiegania się o wsparcie
2.
Wzór wniosku o dofinansowanie
3.
Instrukcja do wniosku
4.
Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2016 r.
5. Uchwała nr nr 1672/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r.